Collegebesluitenlijst 2 april 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 april 2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - besluitenlijst week 13
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp: Benoeming loco-gemeentesecretaris Eemnes
per 4 maart jl. is mevr D. Brinkman gestart als tijdelijke beleidsregisseur te Eemnes (tot 1-1-2015). Gebruikelijk is dat de beleidsregisseur tevens loco-gemeentesecretaris is zodat vervanging geregeld is
Besluit: Het college benoemt per 2 april 2013 mevrouw D. Brinkman tot loco-gemeentesecretaris van de gemeente Eemnes
 
Onderwerp:Resultaten onderzoek burgerpanel Dorpshart Eemnes:
In januari en februari is onder het burgerpanel Eemnes een onderzoek uitgevoerd over het Dorpshart Eemnes. Van de 345 deelnemers aan het burgerpanel vulden uiteindelijk 305 deelnemers de complete vragenlijst in. Het resultaat van het onderzoek is representatief voor de hele bevolking van Eemnes. 80% van de respondenten geeft aan het Dorpshart een toevoeging voor de gemeente Eemnes te vinden.
Besluit: Het college stelt de resultaten van het onderzoek vast en gaat akkoord met voorgestelde communicatie-aanpak. Naar aanleiding van onderzoek zal extra aandacht worden besteed aan parkeren en een oversteekplaats.
 
Onderwerp:Subsidie jubileum carnavalsvereniging “De Sliertjes:
Carnavalsvereniging De Sliertjes heeft op 8 februari 2013 een subsidie gevraagd van
€ 5.000,- voor het 44-jarig jubileum.
Besluit: Het college besluit:
• op basis van de jubilea regeling op voorhand een eenmalige subsidie van € 500,= te verlenen voor een 50-jarig jubileum en uitsluiting van subsidie bij het 50-jarig jubileum.
• een eenmalige subsidie te verlenen van € 500,= voor de Blaaskapellen activiteit in het feestweekend.
• € 500,- te bekostigen uit het budget representatie 60020011-634337 en € 500,- uit het budget Wmo kleinschalige activiteiten 66220001-642597.
Wethouder van IJken neemt een minderheidsstandpunt in (stemt niet in met het verstrekken van subsidie)
 
Onderwerp: Aanvraag éénmalige subsidie Herdenkingsconcert 4 mei 2013:
Muziekcentrum Paul Snoek heeft op 18 januari 2013 (geregistreerd op 30 januari 2013) verzocht om een subsidie van € 1.795,- voor het Herdenkingsconcert op 4 mei 2013.
Besluit: Het college besluit:
• een eenmalige subsidie te verlenen voor een Herdenkingsconcert op 4 mei 2013 en deze vast te stellen op € 1.000,-.
• € 750,- ten laste te brengen van het budget incidentele subsidies kunst en cultuur, kostenplaats 65400011-kostensoort 642504 en € 250,- budget Wmo kleinschalige activiteiten 66220001-642597.
• Aan te kondigen dat dit de laatste keer is dat subsidie hiervoor wordt verleend (vanwege noodzakelijke bezuinigingen voor komende jaren)
 
Onderwerp:Strategische agenda Regio Amersfoort
Er is een concept-strategische agenda opgesteld voor 2013 – 2015. De colleges binnen de Regio wordt gevraagd om deze oriënterend te bespreken, speerpunten en ambities te benoemen.
Besluit: Het college heeft de concept-strategische agenda oriënterend besproken. Opmerkingen worden via de secretaris doorgegeven aan het Bureau Regio Amersfoort.

 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp:Benoeming leden Straatnaamcommissie, periode 1-1-2013 tot en met 31 december 2015:
Samenstelling en duur van de Straatnaamcommissie Eemnes voor een nieuwe zittingsperiode van 4 jaar.
Besluit: Het college besluit om de navolgende personen te benoemen als lid van de Straatnaamcommissie Eemnes met terugwerkende kracht per 1-1-2013 t/m 31-12-2015:
1. de heer Henk van Hees
2. de heer Jan Oud
3. mevrouw E. Lemstra –Meissner
4. mevrouw L. van den Brink
5. de heer Roel Kraefft
6. de heer Eddy van IJken als voorzitter
7. mevrouw Dagmar Sonntag als medewerker van de BEL Combinatie – secretaris
Het college besluit tevens om de overige leden van de huidige commissie, m.i.v. 31-12-2012 eervol ontslag te verlenen.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp:Discussienotitie verdieping dorpsnetwerk :
in het kader van de voorbereiding op de transitie jeugdzorg is een discussienotitie verdieping dorpsnetwerk uitgewerkt. Nadat het college heeft ingestemd met deze discussienota wordt dit voorgelegd aan partijen waaronder de deelnemers aan het dorpsnetwerk, bureau jeugdzorg Utrecht en de WMO-raad.
Besluit: Het college besluit (1) kennis te nemen van bijgaande discussienotitie Verdieping Dorps Net Werk Eemnes, (2) de discussienotitie voor te leggen aan de betrokken ketenpartners en (3) de voorgestelde werkwijze te starten vanaf mei 2013 voor een periode van 12 maanden
 
Onderwerp:Beschikbaar stellen van structurele kosten voor Sociale kaart MEE.
In het kader van een vraaggestuurde werkwijze is het hebben van een sociale kaart voor zowel Wmo-consulenten als Wmo-klanten van belang. In het kader van de Regionale sociale agenda (RSA) is door de provincie een budget beschikbaar gesteld waaruit de Sociale kaart aangeschaft kan worden. Daarbij blijft er structureel een bedrag noodzakelijk voor onderhoud/licentiekosten, die gemeenten zelf moeten voldoen.
Besluit:Het college besluit jaarlijks een bedrag beschikbaar te stellen voor onderhoud- en licentiekosten voor de sociale kaart van MEE. De structurele kosten ad € 387 kunnen gedekt worden uit Wmo, Overige goederen en diensten (66220001 /634399).
 
Onderwerp:Bezwaar tegen de ingangsdatum van het besluit tot toekenning van bijstand op grond van de Wet werk en bijstand:
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 11 maart 2013 advies uitgebracht.
Besluit: Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen en het bestreden besluit in stand te laten met wijziging van de motivering voor wat betreft de datum van de aanvraag en voor wat betreft de toepassing van artikel 4:6 van de Algemene wet bestuursrecht over de periode van 17 augustus 2012 tot en met 30 augustus 2012.
Het college besluit een vergoeding van de proceskosten in de bezwaarfase af te wijzen.
 
Onderwerp:Een bezwaarschrift tegen de afwijzing van een aanvraag om een tegemoetkoming in beweerdelijk geleden planschade wegens het bestemmingsplan Dorpshart 2009.
De Commissie voor de bezwaarschriften heeft geadviseerd het bestreden besluit in stand te laten.
Besluit: Het college besluit conform het advies van de Commissie voor de bezwaarschriften.
 
Persuurtje.
Met een journalist van de Gooi en Eemlander vindt periodiek overleg plaats.
 
Rondvraag/ Wat verder ter tafel komt:
 - a.s. vrijdag eerste handeling bouw dansschool (15.30 uur)
-  In april worden de bomen op de Braadkamp geplant.
- Op 29 april a.s. (15.00 uur) wordt een Koningslinde geplant.