Collegebesluitenlijst 29 april 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 7 mei 2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

 

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 17
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp - Inzet webtool voor bezuinigingen
In de gezamenlijke collegevergadering van dinsdag 26 maart 2013 hebben de colleges besloten om op korte termijn de webtool in te zetten om bewustwording te creëren bij inwoners over de keuzes die gemaakt moeten worden om de begroting sluitend te krijgen. De uitwerking van de webtool wordt door het college vastgesteld.
Besluit  Het college bespreekt de lijst met bezuinigingsmogelijkheden en omschrijvingen voor inzet van de webtool. De wijzigingen worden doorgegeven, waarna de lijst volgende week in het gezamenlijk overleg met de colleges van Laren en Blaricum kan worden besproken en vastgesteld.
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Wijkschouw Raadhuislaanbuurt, fase 1):
In het kader van de Wijkschouw- projecten is begin maart dit jaar het plan voor de herinrichting van de Raadhuislaan en omgeving (fase 1) door het college vastgesteld. Op dit moment wordt hard gewerkt om een bestek (de uitvoeringsvoorwaarden) binnen de gestelde termijn op te stellen. Vooruitlopend op het starten van de aanbestedingsprocedure is noodzakelijk om de bedragen opgenomen in de begroting 2013 vrij te geven voor de uitvoering van dit project. Daarom wordt hierbij gevraagd om deze middelen beschikbaar te stellen.
Besluit  De in de begroting beschikbare financiële middelen, het resterend bedrag van € 713.300, aanwenden voor de uitvoering van het herinrichtingsplan Raadhuislaan-buurt  fase 1.
 
Onderwerp - Memo n.a.v. vragen uit commissie GROW inzake de wijkschouw Raadhuislaanbuurt
Besluit   Het college stemt in met de memo t.b.v. commissie GROW

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Zienswijze jaarrekening 2012 en ontwerpbegroting 2014 van Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL)
Het Regionaal Bureau Leerlingzaken (RBL) voert in opdracht van negen gemeenten in Gooi en Vechtstreek en de gemeente Eemnes de handhaving uit van de Leerplichtwet 1969. Jaarlijks dient het Dagelijks Bestuur van het RBL ter besluitvorming een jaarrekening en ontwerpbegroting in bij de gemeente.
Besluit  Voorgesteld besluit :
1) Het college besluit kennis te nemen van de jaarrekening 2012 en in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 van het Regionaal Bureau Leerlingzaken;
2) Het college besluit geen zienswijze in te brengen met betrekking tot de ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 tot en met 2017. Wel wordt bij de meerjarenraming gewezen op de bezuinigingen waarvoor de gemeente de komende jaren komt te staan, 2,5% bezuinigen per jaar;
3) Het college besluit om de meerkosten 2013 ad. € 3.281 mee te nemen in de zomernota 2013 en de meerkosten ad. € 4.444 mee te nemen in de kadernota 2014;
4) Het college besluit om de memo “Regionaal Bureau Leerlingzaken” voor instemming voor te leggen aan de commissie BSM
 
Onderwerp - Verordening Wmo-raad Eemnes:
De Verordening Wmo-raad Eemnes moet aangepast worden aan de veranderingen binnen de Wmo en veranderingen in manier van vergaderen van de Wmo-raad en Wmo-raadsleden.
Besluit  Het college besluit de Verordening Wmo-raad vast te stellen.
 
Onderwerp - Terugverdientijd WKO BEL kantoor
N.a.v. vragen uit de raad is de terugverdientijd van de klimaatinstallatie in het BEL kantoor inzichtelijk gemaakt.
Besluit  Het college stemt in met het memo
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Jaarrekening 2012 en bijbehorend jaarverslag, begroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 van Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN):
Jaarrekening 2012 en bijbehorend jaarverslag, begroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 zijn door WMMN ter goedkeuring aangeboden. Conform artikel 27 en artikel 28 van de gemeenschappelijke regeling wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld de gevoelens omtrent de voorgelegde stukken te doen blijken. 
Besluit  Het College besluit de raad voor te stellen (onder ingekomen stukken) met de jaarrekening 2012 en bijbehorend jaarverslag, begroting 2014 en meerjarenraming 2014-2017 van Welstand en Monumenten Midden Nederland (WMMN) in te stemmen.