Collegebesluitenlijst 28 mei 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 juni 2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 21
Besluit  Vastgesteld.

Onderwerp - Bestuurlijk wederhoor Rapport “Opvolging aanbevelingen Rekenkamercommissie BEL”
De Rekenkamercommissie BEL heeft onlangs een concept rapport uitgebracht en om een bestuurlijk wederhoor aan de colleges van de BEL gemeenten voorgelegd
Besluit Het college besluit na afstemming met de andere BEL colleges in te stemmen het bestuurlijk wederhoor en dat aan de Rekenkamercommssie toe te zenden.
 
Onderwerp Zienswijze advies P. Winsemius inzake samenwerking Gooi- en Vechtstreek
De heer Winsemius heeft in opdracht van Gewest Gooi- en Vechtstreek een analyse opgesteld en aanbevelingen gegeven t.a.v. de regionale samenwerkingsagenda voor de komende 10 jaar. Omdat Eemnes hierin ook wordt benoemd (vanwege de BEL-samenwerking) vraagt de provincie Noord-Holland ook de mening van Eemnes ten aanzien van dit rapport. Tevens zal de provincie Eemnes consulteren via een bestuurlijk overleg
Besluit Het college besluit:
1. in te stemmen met bijgaande conceptreactie
2. de reactie te bespreken in het seniorenconvent op 17 juni a.s.
3. de strekking van de reactie inhoudelijk te delen met de colleges van Blaricum en Laren (28 mei 2013)
4. de definitieve reactie voor 1 juli a.s. te verzenden aan de provincie Noord-Holland, met een afschrift aan de provincie Utrecht
 
Onderwerp -Memo Stand van zaken plan van aanpak verduurzaming gemeentelijke gebouwen
Besluit Het college stemt in met de memo t.b.v. commissie GROW.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp - Taakstellende bezuiniging groen 2014-2015
In 2013 is er een taakstellende bezuiniging op het groen van € 30.000 afgesproken en voor 2014 nog eens € 10.000. De fa. Sight (voormalig ISS Tomin) onderhoudt voor een groot deel het groen binnen de gemeente. In overleg met de fa. Sight is gekeken op welke onderdelen er bezuinigd kan worden.
Besluit Het college besluit: op het bestek van het groen uitbesteed aan de fa Sight een bedrag van € 30.000,- te bezuinigen in 2014 door:
1. het steken van harde en zachte graskanten te halveren (tot 1 keer per jaar) (levert € 9.900 op)
2. de inboet van beplantingen te verminderen met € 10.000.
3. voor het restant aanvullende bezuinigingsvoorstellen te laten doen (€ 10.100).
 
Onderwerp - Commissievoorstel bestemmingsplan Buitenrand
N.a.v. de behandeling in het college vorige week is het commissievoorstel aangepast.
Besluit Het college stemt in met het gewijzigde commissievoorstel.
 

Portefeuille Wethouder J. Bood

 
Onderwerp -Samenwerkingsovereenkomst Zuidpolder
In november 2012 heeft de gemeente met de marktpartijen Van Wijnen, Van der Wardt en Vos en Teeuwissen een hoofdlijnenakkoord gesloten voor de woningbouwlocatie Zuidpolder. De gemeente en marktpartijen hebben, conform het hoofdlijnendocument, de afspraken uitgewerkt in een samenwerkingsovereenkomst (SOK).
Besluit Het college besluit
- het raadsvoorstel aan de raad te sturen ter besluitvorming en wensen en bedenkingen.
- De wethouder volkshuisvesting te machtigen om redactionele wijzigingen in de stukken  door te (laten) voeren.
 
Rondvraag/Mededelingen
 
Gezamenlijk overleg met colleges Laren en Blaricum (12.00-13.00u)
Met de colleges van Laren en Blaricum vindt periodiek informeel overleg plaats.