Collegebesluitenlijst 26 november 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 december 2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 47.
Besluit  De besluitenlijst van week 47 wordt gewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp: Volleybalvereniging Voleem vraagt een investeringssubsidie aan
Korte inhoud: Volleybalvereniging Voleem vraagt € 929 subsidie aan voor de aanschaf van tenues van scheidsrechters
Besluit:Het college besluit:
1. aan Voleem een investeringsubsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 232,26
2. de subsidie vast te stellen zonder verleningsbeschikking en verantwoording
3. de kosten ten laste te brengen van kostenplaats overige sportaangelegenheden 6.530.0014-incidentele subsidies 6.530.0014-642.505
 
Onderwerp: Verordening gegevensverstrekking Basisregistratie personen (wordt nagezonden)
Korte inhoud: De Wet basisregistratie personen (Wbrp) vervangt binnenkort (waarschijnlijk 9 december 2013) de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Wgba). De GBA-verordening komt van rechtswege te vervallen als de Wbrp in werking treedt. Op grond van de Wbrp zal een nieuwe verordening vastgesteld moeten worden. Op dit moment is het nog niet geheel zeker of de Wbrp daadwerkelijk in werking treedt op 9 december a.s.. In de verordening is opgenomen dat deze in werking treedt op de dag en bekendmaking en dat deze - voor zover nodig - terugwerkende kracht heeft tot en met de datum waarop de Wbrp in werking is getreden.
Besluit
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de verordening gegevensverstrekking
basisregistratie personen en deze voor te leggen aan de gemeenteraad.
2. Het reglement behorende bij de verordening vast te stellen.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Bestemming egalisatiereserves rioolrecht en afvalstoffenheffing
Aan de raad is een notitie toegezegd m.b.t. de bestemming en mogelijke besteding van de reserves van rioolrecht en afvalstoffenheffing.
Besluit:Het college stemt, met enige aanpassingen, in met de notitie t.b.v. bestemming van de reserves. Hert voorstel dient te worden nagezonden aan de commissie en raad van december.
 
Onderwerp: Bezwaarschriften tegen het verkeersbesluit tot het plaatsen van diverse verkeersborden waardoor sluipverkeer via de Goyerweg, Stachouwerweg en Meentweg wordt tegengegaan
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 14 november 2013 een advies uitgebracht ten aanzien van de ontvangen bezwaarschriften.
Besluit:
Het college besluit, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften:
- de bezwaarschriften van bezwaarmaaksters 2 en 3 niet-ontvankelijk te verklaren;
- het bezwaarschrift van bezwaarmaakster 1 ontvankelijk te verklaren en
- het bestreden besluit in stand te laten.
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

Onderwerp: Bezwaarschrift tegen het besluit tot toekenning van huishoudelijke hulp op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning
Korte inhoud: De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 14 november 2013 een advies uitgebracht. Uw college wordt nu verzocht een besluit op het bezwaarschrift te nemen.
Besluit: Het college besluit, conform het advies van de commissie voor de bezwaarschriften, het bestreden besluit in stand te laten.
 
Onderwerp:Brief uittreding uit gemeenschappelijke regeling SBG
Vanwege de overweging om de taken binnen het sociale domein per 1-1-2015 onder te brengen binnen Gemeenschappelijke regelingen van de regio Gooi- en Vechtstreek resp. HBEL dient dit voornemen, onder de nodige voorbehouden, tijdig kenbaar gemaakt te worden bij SBG, vanwege een opzegtermijn van 1 jaar. Een en ander hangt mede samen met besluitvorming over de toekomst van het SBG.
Besluit: Het college stemt in met verzending van de brief en verzoekt de portefeuillehouder dit tijdens de eerstvolgende AB-vergadering in te brengen.
 
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Dorpshart
Korte inhoud: Torenzicht, onderdeel van het project Dorpshart, wordt in één bouwfase gebouwd, in plaats van twee. De Koop, Ruil en Realisatieovereenkomst Torenzicht moet daarom worden herzien.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de wijziging van de Koop- en realisatieovereenkomst Dorpshart Eemnes en de Koop- Ruil- en Realisatieovereenkomst Torenzicht I en II te Eemnes.
2. in te stemmen met de conceptbrief aan Leyten.
3. het voorstel via een toelichtend memo ter kennis te brengen van de commissie W&R.
 
Onderwerp: Verbouwen woning Roerdomp 36
Korte inhoud: De bewoner van Roerdomp 36 wil de aanbouw bij zijn woning verbouwen. Deze verbouwing is strijdig met het bestemmingsplan.
Besluit: Het college besluit geen toestemming te verlenen voor het doortrekken van de kap tot een hoogte van 9 meter. Het plan dient derhalve aangepast te worden op de hoogte van maximaal 6 meter, en te voldoen aan redelijke eisen van welstand.
 
Onderwerp: Concept aktes CV-BV Zuidpolder woningbouw
Korte inhoud: ten behoeve van de besluitvorming in de AVA zuidpolder worden de concept aktes ter bespreking aangeboden. Bij de college vergadering zullen Ines Keetell en Wessel Tiessens aanwezig zijn om de opmerkingen en vragen te inventariseren;

Besluit:  Het college besluit:

1. in principe in te stemmen met de concept aktes voor oprichting van de CV/BV
(t.b.v. besluitvorming in de AVA)
2. in principe positief te staan tegenover het verzoek van Heijmans voor vervroegde juridische levering van hun grond voor 31 december 2013, mits dit juridisch, financieel etc. zo uitvoerbaar is
3. in te stemmen met het antispeculatiebeding t.b.v. de sociale koopwoningen, en dit ter kennis te brengen van de commissie/raad
4. in te stemmen met de volgende planning:
- Besluit AVA begin december
- bespreking van de voorstellen t.b.v. wensen en bedenkingen in een extra commissie d.d. 9 december 2013 (na de vergadering van het presidium)
- bespreking van de voorstellen tbv wensen en bedenkingen in de raad d.d. 16 december 2013
5. deze planning voor te leggen aan de fractievoorzitters via de griffier.
 

Rondvraag/Mededelingen

Gezamenlijk overleg BEL colleges (12.00 – 13.30 uur)
Met de colleges van Laren en Blaricum vindt periodiek overleg plaats.
 
Persuurtje (van 15.30 – 16.15 uur)
Met de journalist van de Gooi- en Eemlander vindt periodiek overleg plaats.