Collegebesluitenlijst 11 juni 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 18 juni 2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 23
Besluit  Vastgesteld.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Beantwoording technische vraag Dorpsbelang inzake horecabestemming At Home
Het college stemt in met de beantwoording van deze vraag.
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

Gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang 2012
Het college besluit:
1. in te stemmen met het gemeentelijk jaarverslag Wet Kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen 2012
2. de raad via de lijst ingekomen stukken in kennis te stellen van het gemeentelijk jaarverslag
 
Verlenging Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit
Het college besluit de deelname aan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit te verlengen tot 1 januari 2007
 
Verslag overleg werkgevers Eemnes dd 13 mei 2013
Het college neemt kennis van het verslag en wacht de uitwerking van suggesties af.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

-
 

Rondvraag/Mededelingen

Brief Minister m.b.t. procedure terinzagelegging herindelingontwerp samenvoeging Flevoland, Noord-Holland en Utrecht
Het college neemt kennis van de brief van de Minister waarin hij de gemeenten informeert over de procedure en de voorbereidingen ten behoeve van de terinzagelegging.
 
Voortgang ontwikkelingen terrein herontwikkeling manege
De voortgang is mondeling besproken. Het college wacht verdere voorstellen af.