Collegebesluitenlijst 17 september 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 24 september 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
mevr. D. Brinkman, loco-secretaris
Afwezig:
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 37
Besluit  De besluitenlijst wordt vastgesteld.
 
Onderwerp - Controleprotocol accountantscontrole 2013 gemeente Eemnes
Korte inhoud: Door middel van vaststelling van het controleprotocol accountantscontrole stelt de gemeenteraad de reikwijdte, de te hanteren goedkeurings- en rapporteringstoleranties en de communicatie met de accountant vast ten aanzien van de controle van de jaarrekening 2013.

Besluit  Het college besluit:
Het controleprotocol accountantscontrole 2013 gemeente Eemnes ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp - Verduurzamen gemeentelijke gebouwen
Korte inhoud: Een onderdeel van het door u vastgestelde uitvoeringsprogramma klimaatbeleid betrof de verduurzaming van de gemeentelijke panden. Voor de meeste gebouwen is zowel een energielabel bepaald als een duurzaamheidadvies opgesteld. Op basis daarvan en de toekomstverwachtingen voor de diverse gebouwen stellen wij u nu voor een aantal concrete maatregelen te nemen.
Besluit 
Het college besluit:
In te stemmen met het uitvoeren van de maatregelen 4, 12, 13, 14 en 15 zoals voorgesteld in bijgevoegd memo en vraagt om ook de maatregel spouwmuur isolatie bij de Hinkstapsprong mee te nemen in het voorstel gelet op de eigenaarsverantwoordelijkheid, lage kosten en de snelle terugverdientijd.
Tevens wil het college graag in het memo een toelichting op de begrippen BRAEEM, EPA en energielabel en inzicht in hoe deze begrippen zich tot elkaar verhouden. Daarnaast dient in de bijlagen van het memo per gebouw een conclusie te worden opgenomen.
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Strategische samenwerking in de regio in het kader van de decentralisaties binnen het sociale domein
Korte inhoud: In het kader van de transities binnen het sociaal domein moet door de gemeente Eemnes een keuze worden gemaakt over strategische samenwerking in de regio.
Besluit  Het college acht het voorstel nog niet rijp om te worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Het voorstel wordt aangehouden en verder uitgewerkt.
 

Rondvraag / mededelingen

Onderwerp - Brainstorm Zuidpolder
Besluit  Het college heeft n.a.v. een presentatie van dhr. A. Witteveen (controller Eemnes) van gedachten gewisseld over de financiële risico’s en effecten van het project Zuidpolder.
 
Onderwerp - Uitgangspunten loting Zuidpolder:
Besluit  De uitgangspunten van de loting voor de Zuidpolder zijn in het college besproken.
 
Onderwerp - Voortgang Project Buurtzorg Jong:
Besluit  Voortgangsprapportage wordt voor kennisgeving aangenomen.
 
Onderwerp - Bestuursopdracht GRP:
Besluit  De aangepaste BO GRP wordt goedgekeurd en de stukken kunnen door naar de commissie en raad van oktober.