Collegebesluitenlijst 24 september 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
Afwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder


 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 38
Besluit  De besluitenlijst wordt vastgesteld.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken
 

Onderwerp: Renovatie park Stadwijksingel
Korte inhoud: Vorig jaar september is er een voorlichtingsavond gehouden met de omwonenden van het park aan de Stadwijksingel. Tijdens deze avond werd het renovatievoorstel aan de omwonenden toegelicht en konden er vragen en suggesties gesteld worden over het het voorstel. Over het algemeen was men positief over het ontwerp, een aantal bewoners stelde voor de locatie van de kabelbaan te verplaatsen richting het eiland, om een betere scheiding tussen het basketbal te krijgen. Bijgaand het ontwerp met de kabebaan aan de eilandzijde.
Besluit: Het college heeft het voorstel aangehouden vanwege het ontbreken van div. gegevens.
 
Onderwerp: Beleidsplan Openbare Verlichting
Korte inhoud: Op dit moment wordt het gezamenlijke beleids- en beheerplan openbare verlichting van de drie gemeenten gemaakt. Dit moet leiden tot een efficiënte en effectieve verlichting van de openbare ruimte. De beleidsontwikkeling is in drie fasen opgedeeld. Het nu voorliggende document is het resultaat van de tweede fase. Hierin is het gezamenlijk ambitieniveau van de drie gemeenten geformuleerd. Deze uitkomsten dienen als basis voor het uiteindelijke beleidsplan.
Besluit: Het college heeft het voorstel aangehouden vanwege diverse vragen en opmerkingen.
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Mandatering subsidies
Korte inhoud: Aan de orde is de mandatering van subsidies. In onderhavig voorstel wordt het mandaatbesluit toegelicht.
Besluit:
Het college besluit:
1. in te stemmen met de “Regeling mandaat subsidieproces gemeente Eemnes 2013”;
2. in te stemmen met de lijst risicoprofiel subsidie-instellingen (met enkele aanpassingen);
3. de gemeenteraad hierover te informeren
 
Onderwerp: Subsidie peuterspeelzaal Stichting BELhamels
Korte inhoud: Stichting BEL hamels verzorgt het VVE aanbod in de gemeente Eemnes (wettelijke verplichting). Door bezuinigingen op de subsidie voor de VVE functie in 2012 en de extra werkzaamheden die gevraagd worden als gevolg van de VVE functie is het voor de stichting financieel niet meer haalbaar alle werkzaamheden te verrichten die van deze VVE peuterspeelzaal gevraagd worden. Door af te zien van de bezuiniging van 2 1/2 % in 2014 en het beschikbaar stellen van een extra subsidie kan het college de peuterspeelzaal compenseren in de extra werkzaamheden c.q. uren die gemaakt worden.
Besluit:
Het college besluit:
1. de subsidie ten behoeve van de VVE peuterspeelzaal Stichting BELhamels voor 2013 te verhogen met een bedrag van € 2.200;
2. de subsidie ten behoeve van 2014 te verhogen met € 2.000;
3. de kosten te dekken ten laste van het budget op kostenplaats 66300014-634399 (jeugdbeleid).
 
Onderwerp: Vaststelling hogere grenswaarden verkeerslawaai voor woongebied Zuidpolder
Korte inhoud: Om de woningbouwlocatie Zuidpolder te kunnen realiseren is de vaststelling van hogere grenswaarden noodzakelijk. De terinzagelegging van het ontwerpbesluit heeft geen zienswijzen opgeleverd.
Besluit:
Het college besluit:
1. voor woongebied Zuidpolder hogere grenswaarden verkeerslawaai vast te stellen conform bijgevoegd besluit;
2. het besluit op de gebruikelijke wijze bekend te maken.
 
Onderwerp: Transitie arrangementen jeugdzorg: inhoud en proces
Korte inhoud: Het college wordt geinformeerd over het proces en voortgang van de transitie jeugd en specifiek het transitiearrangementen jeugd regio Eemland.
Besluit:  Het college besluit:
1. kennis te nemen van de schaalkeuzes zoals opgenomen in het Advies schaalkeuzes en uitgangspunten samenwerking aanbieders d.d. 20 augustus 2013 (bijlage 1);
2. kennis te nemen van de uitgangspunten voor sturing en contractering, zoals opgenomen in het Advies schaalkeuzes en uitgangspunten samenwerking aanbieders d.d. 20 augustus 2013 (bijlage 1);
3. kennis te nemen van het addendum startfoto jeugdzorg Eemland (bijlage II);
4. kennis te nemen van de processtappen en planning transitiearrangement (bijlage III);
5. advies ter informatie aan te bieden aan de commissie BSM.
 
 

Periodiek overleg met de colleges van Laren en Blaricum (12.00 – 13.30 uur)

Met de colleges van Laren en Blaricum vindt het informele overleg plaats.