Collegebesluitenlijst 25 juni 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 juli 2013

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 25
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Aanvraag subsidie jubileum Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen (verder: ANBO) in 2014.
Besluit  Het college besluit:
- aan de ANBO een éénmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 500,-.
- de kosten te dekken uit het budget representatie.
 
Onderwerp - Herindelingsontwerp fusie provincies Utrecht, Noord-Holland, Flevoland 
Besluit  Het college besluit een reactie te laten voorbereiden en met Laren en Blaricum te overleggen of er een gezamenlijke reactie mogelijk is.
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Wijkschouw Raadhuislaan-buurt fase 2, 2013.
Besluit  Het college besluit:
1. een voorbereidingskrediet van € 70.000 beschikbaar te stellen voor de voorbereidingswerkzaamheden van de wijkschouw Raadhuislaanbuurt, fase 2;
2. bij de uitwerking te kijken naar mogelijkheden om de riolering gescheiden aan te leggen en tevens te bezien of dit ook nog voor fase 1 van de wijkschouw zou kunnen.
 
Onderwerp - Bestemmingsplan Buitenrand
Besluit  Het college besluit het voorstel aan te houden.
N.a.v. het overleg met de provincie diverse zaken eerst nader bezien, uit te werken en vervolgens voorleggen aan de commissie WenR in september.
Na behandeling in de commissie kan het (aangepaste) ontwerp ter visie worden gelegd.
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Convenant en plan van aanpak Jeugdwerkloosheid
Besluit  Het college besluit:
1. in te stemmen met het Convenant “Regionale aanpak voorkomen en bestrijden jeugdwerkloosheid 2013-2014”;
2. in te stemmen met het plan van aanpak “aanpak jeugdwerkloosheid regio Gooi en Vechtstreek 2013”;
3. de benodigde co-financiering is reeds gerealiseerd via de reguliere taken die de gemeenten uitvoeren in het kader van de Wet Werk en Bijstand;
4. in te stemmen met machtiging van wethouder L. Tijhaar van de uitvoerende sociale dienst van gemeente Huizen om het convenant te ondertekenen op woensdag 26 juni 2013.
 
Onderwerp - Opzegging overeenkomst geluidzonebeheer Eembrugge door Provincie Utrecht.
Besluit  Aangehouden. Eerst nagaan om welke taken het gaat en hoe dit het beste belegd kan worden.