Collegebesluitenlijst 23 april 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 29 april 2013

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 16
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Efficiëntere dienstverlening BEL Combinatie.
Het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie is op 6 december 2012 akkoord gegaan met het voorstel om met ingang van 1 juli 2013 de openingstijden van de BEL Combinatie, zowel telefonisch als op inloop, op vrijdag te beperken tot 13.00 uur.
In dit voorstel wordt de achtergrond van deze maatregel toegelicht en de communicatie richting de inwoners van de gemeente omschreven.
Besluit  Het college besluit kennis te nemen van de maatregel en de toelichting.
 
Onderwerp - Benoeming Dorpskunstenaar:
Sinds 1 november 2011 heeft de gemeente Eemnes een dorpsdichter. De eerste dorpsdichter is de heer G.J.A. Beentjes. Hij draagt op 1 september 2013 het stokje over aan de heer Wortel. 
Besluit  Het college besluit
1) om met ingang van 1 september 2013 de heer Wortel te benoemen als dorpskunstenaar tot 01 januari 2015.
2) om met ingang van 1 september 2013 het dorpsdichterschap van de heer Beentjes onder dankzegging te beëindigen.
 
Onderwerp - Jaarstukken 2012 en concept programmabegroting 2014 Veiligheidsregio Utrecht:
De Veiligheidsregio Utrecht biedt de jaarstukken 2012 en concept programmabegroting 2014, in overeenstemming met de GR VRU 2010, voor zienswijzebehandeling aan de gemeenteraad aan.
Besluit  Het college besluit:
1. Ten aanzien van de jaarstukken 2012 de raad te adviseren onderstaande zienswijze in te dienen:
De gemeente Eemnes neemt met instemming kennis van de jaarrekening 2012 die voorzien is van goedkeurende controleverklaring. Ten aanzien van de procedure inzake de slotbegroting geven wij in overweging om deze procedure in de toekomst anders in te richten gelet op de bepalingen in de gemeentewet en de voorgeschreven zienswijzeprocedure.
2. Ten aanzien van de concept programmabegroting 2014 de raad te adviseren onderstaande zienswijze in te dienen:
a. De gemeente Eemnes is positief ten aanzien van de in de begroting doorgevoerde verbeteringen, de in de begroting opgenomen ombuigingen voor een bedrag van € 1,8 mln en het besluit om een tweede tranche bezuinigingen van 5% door te voerenb. De gemeente Eemnes verzoekt de VRU om de financiële gevolgen van het dekkingsplan en de financiële effecten van de voorstellen van de financiële commissie inzake verdeelsleutels (naar inwonertal of op basis van gemeentefonds) na besluitvorming hierover in 2013 via een begrotingswijziging aan te bieden.
 
Onderwerp - Vaststellen van beleidsregels omtrent het verkrijgen van een briefadres in de gemeentelijke basisadministratie personen:
vaststellen van nadere regels op grond waarvan iemand met een briefadres ingeschreven kan worden in de gemeentelijke basisadministratie personen.
Besluit  Het college besluit vast te stellen de “Regeling briefadres gemeente Eemnes 2013” met de bijgevoegde formulieren.
 
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - regionaal Projectplan transitie jeugdzorg ‘Zorg voor de Jeugd’ regio Eemland:
in het kader van de transitie jeugdzorg is het regionaal Projectplan transitie jeugdzorg ‘Zorg voor de Jeugd’ regio Eemland opgesteld. In de regio is afgesproken dat de deelnemende gemeenten het projectplan afzonderlijk vaststellen inclusief een paragraaf over de lokale situatie. Tevens wordt het college in kennis gesteld van de Startfoto Jeugdzorg regio Eemland en het risicomanagement decentralisatie jeugdzorg gemeente Amersfoort het
Besluit  Het college besluit:
1. het regionaal Projectplan transitie jeugdzorg regio Eemland vast te stellen;
2. kennis te nemen van de Startfoto Jeugdzorg regio Eemland; 
3. kennis te nemen van het risicomanagement decentralisatie jeugdzorg gemeente Amersfoort;
4. de stukken ter kennisname te brengen aan de commissie BSM van 6 mei a.s.
 
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Beantwoording technische vraag DB inzake afspraken met Leyten over de markt.
Besluit  Het college stemt in met beantwoording van de vraag
 
Onderwerp - Beantwoording technische vraag VVD inzake kosten van de weekmarkt.
Besluit  Het college stemt in met de beantwoording van de vraag
 
 

Rondvraag / mededelingen

Onderwerp - Volgende week dinsdag is Koninginnedag, dan geen collegevergadering. Alternatief is woensdagochtend of maandagochtend.
Besluit  De collegevergadering wordt volgende week verplaatst naar maandagochtend
 
Onderwerp - Wethouder van IJken heeft een gesprek gehad met vertegenwoordigers van paardenbedrijven inzake de aanleg van paardenroutes en de overlast van paardenpoep.
Besluit  Nadere voorstellen hieromtrent en beoordeling daarvan worden afgewacht.