Collegebesluitenlijst 18 juni 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 25 juni 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 24
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp: Precario.
Besluit: Het college stemt in met de Verordening ter behandeling in de raadsvergadering van 25 juni a.s.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Bestemmingsplan Kern Eemnes 2012
Besluit: Het college stemt, met enkele aanvullingen, in met de antwoorden op de vragen van commissieleden en met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Zuidpolder.
Besluit: Het college besluit:
1. “het besluit hogere grenswaarden” in verband met het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder in ontwerp vast te stellen en het na bekendmaking 6 weken ter inzage te leggen;
2. het ontwerpbesluit ter kennisname te brengen van commissie GROW.
 
Onderwerp: Fair Trade
Besluit: Het college besluit om zo snel mogelijk over te gaan op het gebruik van fair trade producten in de koffieautomaten van de bestuursvleugel van Eemnes.
 
Onderwerp: Consultatie AB van Servicebureau Gemeenten inzake aanvulling algemene reserve en financiële werkafspraken 2013
Besluit: Het college stemt in met de memo t.b.v. het DB van het Servicebureau Gemeenten.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

Rondvraag/Mededelingen

Onderwerp: Plaatsing extra camera Minnehof. De ondernemers hebben een verzoek ingediend voor het plaatsen van een extra camera bij de Minnehof. De kosten hiervan bedragen ca. € 6.500,-. Er is geen dekking voor deze kosten.
Besluit: Het college besluit in overleg te treden met de ondernemers inzake de kosten voor het plaatsen van een extra camera.