Collegebesluitenlijst 19 maart 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 maart 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - besluitenlijst week 11
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Subsidie Feestweek KPJ Eemnes 3 tot en met 8 september 2013.
KPJ Eemnes heeft op 3 december 2012 een subsidie gevraagd van € 2.500,- voor de feestweek in september 2013.
Besluit Het college besluit :
1. aan KPJ Eemnes een eenmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 2.500,- ten behoeve van de culturele en sport activiteiten tijdens de feestweek van 3 tot en met 8 september 2013.
2. € 1.250,- ten laste te brengen van kostenplaats Kunst en Cultuur 65400011/Incidentele subsidies Kunst en Cultuur 642504 en € 1.250,- ten laste van kostenplaats Overige sportaangelegenheden 65300014/Incidentele subsidie sport 642505.
 
Onderwerp - Kadernota 2014 Veiligheidsregio Utrecht:
De Veiligheidsregio Utrecht vraagt aan de colleges om te reageren op de financiële uitgangspunten ten aanzien van 2014.
Besluit  Het college besluit:
1. Kennis te nemen van de concept kadernota 2014 van de VRU
2.  Richting de VRU namens het college de volgende zienswijze uit te brengen:
a. De gemeente Eemnes stelt voor om de afweging inzake de financiële consequenties van het dekkingsplan niet via de zienswijzeprocedure van de begrotingsbehandeling 2014 te laten verlopen maar hiervoor een  separaat gemeentelijk besluitvormingsproces op te starten
b. De gemeente Eemnes stelt voor om het trap-op-trap-af principe in relatie tot ontwikkeling van de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds toe te passen voor de jaren 2014-2017. Tevens dienen de bezuinigingstaakstellingen uit 2012 en 2013 ad 5% structureel taakstellend ingeboekt te worden
c. De gemeente Eemnes verzoekt om besluitvorming voor te bereiden ten aanzien van de nieuwe verdeelsleutels op basis van het gemeentefonds waarbij het uitgangspunt kan zijn dat in meerdere jaren wordt toegegroeid naar de nieuwe verdeelsystematiek.
 
Onderwerp - Rondvraag VVD t.a.v. Knipselkrant Het college stemt in met beantwoording van de rondvraag t.b.v. de raad van 25 maart a.s. en stelt voor de knipselkrant af te schaffen.
Besluit 
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Stand van zaken van het openbaar onderwijs in Gooi en Vechtstreek:
Het openbaar onderwijs in Gooi en Vechtstreek (Villa Primair) is vanaf de oprichting in financieel zwaar weer. Zowel het stichtingsbestuur als de gemeenten doen er alles aan om het openbaar onderwijs financieel gezond te maken. De financiële continuïteit van het openbaar onderwijs is niet in gevaar, maar er is nog een lange weg te gaan.
De gemeenten volgen dit traject via het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) op de voet.
Op 6 maart j.l heeft er een “besloten” GO-overleg, waarbij de resultaten van het overleg met het ministerie van OCW werden teruggekoppeld.
Een vertegenwoordiging van het GO gaat nu in overleg met de raad van Toezicht van Villa Primair om verdere stappen te bespreken.
Besluit  Het college besluit de memo ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad.Nieuwe verordening WMO
 
Onderwerp - Memo n.a.v. inspraakreactie van de heer Potman
Besluit  Het college besluit in te stemmen met de memo n.a.v. de inspraakreactie en deze mee te zenden naar de raad (inclusief de aangepaste tekst t.a.v. toelichting op artikel 14 van de verordening)
 
Onderwerp - Bijdrage gemeente aan lopen voor water:
Op woensdag 20 maart doen alle kinderen (243 totaal) van de groepen 7 en 8 van de basisschollen mee aan de sponsorloop ‘lopen voor water’. Hiermee wordt gewerkt aan bewustwording dat schoon drinkwater niet voor alle kinderen op de wereld een normale zaak is. En er wordt geld ingezameld voor een project in Ethiopië om daar drinkwater voor een groep mensen makkelijker toegankelijk te maken. De gemeente Eemnes ondersteunt dit initiatief en wil de kinderen aanmoedigen.
Besluit  1) Het college besluit, bij wijze van uitzondering (éénmalig) de sponsorloop te steunen door een bedrag van maximaal € 4.000,- beschikbaar te stellen voor sponsoring).
2) Het college besluit de kinderen te ondersteunen door halverwege de route een koek en zopie tent in te richten waar (een deel van) het college limonade en een versnapering zal uitreiken. En door alle deelnemers achteraf een foto van het evenement mee te geven.
3) De totale kosten ad maximaal € 5900,- te dekken uit het representatiebudget (t.b.v. internationale samenwerking), en het sponsorbedrag van max. € 4.000 in de zomernota bij te ramen.
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Op 20 december zijn er twee voertuigen weggesleept, te weten:
- een groene Fiat Punto 1.2 met kenteken 44-FH-TB op de Bramenberg ter hoogte van nummer 5 en
- een zilvergrijze Opel Omega X2.5XE automatic met kenteken RS-PG-01 op de Zomertaling:
Overgaan tot bekendmaking van de weggesleepte voertuigen. Indien hier niet op wordt gereageerd dat wordt overgegaan tot vernietiging van de voertuigen.
Besluit  Het college besluit:
- in te stemmen met de tekst van de bekendmaking
- Wanneer de voertuigen niet binnen 1 week na de voornoemde bekendmaking het voertuig hebben opgehaald deze te laten vernietigen.
Het gaat hierbij om de volgende voertuigen:
- een groene Fiat Punto 1.2 met kenteken 44-FH-TB, en
- een zilvergrijze Opel Omega X2.5XE automatic met kenteken RS-PG-01
 
Onderwerp - Rondvragen t.a.v. BEL Zwembad:
1. Vraag D66
2. Vraag Dorpsbelang
Besluit  Het college stemt in met de beantwoording van de rondvragen t.b.v. de raad op 25 maart a.s.
 

Rondvraag / Mededelingen

Onderwerp - Korte Toets Rekenkamer “Binnenklimaat clusterschool Eemnes”
Besluit  Het college neemt kennis van de aankondiging van de start van de korte toets.
 
Onderwerp - Bijeenkomst d.d. 18 maart jl. bewoners Torenzicht i.v.m. herinrichting/wijkschouw
Besluit  De portefeuillehouder doet verslag van de bijeenkomst gisteravond. Reacties van bewoners op gewijzigde plan zijn heel positief. Er wordt nog gekeken naar alternatief voor extra parkeren op  Plantsoen.
 
Onderwerp - Informatie-avond Zuidpolder 21 maart a.s.
Besluit  Morgenavond is bijeenkomst voor geïnteresseerden voor het plan Zuidpolder in het kader van het open planproces