Collegebesluitenlijst 22 januari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 januari 2013

 

 

Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder

Onderwerp - besluitenlijst week 03
Besluit  Definitief vastgesteld
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Jaarverslag Uitvoeringsprogramma 2012 en Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013
In het jaarverslag staat de gepleegde inzet, de cijfers over 2012 en of de doelstellingen behaald zijn. Het jaarverslag is opgesteld op basis van het vastgestelde uitvoeringsplan integrale veiligheid 2012.
In het uitvoeringsplan integrale veiligheid 2013 is het derde plan behorende bij het integraal veiligheidsplan meerjarenbeleidplan 2011-2015. Het bevat de te nemen acties en maatregelen op het gebied van Integrale Veiligheid voor het jaar 2013. Aangesloten wordt op de aanpak en prioriteiten zoals beschreven in het meerjarenbeleid en de beleidsprioriteiten die in het kader van de vorming van de basiseenheid Midden-Nederland in de Veiligheidsstrategie 2012-2014 zijn vastgelegd.
Op basis van de gegevens uit de iVM 2011 en de politiecijfers over 2012 komen de uitvoeringsprioriteiten in de gemeente Eemnes voor 2013 te liggen bij:
A) Woninginbraken
B) Autokraken als onderdeel van veel voorkomende criminaliteit (mobiel banditisme)
C) (huiselijk) Geweld
Besluit  Het college besluit:
- Het college besluit het Jaarverslag Veiligheid 2012 vast te stellen;
- Het college besluit het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 vast te stellen;
- Het college besluit het Jaarverslag Veiligheid 2012 en het Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid 2013 ter kennisgeving door te geleiden naar de commissie BSM
 
Onderwerp - Wijziging gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht met ingang van 1 mei 2013
De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht dient te worden gewijzigd. Directe aanleiding hiervoor zijn de voorwaarden die de BNG stelt voor continuering van de kredietfaciliteit van de VRU. Daarnaast is een actualisatie van de regeling noodzakelijk vanwege wijziging van wet- en regelgeving en het voortschrijdend inzicht ten aanzien van het ontwikkeltraject rondom de begroting.
Besluit  Het college en de burgemeester besluiten, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft,
- het ontwerp-besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht ter verkrijging van de vereiste toestemming voor te leggen aan de gemeenteraad.
- tot vaststelling van het ontwerp-besluit, zoals opgenomen in de ontwerp gewijzigde Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio 2010, onder voorbehoud en opschortende voorwaarde van het verlenen van toestemming daartoe door de gemeenteraad.
 
Onderwerp - Vaststelling functiebeschrijvingen en –waarderingen beleidsregie.
Vanuit de beleidsregie is er geen zienswijze tegen de functiebeschrijving noch de functiewaardering ingediend.
Besluit   Het College besluit:
1. De functiebeschrijvingen en –waarderingen van de beleidsregie overeenkomstig het advies van de toetsingscommissie vast te stellen.
2. Betrokken personeelsleden van dit besluit schriftelijk in kennis te stellen.
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Optimalisatiestudie van het rioolstelsel en de rioolzuiveringsinstallatie Blaricum (RWZI).
In het kader van waterwet worden gemeenten verzocht om samen te gaan werken in de waterketen. De waterketen omvat zowel het oppervlaktewater (sloten) als de riolering (regenwater en afvalwater). De kosten die de komende jaren zullen worden gemaakt zijn voor Eemnes met name die de riolering. Daar de gemeente Eemnes haar afvalwater loost op de zuivering van Blaricum (waar ook het afvalwater van de gemeente Laren op wordt geloosd), wordt voorgesteld om als BEL gemeenten voor het project optimalisatie studie (de afstemming van de zuivering op de riolering en vise versa) gezamenlijk op te trekken. Voor toekomstige andere projecten, zijnde niet de riolering aangaande, kan Eemnes een duurzame relatie worden aangegaan met het waterschap Vallei en Eem.
Besluit Het college besluit gezamenlijk met de gemeenten Blaricum en Laren een samenwerking met Waternet aan te gaan voor de optimalisatiestudie van het rioolstelsel van de gemeente Eemnes.
 
Onderwerp - Instemmen met de aankoop van het perceel kadastraal bekend gemeente Eemnes sectie L nummer 928.
Uw college wordt voorgesteld om tot aankoop over te gaan van het perceel, kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie L, nummer 928; welk perceel in eigendom is van de heren de Bruin en een grootte heeft van circa 900 m2. Het perceel maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan “Bedrijventerrein Zuidpolder” en het bestemmingsplan “Woningbouw Zuidpolder”. De aankoop heeft tot gevolg dat de gemeente de Zuidersingel kan doortrekken en groen en water kan realiseren.
Besluit  Het College besluit:
a. De gemeenteraad in de vergadering van 28 januari a.s. voor te stellen geen wensen en bedenkingen te hebben t.a.v. de aankoop van de grond;
b. De raad tevens verzoeken om een aanvullend krediet van € 40.500 beschikbaar te stellen, middels de 5e begrotingswijziging 2013, teneinde de genoemde aankoop met kosten te kunnen financieren en.
c. Na een positief standpunt van de raad tot aankoop over te gaan van het perceel kadastraal bekend gemeente Eemnes, sectie L, nummer 928; welk perceel een grootte heeft van 900 m2 en in eigendom is van de heren C.A. en A.T. de Bruin;
d. De notaris, indien en voor zover tot aankoop wordt besloten, opdracht geven om de akte van levering te doen passeren;
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Verzoek tot toestemming voor opheffing van een gesubsidieerde stichting.
De Protestants Christelijke Stichting voor Zorg in ’t Gooi vraagt toestemming voor opheffing van de stichting.
Besluit  Het college besluit toestemming te verlenen voor opheffing van de stichting en de subsidie 2012 ambtshalve vast te stellen.
 
Onderwerp - Uitgevoerde werkzaamheden 2012 en Planning 2013 uitvoeringsprogramma Klimaatbeleid
In een memo wordt nader ingegaan op de uitgevoerde werkzaamheden in 2012 en de planning van de werkzaamheden voor 2013.
Besluit  Het college stemt in (incl.enkele aanvullingen) met de memo t.b.v. commissie GROW