Collegebesluitenlijst 13 augustus 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 augustus 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer drs A.C. Wondergem
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 32
Besluit  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp: Concept DHW verordening
Korte inhoud: op 1-1-2013 is de nieuwe drank- en horecawet inwerking getreden. Met de wetswijziging wordt de verplichting opgelegd dat gemeenten in een verordening regels stellen omtrent alcoholgebruik in paracommerciële inrichtingen. Tevens kunnen gemeenten regels stellen voor de reguliere horeca-inrichtingen. Regionaal is een conceptvoorstel gemaakt. Met dit voorstel wordt de conceptverordening ter kennisname aan u voorgelegd. Deze zal aan de vergunninghouders worden toegezonden zodat zij daarop hun reactie kunnen geven. Dit is een aangepast voorstel naar aanleiding van de B&W vergadering d.d. 25-6-2013 waarin de besluitvorming was aangehouden.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de concept alcoholverordening en deze aan houders van een drank- en horecavergunning toe te zenden, zodat zij daarop hun reactie kunnen geven. De termijn voor reacties wordt verlengd tot 4 weken.
 
Onderwerp:Jaarrekening 2012 en begroting 2014 De Hilt
Korte inhoud: De bestuurscommissie De Hilt heeft de jaarrekening 2012 en de begroting 2014 ingediend. De stukken worden ter kennisname aan de Raad gebracht. Met de aangevraagde kredieten voor het inrichting keuken en biljarthoek wordt vooralsnog niet ingestemd vanwege mogelijke plannen over samenvoeging De Hilt en De Bibliotheek.
Besluit:Het college besluit:
1. de jaarrekening 2012 van de Hilt vast te stellen;
2. het verschil tussen de bevoorschotting en het voordelig saldo volgens rekening baten en lasten (zijnde € 31.651) mee te nemen bij het saldo van de jaarrekening 2013;
3. (vooralsnog) niet in te stemmen met de begroting 2014.
 
Onderwerp:Subsidie Winterconcerten 2014.
Korte inhoud: Voor 3 Winterconcerten in Café Theater Staal in 2014 wordt een garantiesubsidie gevraagd van € 1.000,-
Besluit:Het college besluit :
1. een eenmalige subsidie van maximaal € 1.000,- te verlenen voor concerten in de winter van 2014 in café Staal. Na verantwoording de subsidie vast te stellen op basis van werkelijk gemaakte kosten.
2. de subsidiekosten ten laste te brengen van het budget incidentele subsidies kunst en cultuur, kostenplaats 65400011, kostenplaats 642504.
 
Onderwerp:Extra camera Minnehof
Korte inhoud: De winkeliers hebben om een extra camera bij de Minnehof gevraagd. Het college is in overleg getreden met de winkeliers inzake de kosten voor het plaatsen van de extra camera. De winkeliers hebben aangegeven niet bij te dragen in de kosten.
Besluit:Het college besluit:
1. één extra camera aan te schaffen en te plaatsen op een locatie in overleg met de politie en winkeliers;
2. de kosten ad. € 6.500,- ten laste te brengen van de kostenplaats Veiligheid (61400011-633340)
 
Onderwerp:Bestuurlijke voortgangsrapportage (Zomernota 2013)
Korte inhoud: De zomernota geeft de voortgang van de werkzaamheden en de financiële stand van zaken per programma aan. De zomernota sluit met een nadelig saldo van € 80.420. De mutaties naar aanleiding van de zomernota worden vertaald in een begrotingswijziging.
Besluit:Het college besluit de zomernota vast te stellen, en de raad voor te stellen om:
1. in te stemmen met de zomernota;
2. het nadelig saldo van € 80.420 als volgt te dekken:
      -           onvoorzien                   € 12.500
      -           algemene reserve         € 67.920
3. de volgende mutaties in de reserves vast te stellen:
a. € 88.045 vrij laten vallen uit de reserve dekking kapitaallasten en toe te voegen aan de reserve Volkshuisvesting;
b. € 503.413 vrij laten vallen uit de reserve rente egalisatie en toe te voegen aan de reserve dekking kapitaallasten;
c. € 15.000 te onttrekken aan de reserve riollheffing;
d. € 8.000 toe te voegen aan de reserve Afvalstoffenheffing;
e. € 392.000 niet te onttrekken aan de reserve HOV/VERDER in verband met het doorschuiven naar 2014;
f. € 27.901 niet te onttrekken aan de reserve participatiebudget;
g. € 1.428 te onttrekken aan de reserve dekking kapitaallasten (de Hilt en bijdrage VRU);
4. de 10e, 11e en 12e begrotingswijziging vast te stellen.
 
Onderwerp: Eem'78, bewoners rond de Tol, Graanoogst, Roerdomp, Laarderweg en Veldweg hebben vijf aanvragen ingediend voor kleinschalige buurtactiviteiten.
Korte inhoud: Om de sociale samenhang te bevorderen organiseren bewoners van buurten en Eem'78 (buurt)barbecues waarvoor 5 aanvragen voor eenmalige subsidie zijn ingediend.
Besluit: Het college besluit:
1. een éénmalige subsidie te verlenen voor kleinschalige buurtactiviteiten aan Eem’78, bewoners van de Laarderweg en Veldweg, van de Graanoogst, de Roerdomp en rond de Tol;
2. vijf subsidies te verlenen en deze vast te stellen op € 150,- per activiteit;
3. de kosten van in totaal € 750,- ten laste te brengen van de kostenplaats WMO-kleinschalige buurtactiviteiten (66220001-642597).
 
Onderwerp: Lokaal inkoopbeleid 2013.
Korte inhoud: 1.in te stemmen met het bijgaand lokaal inkoopbeleid 2013, waarbij het drempelbedrag voor meervoudig onderhandse aanbesteding wordt bepaald op € 50.000,- 2. in te stemmen met de toepassing van de bouwblokkenmethode volgens het regionaal plan van aanpak voor de implementatie van Social return; 3.in te stemmen met de algemene en ict inkoopvoorwaarden;
Besluit: Het college stemt in principe in met de nota lokaal inkoopbeleid 2013 en deze toe te sturen aan de vertegenwoordigers van de ondernemers (OKE/Businessclub/Belangenvereniging)
t.b.v. het eerstvolgende periodieke overleg.

 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Experiment Buurtzorg Jong
Korte inhoud: In het kader van de transitie jeugdzorg biedt de provincie Utrecht de mogelijkheid om te experimenteren. De gemeenten Eemnes en Baarn gaan graag een experiment aan met betrekking tot de vraag: 'wat is er nodig om het Centrum voor Jeugd en Gezin om te bouwen / door te ontwikkelen naar een wijkteam c.q. jeugd- en gezinsteam. Een daartoe opgesteld projectplan kan worden uitgevoerd. Dat wil zeggen de gelden hiervoor zijn beschikbaar. Het is van belang dat het college instemt met het plan inclusief de wijze waarop het wordt uitgevoerd.
Besluit: Het college:
1. stemt in met het projectplan “Wijkteam opgezet vanuit  Buurtzorg Jong in Baarn en Eemnes”, en met de uitvoering daarvan zoals in het advies is uitgewerkt;
2. het projectplan ter kennisname te brengen van de commissie BSM.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp:Verkenning Woningbouwprogrammering regio Amersfoort
Korte inhoud: Aanbevelingen woningbouwprogrammering aan regio Amersfoort.
Besluit:Het college besluit het voorstel aan te houden. Eerst nader bezien of de huidige regeling voor  startersleningen verruiming behoeft. Welke aanpassingen zijn dan nodig. Daartoe een overzicht verstrekken van de huidige situatie qua kosten etc.
 

Rondvraag/ Mededelingen

 
Besluit:Het college besluit een condoleanceregister open te stellen i.v.m. het overlijden van Z.K.H. prins Friso
 
Besluit:Het college besluit een aantal bedrijfsbezoeken in te laten plannen voor de komende periode.