Collegebesluitenlijst 16 april 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 april 2013

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 15
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Jaarrekening en jaarverslag 2012 gemeente Eemnes.
Via de jaarrekening 2012 wordt inhoudelijk en financieel verantwoording afgelegd over het boekjaar 2012. De jaarrekening sluit met een nadelig resultaat van € 707.058.
Besluit  Het college besluit:
1. de jaarrekening 2012 vast te stellen
2. de productenrealisatie 2012 vast te stellen
3. de jaarrekening 2012 en het raadsvoorstel resultaatbestemming, na afronding accountantscontrole, aan de gemeenteraad ter vaststelling aan te bieden.
 
Onderwerp - Subsidieaanvraag SV Eemnes voor BEL voetbaltoernooi 2013.
SV Eemnes heeft op 26 februari 2013 een subsidie van € 600,- aangevraagd voor het BEL voetbaltoernooi op 25 mei 2013.
Besluit  Het college besluit:
• een eenmalige subsidie te verlenen aan SV Eemnes en deze vast te stellen op € 439,-.
• de subsidie van € 439,- ten laste te brengen van het budget 65300014-642594 stimulering jeugdsport.
 
Onderwerp - Plaatsen KPN antennemast
De KPN wil een antennemast plaatsen ten behoeve van mobiele communicatie op een perceel gemeentegrond aan de westkant van de A27.
Besluit  Het college besluit:
In te stemmen met het plaatsen van de mast en hiervoor een zakelijk recht te vestigen alsmede een planschadeovereenkomst te sluiten.
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Parkeren vrachtauto’s bedrijventerrein Zuidbuurt Eemnes.
Op 1 oktober 2008 is het verkeersbesluit van kracht geworden voor de regulering van het parkeren van vrachtauto’s op het bedrijventerrein Zuidbuurt te Eemnes. In de praktijk stuit de getroffen regeling op problemen. In overleg met de belangenvereniging Zuidbuurt en de vertegenwoordiger van de ontheffings
Besluit Het college besluit:
1. In te stemmen met het bijgevoegde ontwerp verkeersbesluit.
2. Het vigerende verkeersbesluit van 1 oktober 2008 in te trekken.
3. Het ontwerp verkeersbesluit toe te zenden aan de belangenvereniging Zuidbuurt en de vertegenwoordiger van de ontheffingshouders
4. de commissie GROW over uw besluit informeren
 
Onderwerp - Herstelbesluit bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011.
Door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State (RVS) is een tussenvonnis geveld t.a.v. het door de Maatschap Fokker-Van den Boom ingestelde beroep tegen het vastgestelde bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011. De RVS is het inhoudelijk helemaal met de gemeenteraad eens dat geen nieuwe agrarische bedrijfsbebouwing aan de oostzijde van de Wakkerendijk mogelijk moet worden gemaakt. Wel constateert de RVS dat de aan de oostzijde van Wakkerendijk indertijd met bouwvergunning opgerichte mestplaten en kuilvoerplaten niet op de planverbeelding zijn ingetekend. De RVS vindt dat dit wel had moeten gebeuren en heeft daarom opdracht gegeven binnen 16 weken na 27 maart jl. hierin alsnog te voorzien en hierover een nieuw besluit te nemen.
Besluit  Het college besluit:
1. In te stemmen met de bijgevoegde gecorrigeerde versie van het bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011.
De raad een voorstel (bijgevoegd) te doen om deze gecorrigeerde versie vast te stellen en het plan vervolgens gedurende 6 weken ter inzage te leggen
 
Onderwerp - Bezwaarschrift tegen het verkeersbesluit tot het plaatsen van diverse verkeersborden en het instellen van een parkeerverbodszone op de Minnehof, de Noordersingel, de Laarderweg, de Braadkamp en de Torenzicht.
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 10 april 2013 een advies uitgebracht.
Besluit  Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen, het bezwaarschrift van bezwaarmaakster niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.
 
Onderwerp - Definitieve spitsafsluiting Goyerweg,
Stachouwerweg en Meentweg; exacte plaats
borden:
Op 23 oktober 2012 heeft uw college definitief besloten de Goyerweg en Stachouwerweg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer uitgezonderd bestemmingsverkeer. Op 22 januari 2013 heeft u dit besluit ter goedkeuring voorgelegd aan de commissie GROW. Tijdens de behandeling is er in de commissie over gesproken ook de Meentweg te betrekken in de spitsafsluiting en wel het gedeelte tussen de Volkersweg en de Goyergracht. Dit besluit heeft gevolgen voor de juiste plaatsing van de verkeersborden en de te volgen procedure.
Besluit  Het college besluit:
1. Definitief in te stemmen met de afsluiting van de Goyerweg en Stachouwerweg tussen 6.30 – 9.30 uur vanuit Blaricum voor alle motorvoertuigen, uitgezonderd bestemmingsverkeer en afsluiting van de Stachouwerweg van 15.00 – 19.00, idem,   vanuit Eemnes; 
2. De Meentweg niet in dit plan voor spitsafsluiting te betrekken;
3. De commissie GROW over uw besluit te informeren.
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes:
het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
Besluit  Het college besluit:
1. kennis te nemen van het verslag van 26 maart 2013 van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes.
2. van alle vernielingen dient direct aangifte te worden gedaan en worden alle kosten verhaald (incl. arbeidsloon)
 
Onderwerp - Memo gemeenteraad inzake verordening WMO
N.a.v. behandeling in de commissie BSM en gemeenteraad is een memo opgesteld inzake een inspraakreactie
Besluit  Het college stemt in met memo t.b.v. de commissie BSM met enkele wijzigingen/aanvullingen
 
Onderwerp - Bedragen leerlingenvervoer schooljaar 2013-2014
De in de VNG-modelverordening leerlingenvervoer genoemde bedragen zijn geïndexeerd voor het schooljaar 2013-2014.
Voorgesteld besluit :
Besluit  Het college besluit:
1. De inkomensbedragen zoals aangegeven in bijgaande brief van de VNG te hanteren.
2. De eigen bijdrage vast te stellen op € 503,00.
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Memo commissie BSM:
inzake samenstelling urgentiecommissie.
Besluit  Het college stemt in met de memo

 

Overleg met AKOE

Onderwerp -Met de vertegenwoordigers van de AKOE vindt het periodiek overleg plaats.