Collegebesluitenlijst 15 oktober 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 22 oktober 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 41
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Verkoop obligaties
Korte inhoud: De gemeente heeft een beleggingsportefeuille met een aantal obligaties. Door de huidige lage rente stand is de marktprijs voor deze obligaties hoog. De verkoop levert een boekwinst op. Door de vrijvallende gelden uit te lenen aan de CV/BV Zuidpolder kunnen de hoge structurele opbrengsten uit de beleggingsportefeuille voor een langere termijn worden gehandhaafd.
Besluit  Het college besluit:
1. om een drietal obligaties te verkopen;
2. de boekwinst naar de algemene reserve te laten gaan;
3. de vrijval te gebruiken voor een lening aan de CV/BV
Zuidpolder.
 
Onderwerp - Procesvoorstel n.a.v. behandeling Kadernota 2014 in de raad
Korte inhoud: Naar aanleiding van de behandeling van de Kadernota in de raad op 30 september 2013 zijn er diverse toezeggingen gedaan. In bijgaande memo worden voorstellen gedaan, hoe om te gaan met deze toezeggingen.
Besluit  Het college besluit in te stemmen met de memo en de aanpak ten aanzien van de nader te onderzoeken bezuinigingen, en dit voor te leggen aan de commissie BSM.
 
Onderwerp - Afspraken rond oud en nieuw
Korte inhoud: In een memo worden de afspraken t.b.v. oud en nieuw vermeld, ter afstemming en bespreking in het college.
Besluit  Het college besluit:
1. in te stemmen met de nadere afspraken t.a.v. de activiteiten rondom oud en nieuw.
2. in te stemmen met een financiële bijdrage aan het vuurwerk ad. € 2.500, ten laste van de post representatie. Hierbij neemt wethouder Van IJken een minderheidsstandpunt in.
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Regionaal transitiearrangement jeugdzorg regio Eemland
Korte inhoud: Gemeenten dienen in het kader van de overgang van de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de zorg voor jeugd in regionaal verband zogenoemde transitiearrangementen te realiseren. Voor 31 oktober a.s. dient het college het arrangement jeugdzorg Eemland vast te stellen. Hierin wordt beschreven hoe de continuïteit voor cliënten in het overgangsjaar (2015) wordt georganiseerd. Het arrangement bestaat uit regionale afspraken voor de jeugdzorgtaken die op regionaal/lokaal niveau zullen worden gecontracteerd. Daarnaast is er een deel van de bovenregionale afspraken voor de jeugdzorgtaken die bovenregionaal worden gecontracteerd.
Besluit  Het college besluit:
1. in te stemmen met het Regionaal Transitiearrangement
Jeugdzorg Eemland
2. kennis te nemen van het verslag met de transitie
stelselherziening jeugd (TSJ) commissie regio Eemland van
24 september 2013 en
3. kennis te nemen van de Tussenrapportage regionale
transitiearrangementen TSJ commissie van oktober 2013
4. de commissie BSM te informeren over de vaststelling van het Regionaal
Transitiearrangement Jeugdzorg Eemland
 
Onderwerp - Opschorten adviserende werkzaamheden Wmo raad
Korte inhoud: Op 20 augustus en 1 september jl. heeft het college brieven ontvangen van de Wmo-raad waarin ze haar zorgen uit over het uitblijven van bestuurlijke besluiten en het college kenbaar maakt haar adviserende werkzaamheden op te schorten totdat het college een formeel standpunt in deze kwestie heeft ingenomen. Middels ingesloten brief reageert het college op het besluit van de Wmo-raad.
Besluit  Het college besluit:
1. te reageren op de brieven van de Wmo-raad via ingesloten antwoordbrief;
2. de Commissie BSM te informeren over de recente ontwikkelingen.
 
Onderwerp - Strategische samenwerking in de regio in het kader van de decentralisaties binnen het sociale domein
Korte inhoud: In het kader van de transities binnen het sociaal domein moet door de gemeente Eemnes een keuze worden gemaakt over strategische samenwerking in de regio.
Besluit  Het college besluit :
1. de commissie BSM te informeren over het proces en de gevoerde discussies aan de hand van een notitie en een presentatie.
2. met de commissie nader van gedachten te wisselen over de te volgen strategie
3. de BEL Combinatie te verzoeken zo spoedig mogelijk een projectleider Sociaal domein aan te trekken .
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Aanvullend primair besluit urgentieverklaring woningtoewijzing.
Korte inhoud: De Sociale Indicatie Commissie heeft een negatief advies uitgebracht. Mevrouw heeft bezwaar ingesteld tegen deze beslissing.
Besluit  Het college besluit:
om een nieuw primair besluit te nemen, een urgentieverklaring aan mevrouw af te geven op basis van de nieuwe feiten en omstandigheden.
 

Rondvraag / mededelingen

Onderwerp - Bedrijfsbezoek
Besluit  Aansluitend aan de vergadering brengt het college een bedrijfsbezoek aan gebr. Van der Heiden, Eemweg 31a te Eemnes.