Collegebesluitenlijst 20 augustus 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 27 augustus 2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer drs A.C. Wondergem
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 33
Besluit  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp: Bezwaarschrift tegen het besluit van 18 maart 2013 waarbij het verzoek op grond van de Wob is gehonoreerd
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 13 augustus 2013 geadviseerd om: - het bezwaarschrift ongegrond te verklaren; - het bestreden besluit in stand te laten; - het verzoek om kostenvergoeding in verband met het behandelen van het bezwaar niet te honoreren.
Besluit: Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen.
 
Onderwerp:Verzoek van de heer P.K. Eshuis en mevrouw C.E. Krommenhoek
Korte inhoud: Trouwen op een éénmalige locatie Restaurant Wakker, Wakkerendijk 30, 3755 DC Eemnes.
Besluit:Het college besluit het verzoek toe te wijzen om op 14 september 2013 bij Wakker, Wakkerendijk 30, te mogen trouwen.
 
Onderwerp:Bespreken 1e concept (meerjaren)begroting 2014-2017
Korte inhoud: Bespreken 1e concept (meerjaren)begroting 2014-2017
Besluit:Het college bespreekt de 1e concept (meerjaren)begroting en koppelt de opmerkingen en aanvullingen terug ten behoeve van de opstelling van de definitieve begroting.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp:Evaluatie polderwegen Zuidpolder
Korte inhoud: Eind 2006 is een spitsafsluiting ingevoerd voor de polderwegen in de Zuidpolder. Hiervoor een verkeersbesluit genomen en zijn de benodigde borden geplaatst. In 2009 is de maatregel, na een evaluatie, verder aangescherpt. In aansluiting op de opdracht van 7 november 2012 aan de BEL Combinatie (Besluit B&W d.d. 7 november 2012) is de maatregel opnieuw geëvalueerd.
Besluit:Het college besluit het voorstel aan te houden voor div. aanpassingen en aanvullingen.
 
Onderwerp:Verzoek ontheffing spitsafsluiting Stachouwerweg van dhr. J.A.J. Rigter, Schapendrift 39 te Blaricum
Korte inhoud: De heer Rigter, Schapendrift 39 te Blaricum, eist een ontheffing voor het te allen tijde met gemotoriseerd vervoer berijden van de Stachouwerweg, aangezien hij in het verleden ook in het bezit was van een dergelijke ontheffing van Rijkswaterstaat in de periode dat Rijkswaterstaat nog eigenaar was van deze weg.
Besluit:Het college besluit de gevraagde ontheffing niet te verlenen.
 

Portefeuille Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp:Voortgang klimaatbeheersing Clusterschool
Korte inhoud: Stand van zaken Binnenklimaat Clusterschool
Besluit:Het college besluit in te stemmen met de memo ten behoeve van de commissie BSM.
 
Onderwerp:Opstellen regionale transitiearrangement jeugdzorg
Korte inhoud: Door middel van dit voorstel wordt het college geinformeerd over de ontwikkeling van de regionale transitiearrangementen jeugdzorg die op dit moment in volle gang is. In de ambtelijke stuurgroep transitie jeugdzorg is afgesproken dat deze informatie ter kennisname aan de colleges wordt gebracht.
Besluit:Het college neemt kennis van de ontwikkelingen rondom de regionale transitiearrangementen jeugdzorg en legt dit ter kennisname voor aan de commissie BSM.
 
Onderwerp:Gewijzigde subsidievaststelling project Heidehoek
Korte inhoud: In 2007 is op grond van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai een subsidie toegezegd door het Ministerie van VROM (nu: Infrastructuur en Milieu) voor de aanleg van een geluidscherm langs de A27. Een aangepaste subsidievaststelling heeft in juli 2013 plaatsgevonden. In bijgaande memo wordt een en ander kort toegelicht.
Besluit:Het college besluit:
1. kennis te nemen van de memo en de brief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu d.d. 30 juli 2013 en
2. het nadelige saldo van € 1.000 te betrekken in het rekeningresultaat van 2013.
 
Onderwerp:Stand van zaken Klimaatbeleid
Korte inhoud: Toelichting over de voortgang van het uitvoeringsprogramma klimaatbeleid.
Besluit:Het college besluit de memo door te geleiden naar de commissie GROW.
 
Onderwerp:Stand van zaken Akoe en zonnepanelen
Korte inhoud: De bijgevoegde memo geeft aan welke finnacieringsmogelijkheden er zijn voor de AKOE betreffende "asbest eraf, zonnepanelen erop"en wat de eventuele mogelijkheden zijn.
Besluit:Het college besluit het voorstel aan te houden en de mogelijkheden te laten bezien voor een regeling voor de agrariers.
 

Overleg AKOE

Van 13.00u tot 14.00u vindt het periodiek overleg plaats met de AKOE.