Collegebesluitenlijst 21 mei 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 28 mei 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 20
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Invoering precariobelasting ondergrondse kabels en leidingen
precarioheffing op ondergrondse kabels en leidingen in te voeren en de incidentele opbrengsten 2013/2014 aan te wenden ter dekking van incidentele uitgaven in het meerjarenkader 2014-2017
Besluit  Het college besluit bijgaand raadsvoorstel inzake invoering precariobelasting aan de gemeenteraad aan voor te leggen.
 
Onderwerp - Kadernota 2014-2017
De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2014-2017 weer.
Besluit  Het college heeft de Kadernota besproken. De aanvullingen en wijzigingen worden verwerkt. Daarna wordt de Kadernota nogmaals afrondend besproken in het college.
Het vervolgproces ziet er als volgt uit:
- in juni aan de gemeenteraad toesturen met bijbehorende memo
- toelichten in een extra commissievergadering B&V in juni
- ter behandeling en vaststelling aan te bieden voor de raad van 30 september
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Bestemmingsplan kern Eemnes 2012
Het bestemmingsplan heeft vanaf14 maart 2013 voor 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn 19 zienswijzen ingediend.
Besluit  Het college besluit:
1. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen en ambtshalve overwegingen;
2. in te stemmen met het concept-vaststellingsrapport;
3. de raad voor te stellen het bestemmingsplan vast te stellen en de zienswijzen gedeeltelijk gegrond en gedeeltelijk ongegrond te verklaren.
 
Onderwerp - Vaststellen beheersverordeningen Heidehoek, Landelijk Gebied Noordwest en Eembrugge
Het nieuwe bestemmingsplan Buitenrand 2012 zal pas eind van dit jaar worden vastgesteld/in werking treden. Voor enkele delen van het plangebied geldt dat de huidige bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar zijn. Daardoor ontstaat per 1 juli (als de betreffende Wro bepaling in werking treedt) de situatie dat geen leges mogen worden geheven voor omgevingsvergunningen of voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan. Dit wordt voorkomen als de gemeenteraad voor de betreffende deelgebieden ter overbrugging actuele beheersverordeningen als bedoeld in artikel 3.38 van de Wro vaststelt.
Besluit  Het college besluit in te stemmen met de beheersverordeningen Heidehoek, Landelijk Gebied Noordwest en Eembrugge en om de gemeenteraad voor te stellen deze beheersverordeningen vast te stellen.
 
Onderwerp - Bestemmingsplan Buitenrand
Het voorontwerp bestemmingsplan Buitenrand heeft ter inzage gelegen. Er zijn 35 inspraakreacties en 11 overlegreacties ingediend. Deze reacties hebben geleid tot aanpassingen van het plan. Voorgesteld wordt in te stemmen met de notitie inspraak en overlegreacties en de aangepaste stukken en aan de commissie W&R voor te leggen om de meningen en gevoelens te peilen.
Besluit  Het college besluit:
1. In te stemmen, na enkele wijzigingen, met de Notitie van inspraak en overleg en de wijzigingen zoals doorgevoerd in het concept ontwerpbestemmingsplan Buitenrand.
2. de besproken wijzigingen in het voorstel aan de commissie verwerken
3. De Notitie van inspraak en overleg en het concept ontwerpbestemmingsplan Buitenrand aan de Commissie W&R voor te leggen om de meningen en gevoelens te peilen;
4. Het ontwerpbestemmingsplan Buitenrand ter inzage te leggen na behandeling van de Notitie van inspraak en overleg en het ontwerpplan in de Commissie W&R van 12 juni 2013.
 
Onderwerp - Memo omdraaien éénrichtingsverkeer Torenzicht
N.a.v. vragen is gekeken of het éénrichtingsverkeer in een deel van Torenzicht kan worden omgedraaid.
Besluit  Het college besluit de gekozen richting voor het éénrichtingsverkeer te handhaven
 
Onderwerp - Beantwoording vragen PvdA – Stal Rieder
Besluit  Het college stemt in met beantwoording van de rondvraag t.b.v. de raadsvergadering.
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Voortgang Noodhulpfonds Eemnes
Naar aanleiding van de unaniem aanvaarde motie van mevr. W. de Boer (PvdA) inzake de instelling van een Eemnesser Noodhulpfonds heeft op 22 april jl. overleg plaats gevonden met de heer De Jong, algemeen directeur, van Stichting Urgente Noden Nederland (SUNN) over ondersteuningsmogelijkheden. Naar aanleiding van dit overleg doet de heer De Jong u een voorstel voor een verkenning naar nut, wenselijkheid en mogelijkheden van Samenwerking voor Urgente Noden in Eemnes en de vraag onder welke voorwaarden een Noodhulpfonds Eemnes kan functioneren en voorzien in leemtes.
Besluit  Het college besluit:
Instemmen met werkvoorstel verkenning naar wenselijkheid en noodzaak van Samenwerking voor Urgente Noden in Eemnes en kosten ad € 1.000,- dekken uit programma Sociale Samenhang, product Wmo (kleinschalig activiteiten) 66220001/642597.
 
Onderwerp - Milieujaarverslag
De gemeente is wettelijk verplicht om jaarlijks een milieujaarverslag op te stellen. In het milieujaarverslag worden de activiteiten beschreven die op het gebied van milieu zijn uitgevoerd.
De resultaten van de werkzaamheden van het Servicebureau gemeenten zijn in het milieujaarverslag opgenomen.
Besluit  Het college besluit om:
• het milieujaarverslag 2012 vast te stellen
• het jaarverslag ter kennisname aan te bieden aan de commissie GROW
• het jaarverslag toe te zenden aan de Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincie Utrecht.
 
Onderwerp - Begroting Soza HBEL 2014
Uit de conceptbegroting van Soza HBEL blijkt een aanzienlijke stijging van de uitvoeringskosten voor 2014.
Besluit  Het college stemt in met bijgaande memo t.b.v. nader bestuurlijk overleg met Huizen over de begroting 2014.
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Verordening Startersregeling
Aanpassing art. 6 lid 1b normbedrag verwervingskosten
Besluit  Het college stemt in met het raadsvoorstel waarin normbedrag genoemd in art. 6 lid 1b van de verordening Startersregeling voortaan gekoppeld wordt aan de meest actuele norm van de NHG.
 
Onderwerp - Herziening exploitatieplan Bedrijventerrein Zuidpolder juli 2013.
De gemeenteraad van Eemnes heeft in oktober 2011 het bestemmingsplan en het exploitatieplan bedrijventerrein Zuidpolder vastgesteld. Het bestemmingsplan en exploitatieplan zijn op 11 juli 2012 onherroepelijk in werking getreden. De Wet ruimtelijke ordening (Wro, artikel 6.15, lid 1) schrijft voor dat het exploitatieplan ten minste
eenmaal per jaar moet worden herzien. Het exploitatieplan bedrijventerrein Zuidpolder is herzien en wordt ter vaststelling aangeboden.
Besluit  Het college besluit de herziening van het exploitatieplan Bedrijventerrein Zuidpolder juli 2013 ter vaststelling aan de gemeenteraad aan te bieden.
 
Onderwerp - Samenwerkingsovereenkomst (SOK) Zuidpolder
In november 2012 heeft de gemeente met de marktpartijen Van Wijnen, Van der Wardt en Vos en Teeuwissen een hoofdlijnenakkoord gesloten voor de woningbouwlocatie Zuidpolder. De gemeente en marktpartijen hebben, conform het hoofdlijnendocument, de afspraken uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst (SOK)..
Besluit  Het college heeft de samenwerkingsovereenkomst besproken. Enkele wijzigingen worden verwerkt, waarna de overeenkomst afrondend kan worden besproken (volgende week dinsdag).
 
Onderwerp - Beeldkwaliteitsplan woningbouw Zuidpolder
Voor elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient het welstandregime door de raad te worden vastgesteld. Voor het de woningbouw Zuidpolder wordt hieraan voldaan door middel van het vaststellen van een beeldkwaliteitsplan.
Besluit  Het college besluit het beeldkwaliteitsplan woningbouw Zuidpolder aan de commissie W&R te sturen om meningen en gevoelens te peilen.
 
Onderwerp - Beantwoording vragen PvdA – sociale huurwoningen voor starters
Besluit  Het college stemt in met beantwoording van de rondvraag t.b.v. de raadsvergadering.
 
Onderwerp - Beantw vragen DB inzake sociale huursector 
Besluit  Het college stemt in met beantwoording van de rondvraag t.b.v. de raadsvergadering.
 
Onderwerp - Beantwoording vragen VVD- markt Leyten
Besluit  Het college stemt in met beantwoording van de technische vragen.