Collegebesluitenlijst 22 oktober 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 oktober 2013


Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 42
Besluit  Vastgesteld.
 
 
Onderwerp: Drank en horecaverordening
Korte inhoud: op grond van de per 1/1/2013 gewijzigde Drank- en horecawet moet de Raad een Verordening vaststellen met daarin regels omtrent de paracommerciële inrichtingen. Met dit voorstel wordt voorgesteld bijgevoegde verordening vast te stellen. Daarin zijn tevens regels verwerkt die specifiek gelden voor commerciële horeca-inrichtingen en supermarkten.
Gewijzigd akkoord
Besluit: Het college stelt de Raad voor om:
1. de zienswijze van de Hilt gegrond te verklaren 
2. de Verordening Drank- en Horecawet 2014 vast te stellen
3. deze verordening per 1 januari 2014 in werking te laten treden
 
Onderwerp: Managementrapportage zelfevaluatie Informatiebeveiliging rond Reisdocumenten
Besluit:
Het college:
1. neemt kennis van de resultaten van de nieuwe zelfevaluatie Reisdocumenten conform de Paspoortuitvoeringsregeling Nederland (PUN) zoals verwoord in de
managementrapportage, alsmede van de inhoude en planning van de daarin opgenomen herstel- en verbetermaatregelen.
2. stemt in met toezending van deze rapportage voor 1 november aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
 
Onderwerp: Verkoop perceel grond Noordersingel
Korte inhoud: De gemeente is eigenaar van het perceel kadastraal bekend gemeente Eemnes sectie A 3863, grootte 405m2 gelegen aan de doorgaande weg de Noordersingel grenzend aan de achtertuinen van woningen op de Nieuweweg. Er zijn twee verzoeken binnengekomen om dit perceel hetzij gedeeltelijk hetzij in z'n geheel te mogen kopen.
Besluit:
Het college besluit:
1. Tot verkoop over te gaan van perceel "A" voor een verkoopprijs van € 146.250,- kosten koper, perceel "B"voor een verkoopprijs van € 11.250,- kosten koper.
2. De opbrengst te verantwoorden op 65600016 Restgroen – 833106 Verkoop openbaar groen. De kosten verantwoorden op 65600016 Restgroen - 634399 Overige goederen en diensten. De opbrengst zal worden betrokken in rekeningresultaat 2013.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Voortgang verkeersmaatregelen Laarderweg
Korte inhoud: Memo commissie GROW inzake voortgang verkeersmaatregelen Laarderweg
Besluit: Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd, te wijzigen memo en deze door te geleiden naar de raadscommissie.
 
Onderwerp: Parkeren bedrijventerrein Zuidbuurt
Korte inhoud: Memo commissie GROW inzake nieuwe parkeerregeling bedrijventerrein.
Besluit:
Het college besluit om in te stemmen met de bijgevoegde memo en
deze door te geleiden naar de raadscommissie.

 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Visie 2e wijziging begroting 2013 GGD MN
Korte inhoud: De gemeenten worden uitgenodigd om voor 28 november 2013 hun visie kenbaar te maken. De voorliggende concept 2e wijziging begroting 2013 GGD MN voldoet aan de afspraak om te besparen op de verplichte inwonerbijdrage en de taakstelling. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze op deze begroting kenbaar te maken
Besluit: Het college besluit in te stemmen met bijgaande memo begrotingswijziging 2013-2 t.b.v. de gemeenteraad.
 
Onderwerp:Milieuprogramma 2014
Korte inhoud: De gemeente Eemnes heeft jaarlijks de plicht om een milieuprogramma op te stellen. Hierin staan de projecten en activiteiten opgenomen die in het kader van milieu worden uitgevoerd. Een milieuprogramma wordt vastgesteld in het jaar voorafgaand aan het uitvoeringsjaar. Het milieuprogramma 2014 wordt derhalve nu ter vaststelling aan de gemeenteraad van november aangeboden.
Besluit:
Het college besluit:
1. in te stemmen met het milieuprogramma 2014
2. deze aan te bieden aan de cie GROW (12 november)
3. deze ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad (25 november)
4. deze na vaststelling ter kennisname toe te zenden aan de
Inspectie Leefomgeving en Transport en de provincie
Utrecht.
 
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

Onderwerp: Parkeervoorzieningen Minnehof
Korte inhoud: Memo commissie GROW inzake parkeervoorzieningen Minnehof Oost
Besluit: Het college besluit om in te stemmen met de bijgevoegde memo en deze door te geleiden naar de commissie GROW, waarbij de blauwe zone wordt beperkt tot 1 uur.