Collegebesluitenlijst 23 december 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 januari 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Onderwerp - Besluitenlijst week 51
Besluit Vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp -Communicatienota
Korte inhoud: In februari 2013 besloten de gemeenteraden van Blaricum, Eemnes en Laren om een nieuwe communicatienota te maken. De doelstelling is om de huidige drie nota’s te actualiseren tot een gezamenlijke nieuwe nota, die in principe voor drie gemeenten is geharmoniseerd. Nieuwe trends en ontwikkelingen krijgen in de nota een nadrukkelijke plek. Daarnaast zal naast een beleidsmatig deel, de nota ook op uitvoering gericht zijn.
Besluit: Het college stelt de communicatienota 2014 - 2017 vast en besluit de nota voor te leggen aan de gemeenteraad.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Evaluatie spitsafsluiting Zuidpolder
Korte inhoud: In de periode 2006-2007 zijn de polderwegen in de Zuidpolder te Eemnes gereconstrueerd. Onderdeel daarvan was het tegengaan van sluipverkeer, vooral in de ochtend- en avondspits. Eind 2006 is hiervoor een verkeersbesluit genomen. In 2009 en 2010 is de maatregel, na evaluatie, verder aangescherpt. In opdracht van uw college (Besluit B&W d.d. 7 november 2012) is de maatregel in een afzonderlijke notitie opnieuw geëvalueerd. Na bespreking in de commissie GROW van 15-01-2013 heeft uw college besloten deze notitie in een evaluatiegesprek aan de bewoners van de Geerenweg en Stammeweg voor te leggen. Dit evaluatiegesprek heeft op 20 november 2013 plaatsgevonden. Het verslag van deze bespreking, de wensen van de bewoners en verbetervoorstellen zijn geïntegreerd in het evaluatierapport (zie bijlage 1).
Besluit:
Het college besluit:
· Kennis te nemen van het evaluatierapport en het verslag van het overleg met de bewoners;
· De huidige verkeersmaatregel te handhaven;
· Artikel 3 van het ontheffingenbeleid uit te breiden met de doelgroep "agrarisch gerelateerd verkeer";
· In het gesloten verklaarde gebied per woning één extra ontheffing te verlenen die niet op kenteken staat maar op het huisadres;
· Ontheffingen niet vrij te stellen van leges;
· Dit evaluatierapport te bespreken in de commissie GROW (inclusief aan te passen communicatieparagraaf);
· De bewoners en ondernemers in het gebied te informeren over uw besluit.
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Oprichting RUD Utrecht
Korte inhoud: op 16 december jl. heeft de Raad het college van B&W toestemming gegeven om de gemeenschappelijke regeling RUD Utrecht 2.0 op te richten en daaraan deel te nemen. Nu is een B&W besluit vereist om de toetreding tot de regeling formeel te bevestigen en de gemeenschappelijke regeling vast te stellen.
Besluit:
Het college besluit:
  1. het besluit van 12 november 2013 tot oprichting van en deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 2.0 na verleende toestemming van de raad op 16 december 2013 te herbevestigen
  2. De bijgevoegde tekst van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Utrecht 2.0 d.d. 16 oktober 2013 vast te stellen.
  3. De portefeuillehouder Milieu de heer A.C. Wondergem aan te wijzen als vertegenwoordiger van het college in het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0.
  4. De portefeuillehouder Handhaving de heer J. Bood aan te wijzen als plaatsvervangend lid van het college in het Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht 2.0.