Collegebesluitenlijst 19 november 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 26 november 2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 46.
Besluit  De besluitenlijst van week 46 wordt gewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp: Aanwijzing collectieve festiviteiten 2014
Korte inhoud: In artikel 4:2, eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2010 is bepaald dat het college per kalenderjaar dagen of dagdelen aanwijst als zijnde een collectieve feestdagen.
Besluit:
Het college besluit aan te wijzen als collectieve festiviteiten waarvoor de geluidsnormen als bedoeld in de artikelen 2.17, 2.19 en 2.20 van het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer en artikel 4:5 van de Algemene plaatselijke verordening Eemnes 2010 niet
gelden op de volgende dag voor de gehele gemeente:
26 april 2014, viering Koningsdag.
 
Onderwerp: Technische begrotingswijziging
Korte inhoud: In het kader van de budgettaire rechtmatigheid is bekeken, welke budgetten aanpassing behoeven. In dit voorstel worden de aanpassingen besproken.
Besluit: Het college besluit de raad voor te stellen de 13e begrotingswijziging vast te stellen.
 
Onderwerp: Vaststellen Legesverordening 2014
Korte inhoud: Door diverse tariefswijzigingen dient de legesverordening opnieuw te worden vastgesteld.
Besluit: Het college besluit de Legesverordening 2014 inclusief tarieventabel A en B ter vaststelling voor te leggen aan de gemeenteraad.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Kostendekkendheid begraafplaats.
Korte inhoud: De BEL-gemeenten zijn, elk op hun eigen manier, de laatste jaren bezig geweest met efficiënt beheer en een gezonde exploitatie van hun begraafplaatsen. Onderdeel daarvan is het, waar mogelijk, wegnemen van verschillen tussen de drie gemeenten en de begraafplaatsen kostendekkend te maken terwijl het onderhoudsniveau op een aanvaardbaar te kwantificeren niveau blijft. Om tot een goed resultaat te komen, vindt de volgende informatieverzameling plaats: 1. Beleid ten aanzien van toewijzing van historische graven en voor de procedures die daarmee samenhangen en inzicht in de financiële gevolgen van dit beleid. 2. Een rapportage waaruit blijkt wat de meest efficiënte en wenselijke manier en niveau van onderhoud voor de drie begraafplaatsen zijn, hoeveel uren daarvoor nodig zijn, hoe deze uren ingevuld kunnen worden en de kosten die met het onderhoud gemoeid gaan. 3. Een evaluatie van de (financiële) consequenties van het restrictieve begraafbeleid in Blaricum.
Besluit:
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
  1. de tariefsverhoging volgens scenario 1 vast te stellen.
  2. het tarief voor de grafhuur te splitsen in een tarief voor grafhuur en een tarief voor onderhoud.
  3. het onderhoud van de nieuw uit te geven graven en de verlengingen van de bestaande graven niet meer in het tarief van het graf te verwerken maar dit jaarlijks in rekening te brengen aan de rechthebbende.
  4. de nieuwe voorwaarden voor het onderhoud in het beheersbesluit aan te passen en deze (later) vast te stellen.
  5. de bedragen voor het verwijderen en afvoeren van grafstenen mee te nemen in de berekening van de tarieven in verband met de kostendekkendheid.
 
Onderwerp: Memo cijfers afval
Op verzoek van de commissie is een overzicht gemaakt van baten en lasten v.w.b. de gescheiden inzameling van de fracties huishoudelijk afval.
Besluit: Het college stemt in met de memo t.b.v. de commissie GROW, met enkele tekstuele aanpassingen.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

Onderwerp: Informatie financiële situatie Villa Primair
Korte inhoud: De afgelopen jaren is er onrust geweest rondom het openbaar onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. U bent op verschillende momenten in de vorm van raadsmededelingen hierover geïnformeerd. Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO)heeft zich intensief met het openbaar onderwijs bemoeid. Met dit bericht informeren wij u over de laatste ontwikkelingen bij Stichting Basisonderwijs Gooi en Vechtstreek (Villa Primair). De Raad van Toezicht heeft, met financiële hulp van het ministerie, een ondersteuningsaanbod ontwikkeld, project In Balans, waar Villa Primair gebruik van heeft gemaakt. Omdat het rapport als intern document is opgesteld, exclusief voor Villa Primair, is in het GO afgesproken dat de gemeenteraden alleen een samenvatting van het rapport ontvangen. Bijgaande memo aan de raad geeft een samenvatting van dit rapport aan.
Besluit: Het college besluit de memo ter kennisname te zenden aan de gemeenteraad.
 
Onderwerp: Ingekomen stuk: Evaluatie Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes periode 1 augustus 2011 – 1 januari 2013
Korte inhoud: het Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes periode 1 augustus 2011 - 1 januari 2013 dient te worden geëvalueerd. Bijgaand treft u de evaluatie aan. De resultaten zijn positief.
Besluit:
Het college besluit in te stemmen met:
1. bijgaande evaluatie van het project Jeugd Preventie Plan Eemnes periode 1 augustus 2011 - 1 januari 2013.
2. de raad voor te stellen kennis te nemen van de evaluatie project Jeugd Preventie Plan Eemnes periode 1 augustus 2011 - 1 januari 2013.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

Onderwerp: Voorbereidingsbesluit Eemweg 108
Korte inhoud: Om te voorkomen dat het perceel Eemweg 108 minder geschikt wordt voor het verwezenlijken van de toekomstige ontwikkeling tot woningbouwlocatie wordt voorgesteld opnieuw een voorbereidingsbesluit voor dit perceel te nemen.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het raadsvoorstel om een voorbereidingsbesluit ex artikel 3.3. en 3.7 Wet ruimtelijke ordening voor het perceel Eemweg 108, kadastraal sectie I 387, 391, 514, 540 en 542 te Eemnes te nemen.
 
Onderwerp: Vastelling Grondexploitatie en plan van aanpak bedrijventerrein Zuidpolder
Korte inhoud: De raad besluit tot vaststelling van de grondexploitatie en het plan van aanpak Bedrijventerrein Zuidpolder. Ten behoeve van de feitelijke uitvoering van activiteiten wordt voorgesteld om een krediet voor een totaalbedrag van € 1.614.882,- beschikbaar te stellen. Vaststellen van de 2 begrotingswijziging 2014
Besluit:
Het college besluit:
1. de Grondexploitatie bedrijventerrein Zuidpolder d.d. 13 november 2013 vast te stellen.
2. ten behoeve van de feitelijke uitvoering van activiteiten het aanvullend krediet ad.
€ 1.614.882,- beschikbaar te stellen.
3. De huidige voorbereidingskredieten ultimo 2013 af te sluiten en de boekwaarde Zuidpolder bedrijventerrein over te hevelen naar de nieuwe Grondexploitatie Zuidpolder
bedrijventerrein
4. de 3e wijziging van de begroting 2014 vast te stellen.
5. het Plan van Aanpak vast te stellen.
 
Onderwerp:
Lidmaatschap Gebiedscoöperatie O-gen
Korte inhoud: De Gebiedscoöperatie O-gen komt voort uit de Stichting Gelderse Vallei (SGVG). Deze organisatie zorgt al jaren voor de uitvoering van projecten in het landelijk gebied.
Besluit:
Het college besluit:
1. In te stemmen met de deelname aan de Gebiedscoöperatie O-gen door ondertekening van het besluit tot lidmaatschap met dien verstande dat de statuten op enkele punten in het nog nader uit te werken huishoudelijk reglement worden aangepast;
2. De raad kennis te laten nemen van het besluit tot lidmaatschap van de Coöperatie O-gen en eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te laten maken;
3. Volmacht te verlenen door de burgemeester aan de portefeuillehouder en diens plaatsvervanger om de statuten respectievelijk het besluit te ondertekenen en om de gemeente Eemnes te vertegenwoordigen in de algemene ledenvergadering van de Coöperatie O-gen;
4. De kosten ad € 5000,- via kostenplaats Recreatie (65600017-642400) ten laste te brengen van de LOP-gelden.
 

Rondvraag/Mededelingen:

Bezoek Gedeputeerde Staten van Utrecht aan Eemnes (12.45 – 15.00 uur)
Gedeputeerde Staten brengt een informeel werkbezoek en bespreekt een aantal onderwerpen met het college van Eemnes. Tevens wordt gezamenlijk een bezoek gebracht aan het Ocriet-eiland.