Collegebesluitenlijst 17 december 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 23 december 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 50
Besluit Vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Brief wijziging leeftijdsgrenzen nuttigen van alcohol
Korte inhoud: De projectleider alcohol bij de GGD heeft een brief opgesteld voor ouders van kinderen van 12 tot 17 jaar om hen te informeren over de nieuwe leeftijdsgrenzen om alcohol te mogen drinken en in bezit te hebben. Voor het verzenden van de brief zijn GBA-gegevens nodig. Op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, dient uw college hier een besluit toe te nemen.
Besluit Het college besluit om GBA-gegevens beschikbaar te stellen van ouders van kinderen geboren in 1997 tot en met 2002. De  brief aanpassen naar de Eemnesser situatie.
 
Onderwerp - Ontheffing zondagavondopenstelling Coop 2014
Korte inhoud: Er is een aanvraag ingediend namens Coop supermarkten B.V. om de supermarkt aan De Minnehof 8 op zon- en feestdagen in 2014 voor het publiek geopend te hebben van 16.00 uur tot 20.00 uur.
Besluit Het college besluit, op grond van artikel 6 van de Verordening winkeltijden Eemnes 1996 aan Coop Supermarkten B.V., ontheffing te verlenen van de in artikel 2, eerste lid onder a en b van de Winkeltijdenwet vervatte verboden, om de supermarkt aan De Minnehof 8 (3755 AK) te Eemnes in 2014 op zon- en feestdagen tussen 16.00 uur en 20.00 uur geopend te hebben.
 
Onderwerp - Aanwijzingsbesluit koopzondag Eemnes
Korte inhoud: op 12 november 2013 is een verzoek ingediend door de Winkeliersvereniging Winkelcentrum De Minnehof om 22 december 2013 als koopzondag aan te wijzen voor winkeliers in het gedeelte van Eemnes dat ten noorden van de A1 en ten oosten van de A27 ligt.
Besluit Het college besluit voor het kalenderjaar 2013 zondag 22 december 2013 aan te wijzen als dag waarop de winkels in het gedeelte van Eemnes, dat ten noorden van de A1 en ten oosten van de A27 ligt, voor het publiek geopend mogen zijn.
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Vaststellen Beheersverordening gemeente Eemnes 2014
Korte inhoud: In het college en de raad is het voorstel voor kostendekkendheid begraafplaats behandeld. Als gevolg daarvan dient de huidige beheersverordening te worden aangepast.
Besluit Het college besluit de Beheersverordening begraafplaats gemeente Eemnes 2014 gewijzigd vast te stellen.
 
Onderwerp - Bestuursovereenkomst HOV en optimalisatie halte ontwerp A27 Eemnes
Korte inhoud: In de raadsvergadering van 25 november 2013 is afgesproken dat de problematiek van de bestuurovereenkomst HOV en de optimalisatie van het HOV halte ontwerp A27 nog - voordat ondertekening plaatsvindt - in de commissie GROW van januari 2014.
Besluit Het college besluit in te stemmen met de gewijzigde memo en deze voor bespreking
door te geleiden naar de commissie GROW (januari a.s.). Op een aantal punten wil het college de optimalisatie van het ontwerp voor de halteplaatsen laten aanpassen. De portefeuillehouder zal dit in de stuurgroep HOV meenemen. Tevens wil het college de komende maanden gebruiken om de zogenaamde Haarlemmermeer variant uit te laten werken voor de afslag Eemnes/Laren op de A27. Deze variant zou kunnen leiden tot vereenvoudiging van de oplossingen voor de HOV haltes langs de A27.
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - AED Burgerhulpverlening
Korte inhoud: Begin 2013 heeft de raad unaniem de motie aangenomen die is voorgesteld door het CDA betreffende 'zes minuten zones AED Burgerhulpverlening’. Het college is opgedragen om “te onderzoeken hoe en welke middelen noodzakelijk zijn om in Eemnes te komen tot zesminutenzones en hierover een uitgewerkt voorstel aan de raad te doen”. Bijgaande memo geeft de richting aan van de verdere uitwerking van de motie.
Besluit Het college besluit dit voorstel aan te houden. Dit betekent dat de memo ter bespreking voor gelegd wordt aan de commissie BSM van 13 februari 2014.
 
Onderwerp - Tekenen deelnemersovereenkomst Nedvang/deelname aan Gemeente Schoon
Korte inhoud: In de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013-2022, die de VNG heeft gesloten met het Rijk en het bedrijfsleven (vertegenwoordigd in de stichting Nedvang) zijn afspraken gemaakt over vergoedingen die gemeenten ontvangen voor de inzameling van verpakkingsafval en de extra aanpak van zwerfafval. Aan de gemeenten is gevraagd de Deelnemersovereenkomst in het kader van deze Raamovereenkomst te sluiten. "Gemeente Schoon", onderdeel van Rijkswaterstaat, biedt ondersteuning aan bij de aanpak van zwerfafval. Met het aangaan van de "Overeenkomst betreffende deelname aan Gemeente Schoon kenniscentrum zwerfafval"wordt deze ondersteuning geborgd.
Besluit Het college besluit:
1.de deelnemersovereenkomst in het kader van de Raamovereenkomst 2013-2022 te tekenen
2. de overeenkomst met Gemeente Schoon te tekenen
3. kennis te nemen van de memo Deelnemersovereenkomst Nedvang en zwerfafval van 10-10-2013
 
Onderwerp - Bestuursopdracht welzijn, onderdeel: afspraken 2014
Korte inhoud: Het tweede onderdeel van de bestuursopdracht welzijnsbeleid is het maken van afspraken over de dienstverlening Versa en Welzin voor het jaar 2014. Eerder is de visie nieuw welzijnsbeleid aangeboden aan college en raad. Onderdeel van deze visie is de invoering van persoonsvolgende financiering. Dit onderdeel is verwerkt in het nu voorliggende subsidievoorstel 2014.
Besluit Het college besluit:
1. akkoord te gaan met het verlenen van de subsidies zoals aangegeven
in de memo in bijlage 1 "Financieel overzicht 2014" onder de kolom "beschikking 2014".
2. de raad te informeren middels nog op te stellen raadsmemo.
 
Onderwerp - Transitie Jeugdzorg
In regionaal verband willen we de raden informeren over de stand van zaken rondom de transitie Jeugdzorg, de samenwerking tussen de provincie en de  Utrechtse gemeenten  en de aankomende activiteiten. In een conceptbrief wordt ingegaan op de volgende punten:
1. Uitwerking en vervolg transitie arrangementen
2. Keuze momenten
3. Risico’s en aandachtspunten
Besluit Het college stemt in met de regionale conceptbrief om de gemeenteraden te informeren over twee belangrijke mijlpalen tot maart 2014 en de risico’s wanneer besluitvorming over deze twee onderwerpen uitgesteld wordt tot na de gemeenteraadsverkiezingen.
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 en handhavingsprogramma SBG
Korte inhoud: Het handhavingsuitvoeringsprogramma 2014 bevat een prioritering van de geplande taken en benodigde uren voor de afdoening van de diverse handhavingstaken
Besluit  Het college besluit het voorstel aan te houden en het handhavingsprogramma 2014 eerst te laten bespreken tussen portefeuillehouder en de afdelingsmanager.
 
Onderwerp - Woningbouw plan Torenzicht
Besluit Het college stemt in met de brief t.b.v. Leyten inzake de aangepaste afspraken voor de ontwikkeling van de woningen bij Torenzicht.

 

Rondvraag / mededelingen

Onderwerp: Korte inhoud: diverse uitnodigingen nieuwjaarsrecepties etc. zijn ontvangen.