Collegebesluitenlijst 30 januari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 5 februari 2013

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 
Onderwerp -
Besluit 
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Evaluatie oud en nieuw
Er is een beknopte evaluatie gehouden van de festiviteiten rond oud en nieuw (vuurwerk, vreugdevuur en inzameling kerstbomen). Er worden aanbevelingen gedaan voor oud en nieuwe 2013/2014.
Besluit  Het college neemt kennis van de evaluatie en stemt in met de aanbevelingen (met uitzondering van wethouder E. van IJken, die niet instemt met een gemeentelijke bijdrage aan vuurwerk)
 
Onderwerp - Brief provincie Utrecht over fusieproces. Vooraankondiging VNG, afdeling  Utrecht debatbijeenkomst over fusievoornemens 3 provincies.
Besluit  Het college stelt een concept-reactiebrief op naar de provincie Utrecht waarin het college zich uitspreekt tegen de fusie van de 3 provincies te zijn. Deze conceptreactie eerst voorleggen aan de gemeenteraad (februari).
Op donderdag 14 februari a.s. vindt debatbijeenkomst plaats tussen gemeenten, provincie Utrecht en VNG afdeling Utrecht.
 
Onderwerp - VNG ledenbrief “Bouwen op kracht van gemeenten”
VNG roept gemeenten op werk te maken van invulling strategie om te komen tot voldoende uitvoeringskracht op het sociaal domein voor 31 mei 2013.
Besluit  Het college neemt hiervan kennis.
 
Onderwerp - VNG ledenraadpleging financieel onderhandelingsaccoord
In het bestuurlijk overleg tussen VNG, IPO, de UvW en het kabinet zijn het saldopad, de wet HOF, evenals het schatkistbankieren en het BTW compensatiefonds allen in samenhang besproken. Partijen hebben een onderhandelingsaccoord bereikt.
Besluit  Het college stemt tegen het onderhandelingsaccoord vanwege de grote financiële consequenties voor gemeenten en de uitspraken van de gemeenteraad.
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Het intensiveren van de samenwerking in de waterketen met de waterschappen en buurtgemeenten.
In het waterbeheer wordt al jaren gezocht naar een samenwerkingsvorm om de doelmatigheid en efficiëntie te verhogen. In dit kader is in 2011 door de koepels van de VNG, Unie van Waterschappen, drinkwaterbedrijven en het Ministerie van Infrastructuur en Milieu het Bestuursakkoord Water ondertekend. In dit akkoord zijn concrete afspraken opgenomen over een doelmatiger en efficiënter waterbeheer. Één van de afspraken is dat in 2012 bindende afspraken moeten zijn gemaakt over de vorming van enkele structurele samenwerkingsverbanden tussen de gemeenten en waterschappen.
Besluit Het college besluit:
1. In te stemmen met bijgevoegde (concept) Mantelovereenkomst BOWA. Een samenwerking die alleen van toepassing is op de afvoer van afvalwater naar de RWZI Blaricum;
2. In te stemmen met bijgevoegde Samenwerkingovereenkomst Afvalwaterketen Vallei & Eem (SAVE). Een samenwerking die alleen van toepassing is op de waterhuishouding, water aangaande dat niet wordt geloosd op de RWZI Blaricum;
3. De burgemeester geeft volmacht aan portefeuillehouder Water om beide overeenkomsten te tekenen
 
Onderwerp - Wijkschouw Raadhuislaan–buurt, fase 1 (herinrichtingsplan).
Medio 2012 heeft de wijkschouw in de omgeving van de Raadhuislaan plaatsgevonden. Op basis van alle input van de deelnemers en het college, is een (her)inrichtingsplan opgesteld. Om dit plan (technisch)inhoudelijk voor te bereiden, is goedkeuring van het college nodig. Het uitgangspunt is dat het plan binnen het beschikbare budget past, rekeninghoudend met de doelstelling om een versobering van 10% op het totale budget te realiseren. Daarnaast heeft het college haar voorkeur uitgesproken voor het behoud van de bomen in Torenzicht en indien het van toegevoegde waarde is, eenrichtingsverkeer in deze woonstraat invoeren. Het toepassen van de gebakken klinkers bij de nieuwe inrichting van de wegen is wenselijk.
Besluit   Het college besluit :
1. In te stemmen met bijgevoegd herinrichtingsplan Raadhuislaan–buurt, fase 1 en met een
bezuiniging van 4,3 % op het totaal budget (in plaats van voorgenomen 10 %); 
2. Voor de inrichting van de Torenzicht kiezen voor variant 5 en het behoud van de bestaande bomen en het instellen van eenrichtingsverkeer;
3. het plan ter inspraak aan de belanghebbende bewoners voor te leggen en aan de commissie GROW aan te bieden

 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Aanschaf van digitaal instrument “Energie in Beeld”.
De gemeenteraad wil graag de CO2 uitstoot al langere tijd inzichtelijk hebben. Sinds augustus 2012 is er een digitaal instrument beschikbaar, namelijk Energie in Beeld, die aan deze wens voldoet.
Besluit
Het college besluit over te gaan tot de aanschaf van Energie in Beeld en de kosten ad € 3.000,- ten laste te brengen van 67230014-634345. Na 1 jaar evalueren !
 
Onderwerp -Jaarplan team Maatschappelijke ontwikkeling
Besluit  Het college neemt kennis van het jaarplan. De portefeuillehouder zal dit verder inhoudelijk, met enkele aanvullingen, met de beleidsregisseur en de afdeling bespreken.
 
Onderwerp -Brief samenwerking BEL WMO
De WMO raden van de 3 gemeenten roepen op tot meer samenwerking op WMO gebied en daarmee tot aansluiting van Eemnes bij Laren en Blaricum v.w.b. diverse WMO-taken
Besluit  De portefeuillehouder zal dit volgende week met de WMO raad bespreken.
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Onderzoek bouwplannen in de regio Amersfoort
Memo voor raadscommissie W&R
Besluit Het college besluit:
1. in te stemmen met de memo
2. de plannen voor woningbouw in Eemnes niet te wijzigen n.a.v. conclusies uit het rapport Woningmarkt in regionaal perspectief.
3. de memo aan te bieden aan de raadscommissie W&R.
 

Wat verder ter tafel komt

Onderwerp -Aanmoedigingsprijs Oorlogsmonumenten.
De vereniging Vrijheidsmonument Eemnes overweegt mee te doen aan de aanmoedigingsprijs. De gemeente moet als eigenaar/beheerder hiermee instemmen.
Besluit  Het college stemt in met deelname aan de aanmoedigingsprijs.