Collegebesluitenlijst 12 november 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 19 november 2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 45.
Besluit  De besluitenlijst van week 45 wordt gewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp: Eerste Begrotingswijziging 2014
Korte inhoud: Aanpassingen van de begroting 2014 naar aanleiding van de bespreking van de concept begroting.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen de eerste begrotingswijziging vast te stellen.
 
Onderwerp: Vaststelling belastingverordeningen 2014
Korte inhoud: De verordeningen onroerende-zaakbelastingen, afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, begrafenisrechten, marktgelden, precariobelasting en toeristenbelasting dienen opnieuw te worden vastgesteld vanwege verandering van de tarieven.
Besluit:
Het college besluit de belastingverordeningen 2014 (onroerende zaakbelastingen,
afvalstoffenheffing, rioolheffing, hondenbelasting, begrafenisrechten, marktgelden,precariobelasting en toeristenbelasting) ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
T.a.v. de verordening begrafenisrechten dient afstemming gezocht te worden met het voorstel t.a.v. de kostendekkendheid begraafplaats.
 
Onderwerp: Verduurzamen De Hilt
Korte inhoud: Voor De Hilt is een uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke verduurzaming. Voorgsteld wordt om in 2014 het ketelhuis te vervangen en te voldoen aan de vereiste brandcompartimentering.
Besluit:
Het college besluit:
1. het vervangen van de toplaag van dak 2 en in 2015 met dak 3 (reguliere momenten) en het onderzoek naar de invloed van extra isolatie op de daken (1, 4 tot en met 8) in relatie tot functie en draagconstructie (en de kosten daarvan in beeld te brengen) te betrekken bij de uitwerking van de bestuursopdracht Hilt/bibliotheek.
3. op dit moment geen warmteterugwinning in de bestaande luchtbehandeling te integreren of de luchtbehandeling te vervangen.
4. geen zonnepanelen te plaatsen op De Hilt. Afhankelijk van de uitkomsten van het nationale energieakkoord dit later te heroverwegen mocht daar aanleiding toe zijn.
5. in te stemmen met het vervangen van de huidige ketels voor 6 ketels in cascadeopstelling (met separate aansturing warmwatervoorziening), het vernieuwen van de aansturing luchtbehandeling en brandcompartimentering aan te brengen in het ketelhuis in de zomer van 2014.
6. voor het vervangen van het ketelhuis de raad voor te stellen een krediet beschikbaar te stellen van € 50.000.
7. te kiezen voor een zonneboilersysteem met een meerprijs van € 13.200, en hiervoor krediet te vragen aan de gemeenteraad.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Programma en overzicht Voorzieningen Huisvesting Onderwijs Eemnes 2014
Korte inhoud: Op grond van de Verordening Huisvestingsvoorzieningen 2009 gemeente Eemnes, zijn door het jaar 2014 twee aanvragen voor schoolbesturen ingediend.
Besluit: Het college neemt het voorlopig besluit om:
1. De aanvraag voor OBS De Zuidwend te honoreren ten behoeve van eerste inrichting olp/meubilairen en deze te plaatsen op het programma voorzieningen huisvesting 2014.
2. De kosten van het OLP ad € 20.127,04 te begroten middels de tweede begrotingswijziging 2014 op kostenplaats 64210012 - 633340 (Clusterschool).
3. De Raad voorstellen het bedrag ad € 20.127,04 beschikbaar te stellen en hiertoe de tweede begrotingswijziging 2014 vast te stellen.
4. Het verzoek van Proceon voor herbestrating van het schoolplein van PC Het Noorderlicht af te wijzen en deze te plaatsen op het overzicht van afgewezen aanvragen.
 
Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling GGD Midden-Nederland
Korte inhoud: Met de inwerkingtreding van de gewijzigde Wet publieke gezondheid (Wpg) per 1 januari 2012 moet er één regionale gezondheidsdienst komen op de schaal van de veiligheidsregio. Binnen de provincie Utrecht worden daartoe de GGD Utrecht en de GGD Midden-Nederland samengevoegd tot 1 regionale gezondheidsdienst. De gemeenschappelijke regeling van de GGD Midden-Nederland dient daartoe gewijzigd te worden.
Besluit:
Het college, c.q. de burgemeester besluit:
1. Als burgemeester te besluiten om onder voorbehoud van daartoe door de raad te verlenen
toestemming per 1 januari 2014 uit de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland te treden.
2. De raad op grond van artikel 1 lid 2 WGR, om toestemming te vragen om als burgemeester te mogen uittreden uit deze gemeenschappelijke regeling.
3. Als college te besluiten om onder voorbehoud van daartoe door de raad te verlenen
toestemming per 1 januari 2014 de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland te
wijzigen tot de gemeenschappelijke regeling GGD regio Utrecht (hierna GGDrU) overeenkomstig bijgaande ontwerp gemeenschappelijke regeling GGDrU, en deze in te richten conform de voorstellen en condities, uitgewerkt in het rapport ‘Een arrangement voor publieke gezondheid in de regio Utrecht d.d. 5 september 2013 en, in het verlengde en ter uitvoering daarvan, de navolgende besluiten te nemen.
4. In te stemmen met de voorgestelde toetreding van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht, de samenstelling van het algemeen bestuur en dagelijks bestuur, de
zeggenschapsverhouding in beide besturen en de invulling van het voorzitterschap, zoals
uitgewerkt in bijgaand rapport en de ontwerp tekst van de gemeenschappelijke regeling.
5. In te stemmen met de maatregelen die gericht zijn op de besturing van de cluster B-taken, in het bijzonder het instellen van een bestuurscommissie en het afgeven van een vrijwaring aan de gemeente Utrecht, zoals uitgewerkt in bijgaand rapport en de ontwerp tekst van de
gemeenschappelijke regeling.
6. De raad op grond van artikel 1 lid 2 WGR, om toestemming te vragen om als college te mogen besluiten tot:
a. wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Midden-Nederland zoals beschreven onder 3. en
b. toetreding van het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.
 
Onderwerp: Toetreding RUD Utrecht 2.0
Korte inhoud: Het bedrijfsplan voor de RUD 2.0 en de ontwerptekst van de op te richten gemeenschappelijke regeling RUD 2.0 wordt ter besluitvorming aangeboden aan de bestuursorganen van de deelnemers. Naast de achtergronden en overwegingen om de RUD Utrecht 2.0 op te richten staan in dit voorstel de kaders voor en contouren van de RUD beschreven.
Besluit: Het college besluit:
1a Samen met de provincie Utrecht en 11 andere gemeenten, genoemd in de GR RUD 2.0, binnen de provincie een RUD op te richten en deze dienst de vorm te geven van een openbaar lichaam;
b. deze dienst per 1 juli 2014 taken te laten uitvoeren op het gebied van het omgevingsrecht in het algemeen en de Wabo in het bijzonder, evenals de taken op het terrein van VTH op grond van de in artikel 5.1 van de Wabo genoemde wetten, zoals voor onze organisatie nader gespecificeerd in paragraaf 3.2 en 3.3 van het bedrijfsplan Regionale uitvoeringsdienst Utrecht 2.0 d.d. 16 oktober 2013.
2. Het openbaar lichaam in te richten conform de voorstellen en condities, uitgewerkt in het bedrijfsplan RUD 2.0 d.d. 16 oktober 2013 en in te stemmen met de voorgestelde samen-stelling van het AB en DB en de zeggenschapverhouding, zoals uitgewerkt in deontwerptekst van de GR;
 
De raad voor te stellen:
3 a. het college, op grond van artikel 51 lid 2 van de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr) toestemming te verlenen tot het treffen van het openbaar lichaam Regionale uitvoeringsdienst Utrecht (RUD);
b. In te stemmen met het becijferde budget voor de RUD Utrecht 2.0 voor de jaren 2014 tot en met 2016 van 11,53 miljoen euro op jaarbasis, voor 2014 pro rato bepaald op de helft daarvan op 5,77 miljoen euro;
c. het aandeel daarin voor onze organisatie voor 2014 t/m 2016 te bepalen op € 148.700,00 per jaar. Voor 2014 pro rato op de helft (ivm start 1-7-2014)
4. De OR op grond van artikel 25, lid 1 sub WOR in de gelegenheid te stellen te adviseren over het voorgenomen besluit om de huidige samenwerkingsrelatie met het SBG voor de taken die over gaan naar de RUD te verbreken en met de RUD Utrecht 2.0 een duurzame
5. T.a.v. het aandeel voor onze organisatie voor 2014 t/m 2016, zoals aangegeven onder besluit 3b., geldt het genoemde bedrag als voorwaarde voor de toetreding (max. € 148.700,- per jaar. Daarbij verwijzen naar art. 3.4.2 van het Bedrijfsplan. Hierover dient een brief gestuurd te worden aan de Regiegroep, waarin een schriftelijke bevestiging wordt gevraagd voor de raadsbehandeling (i.p.v. het bedrag van € 161.578, dat is genoemd in het Bedrijfsplan RUD).
 
Onderwerp: Modernisering minimabeleid
Korte inhoud: De aanscherping van de WWB heeft ertoe geleid dat de inkomensgrens voor minimaregelingen per 1 januari 2012 is vastgesteld op 110% van de geldende bijstandsnorm. Vanwege de inkomensgrens voor minimaregelingen heeft de raad het college op 3 april 2012 de opdracht gegeven om een voorstel te doen voor verzachtende maatregelen in het kader van het minimabeleid. Ingesloten het aangepaste beleid waarbij meer het accent is gelegd op regelingen voor kinderen.
Besluit:
Het college besluit
  1. Instemmen met de voorstellen (1 t/m 11) zoals beschreven in de nota “modernisering minimabeleid”.
  2. De rijksmiddelen voor intensivering armoedebeleid (regeerakkoord Rutte/Asscher) in te zetten ter (gedeeltelijke) dekking van de voorstellen 1 t/m 11 en ter verdere dekking van voorstellen 1 t/m 11 de benodigde middelen hiervoor beschikbaar te stellen ten laste van het begrotingsresultaat, te weten voor 2014 € 3.800.
  3. Kennisnemen van het advies van de cliëntenraad Sociale Zaken
  4. Kennisnemen van het rapport Minima Effect Rapportage van het Nibud.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

Onderwerp: Bezwaarschrift tegen besluit inzake tegemoetkoming in planschade
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 24 oktober 2013 geadviseerd om het bestreden besluit in stand te laten.
Besluit: Het college besluit conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften het bestreden besluit van 14 mei 2013 in stand te laten.
 
Onderwerp: Kostendekkendheid Markt Eemnes
Korte inhoud: De kosten en baten bij de markt in Eemnes zijn inzichtelijk gemaakt. Er is een onbalans in kosten-baten. Dit heeft geleid tot een voorstel de tarieven aan te passen. Zo wordt de balans in de kosten en baten in 2 stappen naar 0 gebracht (dit in overeenstemming met het standpunt van het college en de raad, dat de markt budgettaire neutraal moet zijn). De tot standkoming van het tarief en achterliggende cijfers en inspanning van de gemeente om de kosten waar mogelijk te reduceren, zijn de marktcommissieleden toegelicht op 4 november 2013. Omdat het tarief met 77% wordt verhoogd is besloten de marktkooplui tegemoet te komen en het tarief niet ineens maar in 2 stappen te verhogen. Hierdoor zal 2014 nog een negatieve balans van € 9.800,- bedragen en pas in 2015 de markt -kijkende naar de baten en lasten- kostendekkend zijn.
Besluit: Het college:
1. heeft kennis genomen van de notitie "Marktkostendekkendheid Eemnes",
2. neemt de genoemde 3 adviezen over:
a. de voorgestelde tariefwijzigingen per 01-01-2014 en 01-01-2015 uit te voeren
b. de verordening marktgelden conform aan te passen
c. in het eerste kwartaal 2014 ter verbetering van de handhavingsactiviteiten de omrekening van strekkende meter tarief naar vierkante metertarief (budgettaire neutraal voor de gemeente)
uit te voeren.
 
Onderwerp: Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning terrasschermen Wakkerendijk 30 Eemnes
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 28 oktober 2013 geadviseerd om het bezwaarschrift niet-ontvankelijk te verklaren.
Besluit: Het college besluit conform het advies van 28 oktober 2013 het bezwaarschrift inzake de omgevingsverguning voor terrasschermen op het perceel Wakkerendijk 30 te Eemes niet-ontvankelijk te verklaren.
 
Onderwerp: Wijziging Huisvestingsverordening
Korte inhoud: De belangrijkste aanleiding is het voorstel om een regionaal woonruimteverdeelsysteem in te voeren. Daarnaast worden enkele aanpassingen van de huisvestingsverordening voorgesteld, bijvoorbeeld op het gebied van urgentie. De gemeenteraad is op grond van de Huisvestingswet bevoegd om de Huisvestingsverordening vast te stellen en te wijzigen. Uw college is bevoegd om naast de verordening aanvullende afspraken te maken met andere gemeenten en / of corporaties
Besluit:
Het college besluit:
1. In te stemmen met de nieuwe Huisvestingsverordening
2. De raad voor te stellen de Huisvestingsverordening vast te stellen.
3. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel
4. De beleidsregels aangaande het verlenen van voorrang bij het verdelen van woonruimte in de sociale huursector in te trekken.
5. In te stemmen met het regionale convenant woonruimteverdeling
6. de raad voor te te stellen de Huisvestingsverordening Eemnes 2007 in te trekken.
7. Wethouder Bood machtigen het convenant woonruimteverdeling te tekenen
Wethouder Van IJken neemt een minderheidsstandpunt in (omdat de druk op de (sociale) woningmarkt in Eemnes volgens hem hierdoor toeneemt).