Collegebesluitenlijst 10 december 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 december 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Onderwerp - besluitenlijst week 49
Besluit  Vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Tegemoetkoming bibliotheek
Korte inhoud: De bibliotheek heeft haar begroting sluitend gemaakt op basis van een verwachte belastingteruggave die door de vermelding in het huurcontract ‘inclusief btw’ tot verwarring heeft geleid. Het huurcontract is aangepast en voorgesteld wordt om de bibliotheek tegemoet te komen voor een deel van de in de begroting opgenomen verwachte belastingteruggave.
Besluit:
Het college besluit:
1) een bedrag van 5.000 euro (eenmalige subsidie) toe te kennen aan de bibliotheek.
2) dit bedrag ten laste te laten vallen van het rekeningsaldo van 2013.
 
Onderwerp - Visiedocument 'Op weg naar een toekomstbestendige accommodatie' van BC De Hilt van juli 2013
Besluit: Het college besluit:
1. het visiedocument 'Op weg naar een toekomstbestendige accommodatie' van de BC De Hilt van juli 2013 voor kennisgeving aan te nemen;
2. een verdiepingsslag van het visiedocument tot stand te (laten) brengen waarin samenvoeging met de bibliotheek uitgangspunt is;
3. de beoogde verdiepingsslag uit te besteden.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp - Verzoek K. Bakker verkeersontheffing Goyerweg
Korte inhoud: De heer Bakker heeft een verzoek gedaan tot het verkrijgen van een ontheffing voor het berijden van de route Goyerweg / Meentweg, om medische redenen
Besluit: Het college besluit het ontheffingsverzoek af te wijzen.
 
Onderwerp -
Uitvoeringsprogramma GRP 2014 (UP GRP 2014).
Korte inhoud: Het college van B&W is verantwoordelijk voor de uitvoering van het GRP beleid. De relatie tussen het meerjarig GRP en de uitvoering van beleid in één jaar wordt inzichtelijk gemaakt in het uitvoeringsprogramma GRP. Het in de bijlage bijgevoegde uitvoeringsprogramma GRP 2014 biedt inzicht in de geplande GRP-activiteiten in 2014.
Besluit:
Het college besluit:
1. in te stemmen met het Uitvoeringsprogramma GRP 2014;
2. akkoord te gaan met het aanwenden van de benodigde middelen voor de realisatie van het programma;
3. het uitvoeringsprogramma 2014 ter kennisname aan de commissie GROW aanbieden.
 
Onderwerp - Wijkschouw Raadhuislaan-buurt fase 2, 2013 (Ploeglaan-Klaproos).
Korte inhoud: Op 18 juni 2013 is de wijkschouw Raadhuislaan-buurt fase 2 gehouden. Deze fase heeft betrekking op de herinrichting van de Ploeglaan en Klaproos. Op basis van de input van deelnemers en de (beleids)uitgangspunten is een herinrichtingsplan opgesteld. Nadere uitwerking van dit plan houdt in dat het plan (technisch)inhoudelijk wordt voorbereid en gereed gemaakt voor de uitvoering. Hiervoor is goedkeuring van het college nodig.
Besluit:
Het college besluit het voorstel aan te houden en een groene variant met éénrichtingsverkeer uit te laten werken. Daarna opnieuw voorleggen aan het college met beide varianten.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem 

Onderwerp -Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes
Korte inhoud: het college wordt geinformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het verslag van 29 oktober 2013 van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes.
 
Onderwerp - Ingekomen stuk: Eindrapportage en beoordeling TSJ commissie van het Regionaal Transitiearrangement regio Eemland
Korte inhoud: Het regionaal Transitiearrangement regio Eemland is door de landelijke transitiecommissie Jeugdzorg (TSJ) beoordeeld. College en commissie BSM worden geinformeerd over eindrapportage en beoordeling door de TSJ commissie. Ons arrangement is positief ontvangen. Evenals de meeste regio’s in het land was het onvoldoende wat betreft budgetafspraken en uitwerking frictiekosten. De commissie realiseert zich echter dat gemeenten geen financiële garanties kunnen geven zonder juiste cijfers van het Rijk. De samenwerking en het akkoord van de zorgaanbieders op de gewenste beweging geeft vertrouwen.
Besluit: Het college besluit:
1. kennis te nemen van de eindrapportage en de beoordeling van het regionaal Transitiearrangement regio Eemland door de landelijke transitiecommissie Jeugdzorg
(TSJ);
2. De commissie BSM hierover te informeren.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

Onderwerp - Bezwaar inzake wegslepen voertuig van de Braadkamp.
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 12 november 2013 advies uitgebracht.
Besluit:
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het
bestreden besluit in stand te laten.
 

Rondvraag/mededelingen

Overleg OKE/BCE/Zuidbuurt (13.00 – 14.00 uur)
Met vertegenwoordigers van de OKE/BCE/Zuidbuurt vindt het periodiek overleg plaats.