Collegebesluitenlijst 29/30 oktober 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 november 2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem, burgemeester (alleen op 30 oktober)
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Afwezig op 29 oktober:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijsten week 43
Besluit  De besluitenlijsten van week 43 (openbaar en niet-openbaar) 22 oktober 2013, worden vastgesteld
 
Onderwerp: (Evaluatie) zondagopenstelling COOP en verordening winkeltijden
Korte inhoud: per 1-7-2013 is de Winkeltijdenwet gewijzigd. De wijziging maakt het mogelijk dat gemeenten maatwerk maken voor de tijden van openstelling van winkels. Dit voorstel bevat een samenvatting (aan de hand van bijgevoegde ledenbrief van de VNG) van de (gevolgen van de) wetswijzigingen
Besluit:  Het college besluit de huidige regeling in stand te houden. Gezien de evaluatie van de  zondagopenstelling van de COOP kan wederom voor 1 jaar ontheffing worden verleend voor opening op zondag. De commissie BSM hierover informeren met een memo.
 
Onderwerp: Benoeming leden/plaatsvervangende leden voor het hoofd- c.q. centraal stembureau.
Korte inhoud: Benoeming leden en plaatsvervangende leden voor het hoofd- c.q. centraal stembureau voor de verkiezingen van de gemeenteraad op 19 maart 2014.
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met de benoeming van de
leden/plaatvervangende leden voor het hoofd- c.q. centraal
stembureau voor de periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2017.
 
Onderwerp:
Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de Gemeenteraad op woensdag 19 maart 2014 en voor de verkiezingen van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014.
Korte inhoud: Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen van de Gemeenteraad op woensdag 19 maart 2014 en voor de verkiezingen van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014.
Besluit:
Het college besluit om de volgende stemdistricten/stembureaus aan
te wijzen:
Stembureau 1, De Schoter, Wakkerendijk 66 A, 3755 DD Eemnes
Stembureau 2, de Bongerd, Jhr. C. Roëll-laan 15, 3755 CL Eemnes
Stembureau 3, Brandweerkazerne, Noordersingel 4 A, 3755 EZ
Eemnes
Stembureau 4, De Hilt, Hasselaarlaan 1 C, 3755 AV Eemnes
Stembureau 5, Gemeentehuis, Zuidersingel 1, 3755 AZ Eemnes
 
Onderwerp: Beleid maatschappelijk vastgoed, een toetsingskader.
Korte inhoud: Aan de orde is de uitwerking van het vastgoedbeleid voor de BEL gemeenten. Er wordt een toetsingskader vastgoed aangeboden ter vaststelling.
Besluit: Het college besluit:
1. in te stemmen met de nota Beleid maatschappelijk vastgoed, een toetsingskader, mits diverse aanpassingen worden verwerkt;
2. De toetsingskaders gewijzigd vast te stellen;
3. De commissie BSM hierover te informeren.

 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJken.

Onderwerp: Onderzoek slibtransport RWZI Blaricum
Korte inhoud: Aan de weg Achter Capitten te Blaricum bevindt zich een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI). De RWZI verwerkt afvalwater van de gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren. Dagelijks wordt slib afgevoerd vanaf de RWZI richting de A27. De huidige routering van het vrachtverkeer loopt via de bebouwde kommen van Blaricum en Laren. Regelmatig komen er klachten binnen van bewoners langs de route vanwege gevoelens van onveiligheid, geluidoverlast en trillingen door het tanktransport met zware vrachtwagens. Teneinde de omvang van de problematiek vast te stellen en voorstellen te doen om de klachten te verhelpen is bijgaande notitie opgesteld.
Besluit:
Het college besluit:
1. kennis te nemen van de bijgevoegde notitie Slibtransport
RWZI Blaricum;
2. in te stemmen met de voorkeursvariant D als een oplossing voor
de problematiek;
3. bestuurlijk en ruimtelijk mee te werken, maar niet financieel bij te dragen;
3. bestuurlijk overleg op te starten met de gemeenten Blaricum en
Laren en de externe partners, Rijkswaterstaat, hhs Amstel,Gooi en Vecht, ws. Vallei en Veluwe en Waternet.
 
Onderwerp: BP Buitenrand
Korte inhoud: het concept ontwerpbestemmingsplan Buitenrand met bijbehorende notitie van inspraak en overleg is in de commissie van 13 juni en 11 september 2013 voorgelegd. De commissie kon zich grotendeels vinden in de standpunten en wijzigingen die het college heeft voorgesteld. Daarnaast is een aantal onderwerpen aan orde geweest waarover de commissie een ander standpunt heeft ingenomen. In een memo is aangegeven hoe hiermee wordt omgegaan.
Besluit: Het college stemt, met enkele aanpassingen, in met de memo t.b.v. de commissie W&R/raadsleden.
 
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

Onderwerp: Volmachtbeheer ten behoeve van contractbeheer Trapliften en Compensatie Huishoudelijke Taken
Korte inhoud: De regio Gooi en Vechtstreek heeft tot op heden het contractbeheer uitgevoerd zonder over de noodzakelijke bevoegdheid tot bewaking van de contracten te beschikken. Door de ontstane situatie rond contractbeheer CHT is het noodzekelijk om voor 1 november 2013 een volmacht te verlenen aan de regio om de bewaking over de uitvoering van de contracten, juridisch houdbaar, invulling te geven.
Besluit:
Het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester,
ieder voor zover hun bevoegdheid, besluit:
1. De bevoegdheid tot bewaking van de uitvoering van de contracten
inzake de Wmo-taxi, Compensatie Huishoudelijke Taken, Wmohulpmiddelen
en Trapliften voor de regiogemeenten in volmacht op te
dragen (conform de looptijden van deze contracten) aan de
Programmamanager Sociaal Domein, werkzaam bij de Regio Gooi en
Vechtstreek en -bij afwezigheid van de programmamanager -
de Manager contractbeheer Sociaal Domein, eveneens werkzaam bij de
Regio Gooi en Vechtstreek;
2. Tot de uitoefening van de onder 1 vermelde bevoegdheid behoort in
elk geval ingebrekestelling, ontbinding, vorderen van nakoming,
opzegging overeenkomst en alle andere besluiten die hiermee verband
(kunnen) houden, met uitzondering van de beslissing tot het voeren
van een rechtsgeding;
3. Over de besluiten die politiek-strategisch gevoelig liggen pleegt
gevolmachtigde vooraf overleg met het Regionaal
Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein Gooi en Vechtstreek;
4. Gevolmachtigde informeert het Regionaal Portefuillehoudersoverleg
Sociaal Domein Gooi en Vechtstreek halfjaarlijks over de uitoefening
van de in volmacht gegeven bevoegdheden
 
Onderwerp: BO Onderwijshuisvesting/Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
Korte inhoud: Het Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs is in afstemming met de schoolbesturen, schooldirecteuren en maatschappelijke instellingen opgesteld. Vervolgens is, na overleg met belanghebbenden, door de gemeente een onderzoek ingesteld naar nieuwbouw of grootschalige renovatie van de scholen in Eemnes Noord. Op basis van deze onderzoeken kan een besluit genomen worden over de toekomstvisie van de huisvesting van het Primair onderwijs in deze gemeente. Hierdoor bevat het raadsvoorstel 3 pijlers: - 1e IHP met onderzoek renovatie of nieuwbouw Noord - 2e de onderwijs gebouwen in stand houden (voldoende onderwijshuisvesting aanwezig) - 3e Tijdpad opstellen vanaf 2018 start met programma van eisen opstellen. Voorstel Perspectief start nieuwbouw Noordbuurt in 2020 met een schoolgebouw voor onderwijs
Besluit: Het college besluit:
a) kennis te nemen van het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (2012) en van het onderzoeksrapport nieuwbouw of grootschalige renovatie scholen Eemnes Noord;
b) op basis van het Onderzoeksrapport nieuwbouw of grootschalige renovatie scholen Eemnes Noord de voorkeur uit te spreken voor nieuwbouw van een schoolgebouw per 2020 (Variant B). Het tijdpad daarvoor opstellen vanaf 2018 (starten met het opstellen van een programma van eisen). Hierbij komt de voormalige Hink Stap Sprong dan te vervallen;
c. af te zien van een locatie in de Zuidpolder voor een nieuw te bouwen school;
d) het voorgelegde raadsvoorstel en conceptraadsbesluit aan te passen en aan te vullen;
e) Het voorgenomen raadsbesluit ter advisering voor te leggen aan het OOGO.
 
Onderwerp: Inhuur projectleider sociaal domein
Korte inhoud: Vanaf 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de jeugdwet en voor de uitvoering van de taken die vanuit de AWBZ onder de Wmo komen te vallen. Om deze verantwoordelijkheid te kunnen dragen is het nodig dat er bestuurlijk enkele besluiten genomen worden die er voor zorgen dat de (bedrijfsmatige) organisatie goed ingericht is.
Besluit: Het college besluit in te stemmen met het inhuren van een projectleider sociaal domein en hiervoor maximaal € 57.039,- beschikbaar te stellen uit de integratiegelden 2013 en 2014.
 

Periodiek overleg

Met de colleges van Laren en Blaricum (29 oktober, 12.00 – 13.30 uur)
Met de colleges van Laren en Blaricum vindt het informele overleg plaats.