Collegebesluitenlijst 23 juli 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 30 juli 2013

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Afwezig:
de heer J. Bood, wethouder
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 29
Besluit  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp - Afschaffen hondenpenningen
Korte inhoud: De hondenpenning werd in het verleden gebruikt om te controleren of de hond was aangegeven bij de gemeente. Deze manier van controleren wordt al jaren niet meer uitgevoerd en zal ook niet meer op deze wijze plaatsvinden. De hondenpenning kan daarom worden afgeschaft.
Besluit  Het college besluit om de gemeenteraad voor te stellen vanaf 2014 het gebruik van de hondenpenning door houders van honden in Eemnes af te schaffen en alle hondenbezitters hierover via een brief te informeren.

 

 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Bestemmingsplan Kern Eemnes 2012
Korte inhoud: 24 juni jl. heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kern Eemnes 2012 vastgesteld. Bij de vaststelling hebt u toegezegd met een wijzigingsvoorstel te komen voor wat betreft de hoogte van aanbouwen bij woningen (art. 17.2.2.i). Dit naar aanleiding van een zienswijze die betrekking had op het uitbouwen van een twee-onder-een-kap-woning boven de naastgelegen garage.
Besluit 

 

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen nu niet een gehele bestemmingsplan wijzigingsprocedure te doorlopen, maar af te wachten of er beroep tegen het bestemmingsplan wordt ingediend. Tussentijds op grond van art. 4 van bijlage 2 van de Wabo (kruimelafwijking) de beleidslijn hanteren dat, in afwijking van het bestemmingsplan, een bouwvergunning wordt verleend voor een nok tot max. 6 meter.
 

 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Evaluatie Meewerken
Korte inhoud: De evaluatie MEEWERKEN geeft de resultaten van het werkproject over de periode 1 juli 2011 to 31 december 2012 weer.

Besluit  Het college besluit in te stemmen met de evaluatie, maar daarbij wel te verzoeken om de
cijfers voor Eemnes op te nemen in een aparte paragraaf of bijlage. De secretaris zal dit ook afstemmen met Laren en Blaricum.