Collegebesluitenlijst 1 oktober 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 8 oktober 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 39
Besluit  De besluitenlijst wordt vastgesteld.
 
Onderwerp:Informatie over gang van zaken m.b.t. Gemeenteraadsverkiezingen 2014 aan politieke partijen
Korte inhoud: De politieke partijen informeren over de procedure m.b.t. de Gemeenteraadsverkiezingen die op 19 maart 2014 zullen plaatsvinden.
Besluit: Het college besluit de brief naar de plaatselijke politieke partijen te sturen, en naar de politieke partijen, die daarom verzoeken.
 
onderwerp: Bestuurlijk wederhoor “groot onderzoek verkeersbeleid” Rekenkamer.
Besluit: Het college neemt kennis van het rapport en wacht de reactie van de gemeenteraad af.
 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Renovatie park Stadwijksingel
Korte inhoud: Vorig jaar september is er een voorlichtingsavond gehouden met de omwonenden van het park aan de Stadwijksingel. Tijdens deze avond werd het renovatievoorstel aan de omwonenden toegelicht en konden er vragen en suggesties gesteld worden over het het voorstel. Over het algemeen was men positief over het ontwerp, een aantal bewoners stelde voor de locatie van de kabelbaan te verplaatsen richting het eiland, om een betere scheiding tussen het basketbal te krijgen. Bijgaand het ontwerp met de kabebaan aan de eilandzijde.
Besluit:
Het college besluit:
1. het park te renoveren volgens ontwerptekening, variant 2:
2. de werkzaamheden uit te laten voeren door de navolgende bedrijven:
- Avema asfalteringswerkzaamheden
- Hexta hekwerken (ballenvangers en afscheiding langs de sloot)
- Kompan (speeltoestellen)
- ZVS Eemnes (civiel- en cultuurtechnische werkzaamheden)
- Stedon (terugplaatsen kabelbaan);
3. een persbericht op te laten stellen;
4. het voorstel ter kennisname te brengen van commissie GROW.

 

Portefeuille Wethouder J. Bood

Onderwerp: Uitwerkingsplan Zuidpolder en het stedenbouwkundig plan deelgebied
Korte inhoud: Dit voorjaar is het bestemmingsplan Woongebied Zuidpolder onherroepelijk geworden. Dit bestemmingsplan biedt geen directe bouwtitel en moet per bouwstroom worden uitgewerkt. Uw college is bevoegd tot het vaststellen van een uitwerkingsplan. U heeft de raad toegezegd, dat uitwerkingsplannen voor de Zuidpolder en het stedenbouwkundig plan voor advies worden voorgelegd aan commissie W&R.
 
Besluit:
Het college besluit:
1. in te stemmen met het indicatieve uitwerkingsplan, met inachtname van de aanvulling dat er maximaal 120 woningen mogen worden gebouwd;
2. in te stemmen met het stedenbouwkundig plan;
3. beide plannen ter informatie voor te leggen aan de commissie W&R (nazenden).
4. voor wat betreft de afwijking van het Masterplan (verschuiven grens verkoopprijs sociale woningen) een voorstel via de commissie W&R aan de gemeenteraad van oktober voor te leggen (nazenden).
 
 
Van 12.00 – 13.00 uur vindt het periodiek overleg plaats met de journalist van de Gooi- en Eemlander