Collegebesluitenlijst 26 maart 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 2 april 2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder (vanaf 11.30u)
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - besluitenlijst week 12
Besluit  Vastgesteld.
 
 
Onderwerp: Jaarrekening en jaarverslag 2012 gemeente Eemnes
Concept jaarrekening en jaarverslag 2012. In het college van 19 maart is er gelegenheid om tekstuele aanpassingen te doen.
Na afronding van de accountantscontrole komt de jaarrekening definitief in het college.
Besluit: Het college heeft de concept-jaarrekening besproken en heeft kennis genomen van het voorlopig resultaat (nadelig) van de jaarrekening 2012. Verder heeft het college een uitspraak gedaan over de verwerking van het rekeningresultaat.
Verdere inhoudelijke opmerkingen over de teksten kunnen tot uiterlijk dinsdag a.s. (voor 09.00 uur) worden doorgegeven.
 
Onderwerp: Verslag najaarsoverleg De Hilt:
op 28 november 2012 heeft het zogenoemde najaarsoverleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het college en De Bestuurscommissie De Hilt. Het college wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag en in te stemmen met een aantal in dit advies genoemde zaken.
Besluit:het college besluit kennis te nemen van het verslag van het najaarsoverleg De Hilt van 28 november 2012.
 
Onderwerp:Verslag najaarsoverleg De Hilt:
op 28 november 2012 heeft het zogenoemde najaarsoverleg plaatsgevonden tussen een afvaardiging van het college en De Bestuurscommissie De Hilt. Het college wordt gevraagd kennis te nemen van het verslag en in te stemmen met een aantal in dit advies genoemde zaken.
Besluit:het college besluit kennis te nemen van het verslag van het najaarsoverleg De Hilt van 28 november 2012.
 
Onderwerp:Aanvraag meerjarige subsidie Lunchpauzeconcerten in Raadzaal gemeentehuis Eemnes:
Scarbomusica concertorganisatie heeft op 29 januari 2013 een meerjarige subsidie gevraagd voor 2013 en verder van € 2.000,= voor 10 lunchconcerten in de raadszaal.
Besluit:Het college besluit voor 2013 garantiesubsidie toe te kennen tot een bedrag van € 1.000,- en dit eind 2013 te evalueren.
 
Onderwerp:Ontheffing sluitingsuur en incidentele festiviteit Tennisvereniging Eemnes
De Tennisvereniging Eemnes vraagt ontheffing sluitingsuur en doet een kennisgeving incidentele festiviteit voor het organiseren van een Midzomernacht toernooi, een intern recreatief toernooi dat gespeeld wordt in de nacht van zaterdag 29 juni op zondag 30 juni 2013 tot  ± 08.00 uur.
Besluit:De burgemeester verleent:
• op grond van artikel 2:29 van de Algemene plaatselijke verordening van Eemnes ontheffing sluitingsuur voor het organiseren en laten plaatsvinden van een Midzomernachttoernooi door Tennisvereniging Eemnes van zaterdag 29 juni 2013 van 20.00 uur tot zondag 30 juni 2013 ± 08.00 uur, op voorwaarde dat het terras niet gebruikt wordt tussen 23.00u en 08.00uur.
 
Onderwerp:Ophoging budget representatie
op 30 april zal HM de Koningin afstand doen van haar ambt en opgevolgd worden door dan ZM de Koning. Hiermee is geen rekening gehouden bij het opstellen van de begroting. Voorgesteld wordt de post representatie te verhogen met € 7.500.
Besluit:Het college besluit de raad voor te stellen bij de Zomernota de begroting voor representatie te verhogen met € 7.500 ten laste van de post onvoorzien.
 
Onderwerp:Voortgang uitvoering motie CDA AED hulpverlening
In een memo wordt ingegaan op de stand van zaken en aanpak van uitvoering van de motie.
Besluit:Het college stemt in met de memo t.b.v. commissie BSM
 
(Vanaf dit punt is wethouder Van IJken aanwezig)
 
Onderwerp:Voortgangsmemo bezuinigingen 2014 – 2017
In een memo wordt ingegaan op het proces van bezuinigingen en de planning voor de komende maanden.
Besluit:Het college spreekt zijn zorgen uit over het proces en bespreekt de voortgang en extra benodigde inzet t.a.v. bezuinigingen met de colleges van Laren en Blaricum.
 
 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Tijdelijke inhuur Hauptmeijer Verkeer
Op korte termijn moeten een aantal werkzaamheden worden uitgevoerd en waarin de DVO 2013 niet voorziet en waarvoor momenteel geen BEL capaciteit beschikbaar is. Hiervoor is tijdelijk 200 uur extra inhuur nodig in het komende half jaar.
Besluit: In de dekking van de kosten ( in totaal € 20.000,-) voor de inhuur van Hauptmeijer Verkeer voor de periode vanaf heden tot 1 juli a.s te voorzien door:
- Aanvullend een bedrag van € 15.000,- over te hevelen van het GVVP 2012 naar 2013 en dit te dekken uit het rekeningsresultaat van 2012;
- De resterende € 5.000,- te dekken uit het exploitatiebudget GVVP, jaarschijf 2013 door niet uitvoeren van onderdeel “toetsing ontwikkelingsplan dorpshart, rekening houdend met leefbaarheid en bereikbaarheid”.
 
Onderwerp:Beleid oude graven op de gemeentelijke begraafplaats in Eemnes:
Op de gemeentelijke begraafplaats in Eemnes ligt een aantal oude graven. Omdat er nog geen vastgesteld beleid is hoe we hiermee omgaan, brengen we hierover advies uit. Dit advies wordt teruggekoppeld aan de Historische Kring.
Besluit:1. Het college besluit de oude graven te restaureren en hiervoor een bedrag van           € 6.307,00 beschikbaar te stellen.
2. Het college besluit de kosten € 6.307,00 voor het restaureren van de oude graven mee te nemen in de zomernota 2013.
3. Het college besluit niet in te gaan op het verzoek van de Historische Kring om een aantal vakken te omzomen met buxushaagjes.
 
 
Onderwerp:Eindrapport routering zwaar vracht en landbouwverkeer door Eemnes:
Eind vorig jaar heeft u ingestemd met de een te volgen aanpak om te komen tot een andere routering van het zware vracht en landbouwverkeer door Eemnes (Laarderweg). Dit heeft uiteindelijk geleid tot de in het bijgaande eindrapport van Hauptmeijer Verkeer genoemde oplossingen. Dit kan als basis dienen voor de verdere besluitvorming.
Besluit:Het college besluit:
1.  Kennis te nemen van bijgaand concept eindrapport “Routering zwaar vracht en landbouwverkeer te Eemnes;
2.  een deel van de Laarderweg (tussen Driest en Noordersingel) gesloten te verklaren voor zwaar vrachtverkeer (gele variant);
3. voor (zwaar) landbouwverkeer twee routes oost-west mogelijk te maken, namelijk via Stammeweg – Zuidpolder en de andere blijft via de Laarderweg;
4. hiervoor geen passeerplaatsen aan te leggen;
5.  Een bedrag van € 4.000          beschikbaar te stellen uit de investeringsplanning (GVVP Laarderweg), jaarschijf 2013, van de begroting 2013;
6.  Het bovenstaande om advies voor te leggen aan de commissie GROW.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp:Bezwaar tegen het buiten behandeling laten van een aanvraag om bijstand op grond van de Wet werk en bijstand en het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004:
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 22 februari 2013 advies uitgebracht.
Besluit:Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bestreden besluit tot het buiten behandeling laten van de aanvraag in stand te laten.
 
Onderwerp:Binnenklimaatonderzoek Clusterschool:
In de maand maart is door een extern bedrijf metingen (temperatuur, CO2-gehalte en relatieve luchtvochtigheid) verricht met als doel om het de kwaliteit van het binnenklimaat in beeld te brengen. De resultaten van dit onderzoek zijn verwerkt in een rapportage. Algehele conclusie is dat het binnenklimaat van de Clusterschool goed is.
Besluit:
1. Het college besluit kennis te nemen van de rapportage “binnenklimaatonderzoek”en de memo “resultaten binnenklimaatonderzoek Clusterschool;
2. Het college besluit de memo ter kennisname voor te leggen aan de raad.
 
 
Onderwerp:Verlenging Nota geluidbeleid Eemnes
De gemeenteraad heeft in 2009 de nota geluidbeleid vastgesteld. De looptijd was tot en met 2012. Het in de nota verwoorde beleid is nog steeds actueel en bruikbaar en kan naar tevredenheid toegepast worden.
Er zijn geen inhoudelijke aanpassingen in het beleid nodig. Daarom wordt voorgesteld om de looptijd van de nota te verlengen tot en met 2015.
Voor dat moment is gekozen, omdat dan ook de looptijd van de geluidsnota’s van Blaricum en Laren eindigt. Een actualisatie kan dan gezamenlijk opgepakt worden
Besluit:Het college besluit de raad voor te stellen de looptijd van de Nota geluidbeleid te verlengen t/m 2015
 
Onderwerp:Bezuiniging op subsidies 2014 en verder van Versa en Beweging 3.0
Door de gezamenlijke colleges is in januari 2013 de richtinggevende uitspraak gedaan dat er op de subsidies bezuinigd kan worden. Het onderhavige voorstel is de uitwerking van deze richtinggevende afspraak voor 2014 en verder voor wat betreft Versa Welzijn en Beweging 3.0.
Besluit:Het college besluit:
1. akkoord te gaan met de invulling per jaarschijf van de voorgestelde bezuinigingen voor Versa Welzijn in 2014 en verder;
2. in te stemmen met de methode van persoonsvolgende financiering van Beweging 3.0 en te onderzoeken welke bezuiniging door te voeren zijn;
3. in te stemmen met het beschreven te volgen proces;
4.  in te stemmen met de vragen die uitgewerkt dienen te worden in de bestuursopdracht.
 
Onderwerp:Bezuiniging op subsidies in 2014
Door de gezamenlijke colleges is in januari 2013 de richtinggevende uitspraak gedaan dat er op de subsidies bezuinigd kan worden. Het onderhavige voorstel is de uitwerking van deze richtinggevende afspraak voor 2014.
Besluit:Het college besluit:
1) in te stemmen met een structurele bezuiniging van 2,5 % in 2014 voor alle subsidieontvangers die zij subsidieert;
2) deze bezuiniging niet door te voeren voor Versa Welzijn en Beweging 3.0;
3) in de DVO 2013 de stelpost flexibele uren met 93 uur af te ramen en deze in te zetten voor de voorgestelde bezuiniging;
 
Onderwerp:Memo stand van zaken jeugdwerkloosheid
N.a.v. vragen van raadsleden is de stand van zaken weergegeven m.b.t. jeugdwerkloosheid, stageplaatsen, motie club van 1000 en reïntegratietrajecten.
Besluit:Het college stemt in met de memo t.b.v. de commissie BSM.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp:“Evaluatie Informatieplan 2010-2012”:
Op 4 oktober 2012 is door de voorzitter van het AB van de BEL Combinatie, Roland van Benthem, de evaluatie van het informatieplan 2010-2012 aan de gezamenlijke gemeenteraden gepresenteerd. Die presentatie vormt de basis voor bijgaand document “Evaluatie Informatieplan 2010-2012”, zoals vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de BEL Combinatie op 6 december 2012. De evaluatie wordt voor kennisgeving aan het College en de Gemeenteraad aangeboden.
Besluit:“Evaluatie Informatieplan 2010-2012” voor kennisgeving aannemen en voor kennisgeving doorleiden aan de Gemeenteraad.
 
Onderwerp:Plan van aanpak Projectorganisatie Zuidpolder:
Gemeente en Marktpartijen zijn in overleg over het sluiten van een samenwerkingsovereenkomst (SOK) Zuidpolder. Hierin wordt uitgegaan van een Gemeenschappelijke Exploitatie Maatschappij (GEM).
Voorgesteld wordt om de GEM in te richten als een CV/BV constructie. In bijgaand plan van aanpak wordt de organisatie structuur, de mandatering en processen en procedures van GEM beschreven.
Daarnaast wordt voorgesteld om de Planontwikkeling van de Zuidpolder vorm te geven met een “open planproces”. De uitgangspunten van deze aanpak worden in de bijlagen beschreven.
Beide documenten zijn opgesteld met medeneming van het advies van de gemeentelijke rekenkamer uit 2011.
Daarnaast wordt voorgesteld om in relatie met de gemeenteraad de volgende afspraken te maken:
-Binnen de kaders is de GEM gemandateerd om besluiten te nemen.
Buiten de kaders van Stedebouwkundig plan van eisen, Het bestemmingsplan, Het masterplan en de Grondexploitatie worden door de AVA besluiten genomen onder voorbehoudt goedkeuring van de Gemeenteraad.
Daarnaast is afgesproken dat binnen de kaders de uitwerkingsplannen na het collegebesluit voor advisering naar de cie W&R worden voorgelegd.
Besluit:Het college besluit in te stemmen met:
- het plan van aanpak (inclusief bijlage);
- de mandateringsafpraken;
 

GEZAMENLIJK OVERLEG MET COLLEGES LAREN EN BLARICUM (12.00 – 13.30 UUR)

 
Met de colleges van Laren en Blaricum vindt periodiek informeel overleg plaats.
 

RONDVRAAG/MEDEDELINGEN

 
Onderwerp: Tijdelijke standplaatsvergunning
Er is een verzoek ingediend voor een tijdelijke standplaats bij het pontje over de Eem voor 8 vrijdagen in juli en augustus.
Besluit: Het college stemt in met een tijdelijke standplaats voor 8 vrijdagen in juli en augustus 2013.