Collegebesluitenlijst 27 augustus 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 3 september 2013

 
Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer drs A.C. Wondergem
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 34
Besluit  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp: Subsidieaanvraag Kunstroute Eemnes 2013
Korte inhoud: Voor de 4e keer organiseert Stichting een Dijk van kunst & cuktuur een kunstroute en vraagt hiervoor een subsidie van € 2.200,-.
Besluit:
Het college besluit:
1. een éénmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 2.200,-;
2. de kosten te dekken uit het budget kunst/incidentele subsidies kunst en cultuur (6.540.0011-642.504)
3.Het college vindt de folderkosten relatief gezien hoog en geeft aan dat volgend jaar deze kosten zouden kunnen worden bespaard door een advertentie te plaatsen in de Rotonde
 
Onderwerp:Subsidieaanvraag buurtfeest Willemserf
Korte inhoud: Bewoners van het Willemserf vragen € 150 subsidie voor een buurtfeest op 7 september.
Besluit:
Het college besluit:
1. een subsidie te verlenen voor een buurtfeest op 7 september 2013 aan bewoners van de Willemserf;
2. de éénmalige subsidie vast te stellen op € 150,-;
3. de kosten van de subsidie ten laste te brengen van de kostenplaats WMO-kleinschalige buurtactiviteiten (66220001-642597).
 
Onderwerp: Stand van zaken terrein Manege Schildknecht.
Korte inhoud: Op 17 januari 2012 heeft uw college, met instemming van de gemeenteraad (besluit raad 5 maart 2012), besloten gronden van manege Schildknecht aan de Noordersingel te verkopen aan bouwbedrijf Van der Wardt en ZVS, onder voorwaarde dat de firma Beukeboom van de Molenweg verplaatst zou worden naar dit terrein. Op deze manier kwamen de gronden van de Molenweg beschikbaar voor woningbouw. Beukeboom heeft zich inmiddels echter bedacht en ziet af van verplaatsing van zijn bedrijf. In de geheime memo wordt ingegaan op de huidige stand van zaken.
Besluit:
Het college besluit:
1. de memo voor kennisgeving aan te nemen;
2. de uitkomsten van de gesprekken met Van der Wardt en ZVS af te wachten
 
Onderwerp:Verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Korte inhoud: Een onderdeel van het door u vastgestelde uitvoeringsprogramma klimaatbeleid betrof de verduurzaming van de gemeentelijke panden. Voor de meeste gebouwen is zowel een energielabel bepaald als een duurzaamheidadvies opgesteld. Op basis daarvan en de toekomstverwachtingen voor de diverse gebouwen stellen wij u nu voor een aantal concrete maatregelen te nemen.
Besluit: Het college heeft het voorstel aangehouden vanwege afwezigheid van de portefeuillehouder en diverse vragen.
 
Onderwerp:Verduurzamen Sport en Ontmoetingscentrum De Hilt
Korte inhoud: Sport en ontmoetingscentrum De Hilt staat voor de opgave om in 2014 het ketelhuis te vervangen. Eind 2012 is aan Coen Hagedoorn gevraagd om voor De Hilt een energielabel en duurzaamheidadvies op te stellen en daarnaast specifiek te kijken naar de mogelijkheden die er zijn bij het vervangen van het ketelhuis.
Besluit:Het college heeft het voorstel aangehouden vanwege afwezigheid van de portefeuillehouder en het ontbreken van een voorstel tot dekking van de kosten.
 
Onderwerp: Begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015-2017
Korte inhoud: Akkoord gaan met bijgevoegd raadsvoorstel voor het vaststellen van de programmabegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015-2017
Besluit:Het college besluit de programmabegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 vast te stellen, inclusief enkele tekstuele wijzigingen.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp:Stand van zaken Eemhof
Korte inhoud: Op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kern Eemnes 2012 vastgesteld met daarin een nieuw planologisch regime voor de Eemhof en het omliggende gebied. De begane grond van de Eemhof heeft de bestemming “maatschappelijk” waarbij de realisatie van maximaal 24 zorgplaatsen (dementerenden) mogelijk is en op het parkeerterrein is de realisatie mogelijk van 16 appartementen voor jongeren met een verstandelijke beperking. Uw college wordt via de bijgevoegde memo op de hoogte gebracht van de ontwikkelingen.
Besluit:Het college besluit:
1. Het memo aan te passen, waarbij college zich houdt aan de eerder geformuleerde ambitie en graag invulling wil geven aan het oorspronkelijke initiatief.
2. De aangepaste memo ter kennisgeving aan de commissie W&R te brengen.
 
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Vaststelling Waterbodemkwaliteitskaart
Korte inhoud: De sloten in Eemland worden gemiddeld 1x per 3-5 jaar gebaggerd. Vanuit het Besluit bodemkwaliteit moet voorafgaand aan het baggeren eerst de kwaliteit van de te baggeren onderwaterbodem worden vastgesteld. Dit is een kostbaar en tijdrovend werk. Door in het gehele gebied onderzoek naar de onderwaterbodem te doen, ontstaat een regionaal overzicht met betrekking tot de kwaliteit van de bagger. Vanuit het Besluit bodemkwaliteit wordt het toegestaan om binnen de begrenzing van het gebied het materiaal vrij toe te passen. In de praktijk houdt dit in dat door vaststelling van deze waterbodemkwaliteitskaart gedurende 5 jaar de bagger zonder bijkomend onderzoek op de kant kan worden gezet.
Besluit:Het college besluit:
1. de Waterbodemkwaliteitskaart (WBKK) als bewijsmiddel m.b.t. de toepassing van het Besluit Bodemkwaliteitskaart voor poldersloten Eemnes te accepteren;
2. dit voorstel ter vaststelling voor te leggen aan commissie en gemeenteraad.
 
Onderwerp: Beeldkwaliteitsplan Zuidpolder
Korte inhoud: Voor elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling dient het welstandregime door de raad te worden vastgesteld. Voor de woningen van de Zuidpolder wordt hieraan voldaan door middel van het vaststellen van een beeldkwaliteitsplan (BKP). Het BKP heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Er zijn geen reacties ingediend.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met het Beeldkwaliteitsplan Zuidpolder;
2. de raad (via commissie W&R) voor te stellen het Beeldkwaliteitsplan Zuidpolder vast te stellen.
 
Onderwerp:Accordering ondertekening Samenwerkingsovereenkomst Zuidpolder
Korte inhoud: Op 22 augustus is de Samenwerkingsovereenkomst Zuidpolder door de burgemeester van Eemnes ondertekend. Middels dit voorstel wordt de ondertekening door de burgemeester door het college bekrachtigd
Besluit: Het college besluit de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst Zuidpolder door de burgemeester te accorderen.
 

Rondvraag/Mededelingen

Onderwerp: Bestemmingsplan Landelijk Gebied 2011
N.a.v. een tussenvonnis van de Raad van State wordt de gemeente Eemnes verzocht binnen 2 weken te reageren op het verzoek om een vergunde mestkelder (maatschap Fokker-van den Boom) goed op te nemen op de planverbeelding.
Besluit: Het college besluit de vergunde mestkelder alsnog op te nemen op de planverbeelding.
 
Gezamenlijk overleg met de colleges van Blaricum en Laren (12.00 – 15.00 uur). Met de colleges van Blaricum en Laren vindt het periodiek informeel overleg plaats.
 
Overleg tussen de colleges van de BEL gemeenten en het college van Huizen
Met het college van Huizen vindt een gesprek plaats van 12.00 – 14.00 uur.