Collegebesluitenlijst 3 december 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 december 2013

 

 

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

 

Onderwerp - besluitenlijst week 48
Besluit  Vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Trouwen op een alternatieve locatie Het Dikke Torentje, Wakkerendijk 49 te Eemnes op 22 januari 2014 om 14.22 uur.
Korte inhoud: verzoek van de heer H. van Rheenen en mevrouw E. de Rooij om op 22 januari 2014 om 14.22 uur te mogen trouwen in het Dikke Torentje.
Besluit  Het college besluit akkoord te gaan met de alternatieve trouwlocatie Het Dikke Torentje,
Wakkerendijk 49 te Eemnes op 22 januari 2014.
 
Onderwerp - Bepalen brugdagen 2014
Korte inhoud: Over de vrijdag na hemelvaart, 30 mei 2014, is binnen de BEL-gemeenten en de BEL Combinatie afgesproken dat dit standaard een dag is waarop de gemeentehuizen zijn gesloten. In het jaar 2014 komt geen andere dag in aanmerking voor aanwijzing tot “verplichte vrije dag”. De bijzondere feestdagen vallen voor 2014 gunstig.
Besluit  Het college besluit 30 mei 2014 als brugdag aan te wijzen.
 
Onderwerp - Beslissing op bezwaar WOB verzoek
Korte inhoud: Op 19 april jl. heeft bezwaarde een WOB verzoek ingediend waarmee hij informatie wilde ontvangen over toegekende wachtgeld uitkeringen voor wethouders en burgemeesters sinds het jaar 2000. Betrokkene heeft tegen de verstrekte besluit bezwaar ingesteld. De bezwarencommissie heeft het bezwaar behandeld en advies uitgebracht.
Besluit  Het college besluit:
1. overeenkomstig het advies van de commissie het bezwaar gegrond te verklaren voor het aangeven of het om bruto- of nettobedragen gaat en of de betreffende wachtgelden inclusief of exclusief vakantiegeld, eindejaarsuitkering, pensioenpremies en
eventuele korting in verband met inkomen zijn.
2. conform het advies van de commissie de namen van de oud-wethouders te verstrekken, in willekeurige volgorde.
3.  overeenkomstig het advies van de commissie de vergoeding van de proceskosten toe te kennen ter grootte van 2 x 0,5 punt.
 
Onderwerp - Vaststellen gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning 2012.
Korte inhoud: Volgens de subsidieverordening en mandaatregeling moeten sommige voorlopig toegekende subsidies vastgesteld worden op grond van de ingeleverde verantwoording na afloop van het subsidiejaar.
Besluit 
Het college besluit:
1. de subsidies 2012 vast te stellen volgens bijgaand overzicht
2. de instellingen hierover te informeren
3. na te laten gaan of alle instellingen voldoen aan de normering topinkomens voor de zorgsector (zie eerdere motie D66).
 
Onderwerp - Nieuwe verdeling sportsubsidie voor sportverenigingen in Eemnes
Korte inhoud: De sportverenigingen ontvangen momenteel subsidiebedragen die onderling onvergelijkbaar zijn. De verschillen tussen de bedragen zijn niet helder uit te leggen. Vanwege de huidige onvergelijkbaarheid is gekozen om het totale sportsubsidiebedrag opnieuw te verdelen. De nieuwe verdeling zorgt voor transparant subsidiebeleid. Het subsidiebedrag voor sportverenigingen is eerlijker verdeeld en gelinked met de gemeentelijke beleidsdoelen zoals het stimuleren van meer bewegen bij jongeren.
Besluit  Het college besluit
1) in te stemmen met de nieuwe subsidiëringssystematiek zoals voorgesteld in de bijlage.
2) het hogere sportsubsidiebedrag ad € 2.000 in 2014 te dekken ten laste van het budget voor advieskosten op Overige sportaangelegenheden;
3) Voor 2015 e.v. het adviesbudget af te ramen en in te zetten conform de inhoud in de financiële paragraaf en dit te verwerken via de Kadernota 2015;
4) in geval van de Badmintonvereniging Eemnes voor de herberekening uit te gaan van
€ 10.250 conform de inhoud in de financiële paragraaf.
 
Onderwerp - Verkoop percelen snippergroen Jonneveen 11, Klaproos 14, Streefoordlaan 42 en Reijerserf 34, 36 en 38.
Korte inhoud: De eigenaren van de percelen aan Jonneveen 11, Klaproos 14, Reijerserf 34, 36 en 38 en Streefoordlaan 42 hebben een verzoek ingediend tot aankoop van een stuk snippergroen grenzend aan hun perceel.
Besluit  Het college besluit:
1. de percelen snippergroen gelegen aan:
- Jonneveen 11 en Klaproos 14 aan te bieden aan de bewoners;
- Reijerserf 34, 36 en 38 aan de achterzijde van de woningen aan te bieden aan de bewoners;
2. De gronden te verkopen onder kosten koper condities;
3. De percelen door het kadaster te laten meten op kosten van de kopers;
4. De opbrengst te verantwoorden op kostenplaats 65600016/833106;
5. De commisie GROW te informeren over de voorgenomen verkoop.
6. het verzoek t.a.v. Streefoordlaan 42 eerst nader te bezien.
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Voortzetting tijdelijke externe inhuur tbv verkeersprojecten / verdere uitvoering GVVP.
Korte inhoud: In maart jl. is 200 uur externe inhuur ingekocht voor ondersteuning van de BEL Combinatie voor een aantal verkeersprojecten. Deze projecten zijn nog niet gereed. Voor een snelle afronding en de uitvoering van een aantal nieuwe werkzaamheden is het noodzakelijk deze inhuur te continueren met 190 uur.
Besluit  Het college besluit: over te gaan tot 290 uur extra externe inhuur van Hauptmeijer Verkeer en in de dekking van de kosten daarvan (18.500,- incl reiskosten) als volgt te voorzien:
1 door € 10.000,- over te hevelen uit de post verkeersmaatregelen
algemeen / overige goederen en diensten (62110012 / 634399) naar
de categorie advieskosten(62110012 / 634345); begrotingswijziging
100 van 2013;
2. door de kosten van de externe inhuur ( totaal € 18.500,- ) te verantwoorden op de begrotingspost verkeersmaatregelen algemeen/advieskosten (62110012 / 634345).
3. Van de resterende GVVP projecten alleen de (gesloten verklaring voor vrachtverkeer) Laarderweg en de oversteekvoorziening Noordersingel/Watersnip uit te voeren.

 

 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Richtlijnen bijzondere bijstand
Korte inhoud: Aanleiding voor het herschrijven van de richtlijnen zijn de ontwikkelingen van de afgelopen jaren geweest op het gebied van sociale zekerheid en zorg. Zowel de afgelopen jaren als de komende jaren zal het “sociale domein” voortdurend aan verandering onderhevig zijn. Dit betekent dat de richtlijnen nu herschreven zijn, maar dat de veranderingen voortdurend doorgaan. Met de huidige richtlijnen is geprobeerd zoveel mogelijk aan te sluiten bij de richtlijnen van 2005. Het herschrijven van de richtlijnen moet leiden tot duidelijke en heldere richtlijnen, waarin de ontwikkeling op gebied van o.a. sociale zekerheid, zorg zijn meegenomen.
Besluit  Het college besluit:
1. de richtlijnen bijzondere bijstand vast te stellen met ingang van 1 januari 2014.
2. de kosten van de wijziging van de draagkrachtregels op te vangen binnen het huidige budget.

 

 

 

Rondvraag / mededelingen

Onderwerp - RKC Korte toets Rioolstelsel
Besluit  Het rapport wordt voor kennisgeving aangenomen.
 

Onderwerp - RKC Groot onderzoek: Bij twijfel niet inhalen - casestudie besluitvorming verkeer.
Besluit  Het rapport wordt voor kennisgeving aangenomen.