Collegebesluitenlijst 15 januari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
22 januari 2013
 
Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 
Onderwerp - Besluitenlijst week 01
Besluit -  Definitief vastgesteld.
 


Besluit Burgemeester

 
Onderwerp: Ondertekeningsmandaat Huisverbod:
In verband met de Nationale Politie die per 1 januari 2013 van start is gegaan is het mandaat van 2008 niet meer actueel. En dient om die rede herzien te worden
Besluit: De burgemeester besluit: onder gelijktijdig intrekken van het besluit van 22 december 2008, mandaat te verlenen aan de hulpofficier van justitie van de politie eenheid Midden Nederland belast met de uitvoering van een huisverbod, voor het ondertekenen van zijn desbetreffende besluit tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod.
 
Onderwerp Brief Gedeputeerde Staten van Utrecht inzake Wet Arhi-procedure m.b.t. fusie provincies
In het kader van de procedure wil de provincie met de gemeenten de dialoog aangaan over de kabinetsvoornemens. De provincie zal de gemeente actief consulteren, maar staat ook open voor actieve inbreng vanuit de gemeenten.
Besluit: Het college verzoekt de secretaris om binnen de Eemland gemeenten het opstellen van een eventuele gezamenlijke visie/reactie af te stemmen.
 
 

Portefeuille Burgemeester

Onderwerp:  Mandaatbesluit wegsleepregeling:
In 2009 is de wegsleepregeling en bijbehorend mandaatbesluit vastgesteld. Per 1 januari is de Nationale Politie een feit en daarmee is de benaming van de korpschef van de politie Utrecht foutief. Dit dient gecorrigeerd te worden. 
Besluit: Het college besluit onder gelijktijdige intrekking van het besluit van 1 augustus 2009 het mandaatbesluit 2013 wegsleepregeling vast te stellen.
 
Onderwerp: Aanwijzing invorderingsambtenaar/belastingdeurwaarder:
Aanwijzing invorderingsambtenaar/belastingdeurwaarder
Besluit: Het college besluit om:
1. Het aanwijzingsbesluiten tot invorderingsambtenaar, zoals vastgesteld op  28 februari 2012 in te trekken;
2. De in bijgevoegd besluit genoemde functionarissen aan te wijzen als    invorderingsambtenaar/belastingdeurwaarder.
 
Onderwerp: Aanvraag meerjarige subsidie stimulering jeugdsport:
Dans & Balletstudio Eemnes vraagt een meerjarige subsidie aan in het kader van stimulering jeugdsport.
Besluit: Het college besluit:
• aan Dans & Balletstudio Eemnes een meerjarige subsidie te verlenen met ingang van 2013
• de kosten te dekken uit het budget Overige sportaangelegenheden 65300014 - stimulering jeugdsport 642594.
 

Portefeuille wethouder Wondergem

Onderwerp: Visie  1e wijziging begroting 2013 GGD MN:
De gemeenten worden uitgenodigd om voor 1 maart 2013 hun visie kenbaar te maken.
De voorliggende concept 1e wijziging begroting 2013 GGD MN voldoet aan de afspraak om te besparen op de verplichte inwonerbijdrage en de taakstelling. Per saldo wordt over alle deelnemende gemeenten gezamenlijk gerekend een bezuiniging van 5,30% gerealiseerd. Deze besparing is in deze begrotingswijziging 2013-1 verwerkt. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op deze begroting kenbaar te maken.
Besluit: Het college besluit:
- Over de 1e begrotingswijziging 2013 van GGD MN geen op- of aanmerkingen te maken.
- De commissie BSM op 11 februari 2013 te informeren middels bijgaande memo.
 
Onderwerp: Verklaring deelname aanbesteding Ferro & Non-Ferro:
De AVU heeft namens de 8 Utrechtse gemeenten de aanbestedingsdocumenten inzameling Ferro en Non-Ferro opgesteld.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de inhoud van de aangeboden aanbestedingsdocumenten;
 

Rondvraag en mededelingen

Onderwerp: Wijziging portefeuilleverdeling beleidsregie/secretaris
In verband met tijdelijke vervanging van een beleidsregisseur, waarbij de functie voor 28 uur wordt ingevuld (i.p.v. 36 uur), heeft verschuiving in de portefeuilleverdeling plaatsgevonden.
Besluit: Het college neemt kennis van de verschuiving (zie bijgaand overzicht)
 
Onderwerp: Bijeenkomst Torenzicht
Op 14 januari jl. vond van 19.00 – 20.00 uur (voor de vergadering van commissie BSM) een bijeenkomst met bewoners plaats inzake de herontwikkeling van het voormalige winkelcentrum Torenzicht tot woningen.
Besluit: Wethouder Bood doet mondeling verslag van de bijeenkomst.