Collegebesluitenlijst 30 juli 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 6 augustus 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
Afwezig:
de heer drs A.C. Wondergem
de heer J. Bood, wethouder
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 30
Besluit  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp - Verslag miniconferentie voor communicatienota en steekproef onderzoek.  In juni is een miniconferentie gehouden met het college van B&W over de identiteit van de samenleving, de rol en positie van de gemeente daarin, het gewenste imago van de gemeente, de verantwoordelijkheid van de ambtelijke organisatie en het team communicatie bij het realiseren van dat imago en de visie op het gebied van social media. Het verslag van de miniconferentie, dat het vertrekpunt vormt voor de nieuwe communicatienota, wordt door het college vastgesteld.
Besluit: Het college besluit:
1. het verslag gewijzigd vast te stellen;
2. accoord te gaan met een steekproef uit de GBA
 
Onderwerp: Dienstverleningsovereenkomst 2014 tussen gemeente Eemnes en de BEL Combinatie Korte inhoud: Conform art. 6 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkorganisatie gemeenten Blaricum, Eemnes en Laren dient de gemeente ieder jaar met de BEL Combinatie een dienstverleningsovereenkomst (DVO) af te spreken. Nu ligt de DVO voor het jaar 2014 ter bespreking en vaststelling voor.
Besluit: Het college besluit de Dienstverleningsovereenkomst met de BEL Combinatie voor 2014 aan te gaan.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Bestemmingsplan Buitenrand
Korte inhoud: Naar aanleiding van de behandeling van de nota inspraak en overleg bestemminsgplan Buitenrand in de commissie W&R van 13 juni 2013, wordt een aantal onderwerp nogmaals aan u voorgelegd.
Besluit: Het college besluit:
1: in te stemmen om onderliggend voorstel over het bestemmingsplan Buitenrand aan de commissie W&R van 11 september 2013 voor te leggen;
2: in te stemmen met onderliggende conceptbrief aan de gemeente Baarn;
het ontwerpbestemmingsplan Buitenrand ter inzage te leggen na behandeling van het voorstel in de commissie W&R.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Toezicht Villa Primair
Korte inhoud: Standpunt gemeente Eemnes voor meer Grip op Villa Primair Zie toelichting Bijlage 2 Memo Statuten Villa Primair. (art 48 is alleen openbaar onderwijs, art 17 is openbaar en bijzonder, waardoor gemeenten meer op afstand zijn gezet).
Besluit: Het college besluit dat een wijziging naar een 48 WPO Stichting niet gewenst is en is er voorstander van om de statuten te wijzigen (aan te scherpen) in overleg met Villa Primair, inzake de benoeming van de RvT.

 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

Onderwerp: Lidmaatschap coöperatie Randmeren
Korte inhoud: Het Natuur- en Recreatieschap Veluwerandmeren heeft het afgelopen jaar de mogelijkheid tot samenwerking met het beheergebied Gooi- en Eemmeer onderzocht. Een concrete uitwerking van dit pakket met afspraken is de oprichting van de Coöperatie Randmeren, waarmee het onderhoud van voorzieningen en (recreatieve) vaarwegen structureel worden geregeld. In dit voorstel worden de voordelen van deelname uiteengezet en inzicht gegeven in de financiële consequenties.
Besluit:
Het college besluit:
1. In te stemmen met deelname aan Coöperatie Randmeren
door ondertekening van het ontwerpbesluit tot lidmaatschap
van de Coöperatie;
2. De raad kennis te laten nemen van het ontwerpbesluit tot
lidmaatschap van de Coöperatie Randmeren en eventuele
wensen en bedenkingen kenbaar te laten maken;
3. De raad voor te stellen om in te stemmen met deze
deelname;
4. Volmacht te verlenen door de burgemeester aan de
portefeuillehouder en diens plaatsvervanger om zitting te
nemen in de Algemene Ledenvergadering, om de
ledenovereenkomst B respectievelijk het ontwerpbesluit
“Akte van Overeenkomst” te ondertekenen.
5. In te stemmen met een eenmalige startbijdrage van €
10.532, - (excl. BTW) in 2014 en hiertoe € 5.432, - bij te
ramen in de begroting 2014;
6. In te stemmen met een jaarlijkse bijdrage van €5.266, -
(prijspeil 2012, excl. BTW) vanaf 1 januari 2015 aan de
Coöperatie Randmeren voor de periode 2015-2018
(geïndexeerd);
7. De voormelde kosten ten laste brengen van de LOP-gelden
via kostenplaats 65600017- 642400.
 
 

Rondvraag/Mededelingen

Uitnodiging Gedeputeerde Staten van Utrecht voor “werkbijeenkomst Toekomst Utrecht”
Namens het college nemen wethouders B. Wondergem en E. van IJken deel aan deze bijeenkomst.
 
Terugkoppeling via tussenrapportage Stuurgroep SBG
De Stuurgroep vraagt de colleges uit de regio Amersfoort om  hun te informeren over specifieke omgevingsfactoren die voor de betreffende gemeente versterkend of beperkend kunnen zijn voor de vervolgaanpak inzake de toekomst van SBG.
Het college besluit de opmerkingen vanuit Eemnes door te geven via de secretaris.
 
Extra parkeerplaatsen bij de Kringloopwinkel
Er is een schetsplan gemaakt voor extra parkeerplaatsen bij de kringloopwinkel. Er zijn 2 varianten uitgewerkt.
Het college besluit het schetsplan voor verlaagd aangelegde parkeerplaatsen te bespreken in een seniorenconvent op 19 augustus a.s. (aansluitend aan Presidium).