Collegebesluitenlijst 16 juli 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 juli 2013

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Afwezig:
de heer J. Bood, wethouder
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 28
Besluit definitief vastgesteld.
 
Onderwerp - Bezwaarschrift tegen de jaarbeschikking van het BTW-compensatiefonds 2012
Korte inhoud: Op dit moment lopen er drie belastingprocedures voor de onderwerpen ''leerlingenvervoer'', ''begraafplaatsen'' en ''vervolgtraject re-integratie''. Voor behoud van rechten wordt er door Eemnes bezwaar gemaakt tegen de jaarbeschikking van het BTW-compensatiefonds 2012.
Besluit  Het college besluit bij de Belastingdienst een bezwaarschrift in te dienen tegen de beschikking van het BCF 2012.
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Uitvoering Herinrichtingsplan omgeving Raadhuislaan fase 1.
Op 2 juli jl. is het project Raadhuislaan fase 1, aanbesteed. Dit betreft de Maalderij, Zaadkorrel, Plantsoen en een deel van de Raadhuislaan en Torenzicht. Op basis van de uitkomsten moet nu gegund worden. Daarna kan de uitvoering starten.
Besluit Het college besluit:
1. in te stemmen met de uitvoering van het project “Herinrichting omgeving Raadhuislaan fase1”;
2. de uitvoering van het werk conform het aanbestedingsresultaat aan het aannemingsbedrijf ZVS Eemnes BV. te gunnen;
3. de commissie GROW te informeren over dit besluit.

 

 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Sociaal Domein
Aan de hand van een presentatie bespreekt het college de keuzes t.a.v. de strategische samenwerking op het gebied van het Sociale Domein.
Besluit  De notitie kan verder worden uitgewerkt. Op basis van de beoordelingscriteria toewerken naar voorkeursvarianten. Dit kan dan via het college ter bespreking worden voorgelegd aan de commissie BSM en raad van oktober.
 
Onderwerp - Basiscijfers Jeugd
Basiscijfers juni 2013 van niet-werkenden werkzoekende jongeren, stageplaatsen en leerbanenmarkten in regio Gooi- en Vechtstreek
Besluit 
Het college besluit de cijfers ter kennisname te brengen van de commissie BSM. De portefeuillehouder zal bezien wat we hiermee doen in Eemnes.
 
Onderwerp - Raadsinformatiebrief RUD (Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht)
Voortgang vorming Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht. In een Raadsinformatiebrief wordt de stand van zaken aangegeven voor wat betreft de besluitvorming en het vervolgproces.
Besluit  Het college besluit de Raadsinformatiebrief ter kennisname te brengen van de commissie BSM.