Collegebesluitenlijst 10 september 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 17 september 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer drs A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw D. Brinkman, loco secretaris
 
Afwezig:
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 37
Besluit De besluitenlijst wordt na enkele inhoudelijke wijzigingen vastgesteld.
Vaststellen besluitenlijst
De besluitenlijst wordt na enkele inhoudelijke en tekstuele wijzigingen vastgesteld.
 
n.a.v. punt 2.1 Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Het college besluit het voorstel aan te houden aangezien het nog niet geschikt is voor behandeling.
 
n.a.v. punt 2.2 Bestuurlijke reactie college Eemnes op Regionaal Crisiplan 2014-2017 VRU
Het college besluit de bestuurlijke reactie op het regionaal crisisplan 2014-2017 vast te stellen en deze aan de Veiligheidsregio Utrecht toe te sturen met de aanvulling dat de gemeente Eemnes aandacht vraagt voor de samenwerking in het kader van regio overschrijdende calamiteiten.
 
Onderwerp: Advies aan Commissariaat voor de Media over zendtijdtoewijzing lokale omroep
Korte inhoud: De zendtijd voor lokale omroep is tot 8 december 2013 toegewezen aan de Stichting Lokale Omroep Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren. Om voor verlenging in aanmerking te komen dienen de raden van deze gemeenten het Commissariaat te adviseren over de vraag of de lokale omroep voldoet aan de eisen van de Mediawet.
Besluit: Het college besluit:
1. de raad voor te stellen een positief advies uit te brengen an het Commissariaat voor de Media over de vraag of de Stichting Lokale Omroep Huizen, Blaricum, Eemnes en Laren voldoet aan de in artikel 2.62 lid 2 van de Mediawet gestelde eisen waarbij er rekenschap van wordt gegeven dat de programmering van de lokale omroep is gericht op meerdere gemeenten en dat de gezamenlijke bekostiging door de deelnemende gemeenten wordt opgebracht;
2. de adviesaanvraag door te geleiden naar de raad.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Bestuursopdracht opstellen GRP Eemnes 2014-2017.
Korte inhoud: De planperiode van het huidige Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) van de gemeente Eemnes loopt tot 31 december 2013. Eemnes moet op basis van de Wet Milieubeheer voor de komende planperiode een door de raad vastgesteld actueel plan hebben. Het voorstel betreft de instemming van het college met de uitgangspunten voor het opstellen van het nieuwe GRP.
Besluit:Het college besluit:
1. In te stemmen met het opstellen van het nieuwe GRP Eemnes, maar vraagt de BEL nogmaals kritisch te kijken naar de begrote interne uren;
2. De Bestuursopdracht aan te vullen op de volgende onderdelen:
Bij aanleiding toevoegen noodzakelijkheid als gevolg van klimaatveranderingen
Bij punt 2.2 beoogde projectresultaten toevoegen:
- punt 4 maximaal af te koppelen
- in kaart brengen wat de nieuwste technieken voor ons rioolstelsel kunnen betekenen ter vervanging van de drukriolering
- aternatieven meenemen voor wateropvang bijv. subsidieregeling voor platte daken (met mosbedekking)
3. De aangepaste bestuursopdracht aan de raad ter vaststelling aan te bieden.
 
Onderwerp:Correctie bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011
Korte inhoud: N.a.v. het tussenvonnis van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 27 maart 2013 over de tegen het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011 ingediende beroepschriften heeft de raad op 24 juni 2013 een correctie van het bestemmingsplan vastgesteld. De correctie had uitsluitend betrekking op de aan de oostzijde van de Wakkerendijk gelegen kuilvoer- en mestplaten en de mestkelder van de Maatschap Fokker-Van den Boom, Wakkerendijk 242. Gebleken is echter dat wel de kuilvoer- en mestplaten zijn ingetekend maar niet de eveneens vergunde mestkelder. Er is dus een te klein bouwvlak opgenomen. Voorgesteld wordt daarom een iets groter bouwvlak in te tekenen waardoor alsnog aan de uitspraak van de Raad van State wordt voldaan.
Besluit:Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde gecorrigeerde versie van de planverbeelding van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011;
2. De raad een voorstel (bijgevoegd) te doen om deze gecorrigeerde versie vast te stellen;
3. De Raad van State en mevrouw Nicolaas (advocaat Maatschap) middels bijgevoegde ontwerpbrieven te informeren over de te volgen procedure.
 
Onderwerp: Het permanent vestigen van het CBR in het pand aan de Braamberg 6 te Eemnes.
Korte inhoud: Het CBR is drie jaar geleden naar Eemnes verhuisd. De locatie in Eemnes blijkt te voldoen aan de wensen van het CBR en het CBR wil zich graag definitief vestigen in Eemnes.
Besluit: Het college besluit om in te stemmen met de definitieve vestiging van het CBR aan de Braamweg 6 te Eemnes.
 

Portefeuille Wethouder J. Bood

Onderwerp: Subsidieaanvraag Historische Kring Eemnes
Korte inhoud: De Historische Kring Eemnes heeft op 6 augustus 2013 (geregistreerd op 7 augustus 2013) verzocht om subsidiëring van de Open Monumentendag van 14 september 2013.
Besluit:Het college besluit om;
1. een eenmalige subsidie te verlenen aan de Historische Kring Eemnes voor de Open Monumentendag van 14 september 2013 en deze subsidie vast te stellen op € 300,-;
2. de subsidie ten laste te brengen van kostenplaats Monumenten (65410011) Subsidie Open Monumentendag (652512).
 
 

Rondvraag / mededelingen

Het college bespreekt het verslag van het overleg met OKE d.d. 14 mei jl. en stelt de agenda voor het overleg d.d. 10 september vast.
 
Op 19 september a.s. organiseren De Hilt en de KunstCultuurcommissie Eemnes het maandelijkse ‘rondje cultuur’ in De Hilt. Op het programma staat:
- De ontmoeting met Pépé Grégoire
- Klein Eemjazz
- Jochem Uytdehaage inspireert
Wethouder Van IJken zal namens het college hierbij aanwezig zijn
 
Onderwerp: Herindeling
Het college neemt kennis van de reactiebrief van de gemeente Huizen. Ambtelijk wordt er een gemeenschappelijke BEL reactie voorbereid op het concept advies van GS van de provincie Noord-Holland aan de Minister BZK over de bestuurlijke toekomst van de Gooi en Vechtstreek. Op 24 september zal deze reactie worden besproken in een gemeenschappelijke raadsbijeenkomst van de drie BEL gemeenten.