Collegebesluitenlijst 14 mei 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 20
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Zienswijzen Begroting 2014, Meerjarenraming 2015-2017 en Jaarrekening 2012 BEL Combinatie
op 10 april 2013 heeft het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie de Begroting 2014 en de Meerjarenbegroting 2015-2017 van de BEL Combinatie vastgesteld.  Op 24 april 2013 heeft het Algemeen Bestuur van de BEL combinatie de Jaarrekening 2012 vastgesteld. Aan de gemeente wordt gevraagd een zienswijze te geven.
Besluit  Het college besluit bijgaand raadsvoorstel aan de raad voor te leggen en de raad voor te stellen:
1)   met betrekking tot de jaarrekening 2012 in het kader van de zienswijze de volgende opmerking te
maken:
verzoek om in de kwartaalrapportages 2013/2014 expliciet aandacht te schenken aan de voortgang inzake de besteding van de gelden inzake ontwikkeling en afvloeiing personeel.
2)  met betrekking tot de begroting 2014 van de BEL Combinatie in het kader van de zienswijze de volgende opmerkingen te maken:
via de kwartaalrapportages 2013/2014 te rapporteren over de voortgang van de invulling van de
stelpost inkoopvoordelen, aangezien deze invloed heeft op de gemeentelijke begrotingspositie.
Eemnes wil onderstrepen dat de extra bijdrage inzake indexering van lonen/prijzen in 2014
plaatsvindt onder het voorbehoud dat ook de gemeenten hiervoor vanuit het rijk worden
gecompenseerd.
Eemnes en de andere BEL-gemeenten zullen in de begrotingsvoorbereiding 2014 verdere
voorstellen doen inzake bezuinigingen op gemeentelijke taken. Hieruit kunnen consequenties
voortvloeien voor de begroting van de BEL Combinatie. Nadat hierover meer duidelijkheid is
zullen wij het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie verder informeren en verzoeken
om in de organisatie van de BEL Combinatie de noodzakelijke maatregelen te treffen, inclusief
de vertaling daarvan in de begroting.
 
Onderwerp - Verhuur gemeentegrond:
De exploitant van Wakker, gevestigd aan de Wakkerenwijk 30 te Eemnes heeft het verzoek gedaan om een terras te mogen aanleggen.
Besluit  Het college besluit akkoord te gaan met de verhuur van ongeveer 150 m2 grond voor €1.875,- op jaarbasis met indexatie. De opbrengst te verantwoorden op kostenplaats 65600016 restgroen; kostensoort 832100 huren.
 
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Ontwerpbestemmingsplan Drakenburgergracht van de gemeente Baarn:
Het ontwerpbestemmingsplan Drakenburgergracht van de gemeente Baarn ligt momenteel ter visie. Alle voor de gemeente Eemnes gevoelige onderwerpen (n.a.v. het voorontwerp was een bedenking ingediend) zijn uit het ontwerpbestemmingsplan gehaald.
Besluit  Het college besluit: kennis te nemen van het ontwerpbestemmingsplan Drakenburgergracht van de gemeente Baarn en geen verdere actie te ondernemen.

 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes:
het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
Besluit  het college besluit kennis te nemen van het verslag van 23 april 2013 van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
 
Onderwerp - Bestuursopdracht welzijnsbeleid:
De gemeenten staan voor omvangrijke bezuinigingen. De rol van de overheid is aan het veranderen. De gemeente krijgt er nieuwe taken bij in het kader van de awbz en de jeugdzorg. Het welzijnsbeleid en de uitvoering daarvan moet mee veranderen. Daartoe is een bestuursopdracht opgesteld dat tot doel heeft om vanuit een nieuwe visie tot nieuwe afspraken te komen met de aanbieders van welzijnsactiviteiten.
Besluit  Het college besluit akkoord te gaan met de bestuursopdracht.
 
 

Wat verder ter tafel komt / rondvraag

Onderwerp - Decentralisatiebrief Ministerie BZK
Binnen de regio Eemland is een concept reactiebrief opgesteld namens de gemeenten, in reactie op de brief van de Minister.
Besluit  Het college stemt in met de regionale reactie (met een kleine tekstuele aanpassing)
 
Onderwerp - Ontheffing polderwegen
Voor een aantal personen loopt binnenkort de ontheffing af. De evaluatie hiervan is nog niet afgerond. Om te voorkomen dat men voor tijdelijk opnieuw een ontheffing moet aanvragen en daarvoor leges moet betalen is bezien of tijdelijke verlenging kan plaatsvinden zonder betaling of het formeel opnieuw moeten aanvragen.
Besluit  Het college stemt in met gratis verlenging van de huidige ontheffingen in afwachting van de afronding van de evaluatie.
 
Onderwerp - Boerenmarkt Meentweg
Er is een verzoek ingediend voor het houden van een maandelijkse boerenmarkt op perceel Meentweg 37.
Besluit  Het college stemt, onder voorwaarden, in met een proef tot eind van 2013 op het perceel Meentweg 37 t.b.v. een maandelijkse boerenmarkt. Daarna vindt evaluatie hiervan plaats.
 
Onderwerp - VNG congres
Op 4 en 5 juni vindt het jaarlijkse VNG congres plaats.
Besluit  Het college gaat (m.u.v. wethouder Van IJken) alleen 4 juni naar het VNG congres. Collegevergadering voor die week wordt verplaatst naar maandag.
 
Onderwerp - Overleg met OKE/BCE/belangenvereniging Zuidbuurt
Besluit  Met de vertegenwoordigers van de OKE en Business club vindt periodiek overleg plaats.