Collegebesluitenlijst 26 februari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 maart  2013
 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Onderwerp -Besluitenlijst week 8
Besluit-  Vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp:
Samenwerking salarisadministraties:
De gemeentesecretarissen van Blaricum, Eemnes, Laren, Bunschoten, Bussum, Hilversum, Huizen, Naarden, Nijkerk en Wijdemeren hebben in 2010 de intentie uitgesproken te komen tot samenwerking op het gebied van salarisadministratie. Op basis van inventarisatie wordt voorgesteld om te kiezen voor een virtuele vorm van samenwerking die met name in de toekomst veel voordelen zal bieden. De samenwerking komt neer op het gezamenlijk hosten en inrichten van de administraties om daarmee de continuïteit te verbeteren, de kennisontwikkeling van de medewerkers te bevorderen en de onderlinge uitwisselbaarheid van de medewerkers van de deelnemende gemeenten te verhogen. Met deze uitgangspunten is Centric gevraagd mee te denken. Dat heeft geleidt tot de aanbieding die nu voor ligt. Het specifieke van de aanbieding is dat voor alle deelnemende gemeenten alle modules en mogelijkheden worden aangeboden van het salaris- en personeelspakket en dat tevens wordt ingespeeld op de nieuwe ontwikkelingen.
Besluit: Het college besluit niet in te stemmen met het voorliggende voorstel omdat:
  1. dit te weinig voordeel oplevert en
  2. deze taak in het kader van het lopende onderzoek naar het oprichten van een Shared Servicenter Gooi- en Vechtstreek voor bedrijfsvoering integraal onderdeel uitmaakt van de onder te brengen P&O taken.
 
Onderwerp:Rapportage Accountant n.a.v. tussentijdse controle 2012:De accountant heeft zijn interimcontrole uitgevoerd. In de rapportage wordt ingegaan op de controle-bevindingen en wordt gewezen op ontwikkelingen ten aanzien van de drie decentralisaties en de grond-exploitatie
Besluit:Het college besluit:
- Kennis te nemen van de rapportage van de accountant
- De rapportage van de accountant, inclusief dit collegevoorstel met bestuurlijke reactie aan de commissie Begroting & Verantwoording voor te leggen.
 
Onderwerp:
Wijziging Overeenkomst trouwlocatie Theetuin Eemnes:
Wijziging overeenkomst gemeente Eemnes-Theetuin Eemnes, waardoor het mogelijk wordt voor de theetuin om gedurende het hele jaar als trouwlocatie te dienen.
Besluit: Het college besluit om
1. De Theetuin Eemnes gedurende het hele jaar open te stellen voor de voltrekking van huwelijken;
2. Het maximum aantal daar te sluiten huwelijken te handhaven op 70 per jaar;
3. De Overeenkomt trouwlocatie d.d. 29 april 2009 hierop aan te passen door middel van een  
    wijziging van de overeenkomst.
 
Onderwerp: Voortgang m.b.t. oprichten van een Shared Service Center (SSC) Gooi- en Vechtstreek
Besluit: Het college stemt in met een memo over de stand van zaken t.b.v. commissie BSM
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Op weg naar dubbellaags ZOAB op de rijksweg A27:
Op 15 november 2012 heeft Rijkswaterstaat in een bestuurlijk overleg met de 3 BEL-gemeenten aangegeven onder bepaalde voorwaarden mee te willen werken aanleg van dubbellaags ZOAB op de A27 tussen knooppunt Eemnes en de Stichtse brug. Voor de 3 BEL-gemeenten -waar de vermindering van geluidhinder langs de A27 al enige tijd hoog op de agenda staat- geeft deze opening een kans om het initiatief in dit dossier naar zich toe te trekken. De aanleg van dubbellaags ZOAB zal echter financiële gevolgen hebben. Daarom wordt een plan van aanpak in de vorm van een bestuursopdracht voorgelegd aan de raad.
Daarnaast wordt voorgesteld een fasering aan te brengen in de aanbesteding van de plaatsing van schanskorven ter hoogte van het Eiland van Eemnes en de Noordbuurt.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de bestuursopdracht ‘Op weg naar dubbellaags ZOAB op rijksweg A27’;
2. de bestuursopdracht ‘Op weg naar dubbellaags ZOAB op rijksweg A27’ voor te leggen aan de raad;
3. in de aanbesteding voor de plaatsing van schanskorven 2 fasen aan te brengen,  te weten ‘Eiland van Eemnes’ en ‘Noordbuurt’.

 

GEZAMENLIJK OVERLEG MET COLLEGES LAREN EN BLARICUM (12.00 - 13.30U)

 
Met de colleges van Laren en Blaricum vindt van 12.00 tot 13.30u het periodiek informeel overleg plaats.
 
 

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

Bijeenkomst raadsleden 4 maart a.s.
Op 4 maart vindt een bijeenkomst plaats voor raadsleden BEL-gemeenten over welstand en toezicht (opzet vanuit afdeling Vergunningen en Handhaving).
Wethouder Van IJken zal wethouder Bood vervangen tijdens deze bijeenkomst.