Collegebesluitenlijst 9 oktober 2012

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 oktober 2014

 
Aanwezig:
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer B.Epema, loco- gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer P.H. van Dijk, secretaris

 
Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 40
Besluit  De besluitenlijst van week 40 wordt ongewijzigd vastgesteld.
 

Portefeuille Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Uitwerkingsplan 2 Zuidpolder Woongebied.
De aanvraag om omgevingsvergunning voor de bouw van 16 woningen in de Zuidpolder en het Uitwerkingsplan 2 Zuidpolder woongebied zijn gecoördineerd voorbereid en bekendgemaakt. Het Uitkeringsplan en de aanvragen hebben vanaf 12 augustus 2014 voor 6 weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend.
Besluit: Het Uitwerkingsplan 2 Zuidpolder wordt vastgesteld en de omgevingsvergunning bouwen voor de bouw van 16 woningen wordt verleend. De ingediende zienswijze wordt ongegrond verklaren.
 

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Overeenkomst aangaan met Cablean BV voor energieatlas Cablean heeft een business model ontwikkeld waarbij gratis zonne-energie en bruikbaar regenwater kan worden doorgegeven aan maatschappelijke organisaties in Eemnes met behulp van de Cablean Surface. Dat is een draaiend frame die op verschillende zijden kan worden voorzien van bijvoorbeeld zonnepanelen, planten, reclame. Doel van Cablean is om 16% duurzame energie gratis beschikbaar te maken voor alle organisaties in Eemnes. Het college heeft in de B&W vergadering van 24 juni de portefeuillehouder groenlicht gegeven om met Cablean verder te gaan. Dit voorstel is hier een uitwerking van. In bijlage 1 treft u de conceptovereenkomst aan. Bijlage 2 laat zien wat de toepassingsmogelijkheden van Cablean Surface zijn.


Rondvraag/Mededelingen

Het college neemt kennis van het "manifest Verbonden Partijen".