Collegebesluitenlijst 19 februari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 februari 2013

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Onderwerp -Besluitenlijst week 7
Besluit-  Vastgesteld.


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Vergunning voor het houden van een brocantemarkt:
Er is een aanvraag ingediend voor het houden van een brocantemarkt op zaterdag 13 april 2013 en op zondag 14 april van 10:00 uur tot 16:00 uur in een van de bijgebouwen van het perceel Geerenweg 4 te Eemnes
Besluit: De burgemeester besluit:
1. vergunning te verlenen voor het houden van een éénmalige brocantemarkt op zaterdag 13 april 2013 en op zondag 14 april van 10:00 uur tot 16:00 uur in een van de bijgebouwen van het perceel Geerenweg 4 te Eemnes.
2. opdracht te geven aan de BEL C. tot het formuleren van beleid voor dergelijke activiteiten in Eemnes.

 

Portefeuille wethouder E.M. van IJken

Onderwerp -Bepaling nadeelcompensatie verkeers-maatregelen:
Bij het onderzoeken van nadeelcompensatie kunnen 2 methoden gebruikt worden. Om niet bij ieder individueel geval die keuze te hoeven maken wordt nu voorgesteld te kiezen voor de drempelmethode.
Besluit: Het college besluit:
bij de berekening van eventuele nadeelcompensatie wordt in het vervolg gekozen voor de drempelmethode.

 

Portefeuille wethouder A.C. Wondergem

 

Onderwerp - Verordening Wet Maatschappelijke Ondersteuning 2013.
Het Wmo-loket Eemnes is vanaf oktober 2011 bezig met de doorontwikkeling van de Wmo, de implementatie van een gekantelde werkwijze. Vraagsturing en het principe van “de vraag centraal” zijn speerpunten geweest in de beleidsontwikkeling.
Hierbij is tevens gestart met het ontwikkelen van een nieuw juridisch kader voor de individuele voorzieningen binnen de Wmo. De invulling van de nieuwe Verordening kan dan ook worden gezien als formele vastlegging van de dagelijkse praktijk.
Besluit: Het college besluit:
1. Conform concept raadsvoorstel/besluit  de raad voor te stellen de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemnes 2013 vast te stellen.
2. De Beleidsregels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemnes 2013 vast te stellen.
3. Nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemnes 2013 vast te stellen.
4. Het CAK te mandateren om het eigen aandeel namens de gemeente op te leggen en te volmachtigen om dit namens de gemeente te innen.
5. Kennis te nemen van de adviezen van de Wmo-raad Eemnes en regionale Wmo-raden ten aanzien van de Verordening, de Toelichting op de Verordening, de Beleidsregels, en Nadere regels behorende bij de Verordening wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Eemnes 2013.
 
Onderwerp - Beleids-uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi & Vechtstreek 2013 t/m 2015:
Het beleids-en uitvoeringsplan is een nadere uitwerking van het Wmo-beleid op de prestatievelden 7, 8 en 9 dat de raden van de regiogemeenten op een eerder moment  hebben vastgesteld. Het college van de gemeente Hilversum verzoekt de colleges van de regiogemeenten om voor 22 februari 2013 in te stemmen met het beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi en Vechtstreek 2013 t/m 2015.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met:
1. het beleids- en uitvoeringsplan maatschappelijke zorg Gooi en Vechtstreek 2013 t/m 2015;
2. de gemeentelijke bijdragen van in totaal € 164.358 voor 2015, verdeeld op basis van inwonertal d.d. 1-1-2014, voor de uitvoering van het plan en de verantwoording van de Eemnesser bijdrage ad € 5.708 op kostenplaats 66220001 (642519 en 642524);
3. het informeren van de raadsleden door middel van bijgevoegde memo.
 
 

Wethouder J. Bood

 
 
Onderwerp - Welstandsnota 2012:
De concept welstandsnota 2012 heeft ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. Wel zijn er twee ambtelijke aanpassingen. Voorgesteld wordt de raad de welstandsnota vast te laten stellen.
Besluit: Het college besluit:
1. kennis te nemen van het eindverslag van de inspraakprocedure voor de nota “Welstandsnota 2012”;
2. de raad voor te stellen het eindverslag en de welstandsnota 2012 vast te stellen;
3. de raad voor te stellen de welstandsnota d.d. 13 februari 2009 in te trekken.
 
Onderwerp - Monitoring ecologische situatie Valse Bosjes:
De bodemverontreiniging in de Valse Bosjes is inmiddels gesaneerd. In het kader van de gewenste natuurontwikkeling aldaar heeft Natuurmonumenten ons verzocht om te ondersteunen bij het plaatsen van een systeem van peilbuizen om de ecologische kwaliteit van het gebied te kunnen monitoren.
Besluit:Het college besluit:
1. in te stemmen met een financiële bijdrage van € 12.208,90 aan Natuurmonumenten voor het installeren van een systeem van peilbuizen;
2. de kosten te dekken tlv het budget “advieskosten Valse Bosjes” (656 000 17; Recreatie)
3. persbericht op te stellen ten aanzien van het project Valse Bosjes.
 
Onderwerp - Planning aanbestedingsadvies BEL-zwembad:
Eind november hebben de drie raden besloten om over te gaan tot het opstellen van een aanbestedingsadvies voor een enkelvoudig, duurzaam en functioneel zwembad. Door middel van een memo worden de raadsleden geïnformeerd over de planning van het aanbestedingsadvies BEL-zwembad.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van de memo “planning aanbestedingsadvies” en deze memo ter kennisname aan te bieden aan de raadsleden.
 
Onderwerp: Inzetten middelen LOP tbv project Plas –Dras
In het kader van de natuurontwikkeling heeft de Stichting Ark- en Eemlandschap ons verzocht om een bedrag van € 10.000 in te zetten voor het project “Plas-Dras”. Hierbij wordt het grondwaterniveau op een aantal percelen verhoogd.
Besluit: 1. Het college besluit:
- in te stemmen met het financieren van het project;
- de kosten te dekken uit reserve LOP
- een persbericht hierover te laten opstellen.
2. Wethouder E. van IJken stemt niet in met het voorstel. Hij vindt dit geen gemeentelijke taak en de kosten niet opwegen tegen de verplichtingen. (minderheidsstandpunt)