Collegebesluitenlijst 2 juli 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 9 juli 2013

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Afwezig:
de heer J. Bood, wethouder

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 26
Besluit  Conform vastgesteld
 
Onderwerp - Subsidie Feestcomité Eemnes jubileum 100 jaar.
Besluit  Het college besluit aan het feestcomité een éénmalige subsidie te verlenen en deze vast te stellen op € 1.000 voor het 100-jarig jublieum.
 
Onderwerp - Actualisering leidraad invordering gem. belastingen
Besluit  Aangehouden
Eerst vragen vanuit college beantwoorden een nader aangeven van de wijzigingen.
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Contract voor compensatie huishoudelijke taken (CHT)
Besluit  Aangehouden. Eerst vragen vanuit college beantwoorden.
 
Onderwerp - Leges voor registratie gastoudervoorziening.
Besluit  Het college besluit:
1. in te stemmen met het aan de raad voorleggen van het tussentijds aanpassen van de legesverordening op het onderdeel leges bij registratie van gastouders;
2. de leges voor het registreren van gastouders te bepalen op 50 % van de in de huidige legesverordening vastgestelde bedragen (uitwerkende op € 503,-);
3. op alle vanaf 1 januari 2013 ingediende aanvragen registratie gastouders het gecorrigeerde legestarief toe te passen;
4. met ingang van 2014 de inkomsten ad. € 2.012 te ramen in de begroting;
5. ten aanzien van de leges voor een kindercentrum en peuterspeelzaal de BEL Combinatie een nader voorstel tot wijziging (verhoging) van de tarieven te laten doen.
 
Onderwerp - Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes
Besluit  Het college neemt kennis van het verslag van 18 juni 2013 van het signaleringsoverleg jeugd Eemnes.
 
Onderwerp - Voornemen bestuurlijke boete buitenschoolse opvang (BSO) De Pandaberen.
Besluit  College besluit een officiële waarschuwing te geven (en thans (nog) geen boete op te leggen).
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Het weigeren van een standplaatsvergunning
Besluit Het college besluit, op grond van art. 1:8 onder b. van de Algemene Plaatselijke Verordening Eemnes 2010, de gevraagde standplaatsvergunning voor de verkoop van vis- en visproducten op de dinsdag bij Torenzicht voor het jaar 2013 te weigeren.

 

Rondvraag en mededelingen

Onderwerp -Stand van zaken Villa Primair
Besluit  Het college stemt in met de tekst van gemeente Naarden en besluit dit memo ter kennis te brengen van de commissie BSM.