Collegebesluitenlijst 3 september 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 10 september 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer drs A.C. Wondergem, wethouder
mevrouw D. Brinkman, loco secretaris
 
Afwezig:
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 35
Besluit 
De besluitenlijst wordt na enkele inhoudelijke wijzigingen vastgesteld.
 
N.a.v. 2.1 Subsidieaanvraag Kunstroute Eemnes 2013
Het college vindt de folderkosten relatief gezien hoog en geeft aan dat volgend jaar deze kosten zouden kunnen worden bespaard door een advertentie te plaatsen in de Rotonde.
 
N.a.v. 3.1 Stand van Zaken Eemhof
Het college besluit:
1. Het memo aan te passen, waarbij het college zich houdt aan de eerder geformuleerde ambitie en graag invulling wil geven aan het oorspronkelijke initiatief;
2. De aangepaste memo ter kennisgeving aan de commissie W&R te brengen.
 
 
Onderwerp:Verduurzaming gemeentelijke gebouwen (doorgeschoven naar volgende vergadering)
Korte inhoud: Een onderdeel van het vastgestelde uitvoeringsprogramma klimaatbeleid betrof de verduurzaming van de gemeentelijke panden. Voor de meeste gebouwen is zowel een energielabel bepaald als een duurzaamheidadvies opgesteld. Op basis daarvan en de toekomstverwachtingen voor de diverse gebouwen stellen wij u nu voor een aantal concrete maatregelen te nemen.
Besluit: Het college besluit het voorstel aan te houden tot de volgende vergadering aangezien het nog niet geschikt is voor behandeling
 
 
Onderwerp: Bestuurlijke reactie college Eemnes op Regionaal Crisisplan 2014-2017 VRU
Korte inhoud: De VRU dient voor de periode 2014-2017 een regionaal crisisplan vast te stellen. Deze is nu in conceptversie gereed. Een ambtelijke consultatieronde is reeds geweest, ook wil de VRU graag bestuurlijke reacties op dit plan inventariseren. De reactie van het college van Eemnes is in conceptvorm bijgevoegd
Besluit:Het college besluit de bestuurlijke reactie op het regionaal crisisplan 2014-2017 vast te stellen en deze aan de Veiligheidsregio Utrecht toe te sturen met de aanvulling dat de gemeente Eemes aandacht vraagt voor de samenwerking in het kader van regio overschrijdende calamiteiten
 
Onderwerp: Audit door Waarderingskamer uitvoering Wet WOZ en plan van aanpak van de aanbevelingen
Korte inhoud: De Waarderingskamer heeft onlangs een audit gedaan van de uitvoering van de Wet WOZ in de BEL Combinatie. Daarvan zijn rapporten per gemeente ingediend waarbij toezicht is ingesteld. Er moeten acties ondernomen worden naar aanleiding van die rapporten. Er moet o.a. worden gecontroleerd op de actualiteit van objectkenmerken, met als doel te komen tot een betere WOZ-waarde, minder bezwaarschriften en goedkeuring van de Waarderingskamer. De BEL Combinatie wil dit jaar de rij- en hoekwoningen laten controleren en in 2014 de andere typen woningen. De interne verbeteracties worden zo spoedig mogelijk door de BEL Combinatie uitgevoerd
Besluit: Het college besluit in te stemmen met bijgevoegd plan van aanpak en de daarbij horende offerte. De dekking van de kosten voor 2013 komt uit de lopende budgetten. Voor 2014 worden eveneens de kosten gedekt uit de lopende budgetten.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Bestuursovereenkomst realisatiefase HOV
Korte inhoud: Voor het vastleggen van de afspraken tussen partijen voor de realisatiefase van het HOV project is een bestuursovereenkomst opgesteld. Deze overeenkomst ligt nu ter besluitvorming voor.
Besluit:Het college besluit:
1. In te stemmen met de kaders van tijd en geld benoemd in de bestuursovereenkomst HOV. In nauwe samenwerking met de Provincie wordt er gekeken naar optimalisatie van de inpassing van het het project in de gemeente Eemnes;
2. Wethouder E.M, van IJken machtigen tot ondertekening van de bestuursovereenkomst;
3. De Commissie GROW hierover informeren.
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem/ Burgemeester

Onderwerp: Overzicht welzijnssubsidies 2014.
Korte inhoud: Jaarlijks stelt het college bij de begroting ook het overzicht gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning vast. In dit overzicht wordt de financiële vertaling van de subsidies weergegeven.
Besluit: Het college besluit:
1. Subsidies onder de € 5.000 te verlenen en vast te stellen zonder een verleningsbeschikking;
2. Subsidies te verlenen volgens het bijgevoegde overzicht gemeentelijke bijdragen en subsidies welzijn, sport, cultuur, gezondheid en maatschappelijke ondersteuning;
3. De gemeenteraad voor te stellen het subsidieplafond vast te stellen op basis van de verleende subsidies.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

Onderwerp: Herontwikkeling Torenzicht
Korte inhoud: Op 24 juni 2013 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Kern Eemnes 2012 vastgesteld met daarin een nieuw planologisch regime voor het voormalige winkelcentrum Torenzicht. Het plan bestaat uit de realisatie van 12 grondgebonden koopwoningen. U wordt geïnformeerd over de stand van zaken.
Besluit:Het college besluit om het memo voor kennisgeving aan te nemen en onder voorbehoud van enkele tekstuele aanpassingen ter kennisgeving aan te bieden aan de commissie W&R.
 

Rondvraag/Mededelingen

  1. GS van Utrecht wil op 19 november een werkbezoek aan Eemnes brengen. Het college besluit om het werkbezoek te laten plaatsvinden bij OCRIET en verzoekt de Provincie om hiervoor ook mevr. P. Lasseur, portefeuillehouder Ruimtelijke Ordening gemeente Baarn uit te nodigen.
  2. Op woensdag 25 september van 16.00 – 20.00 uur vindt een excursie “Vallei en Heuvelrug’ georganiseerd door SVGV en Heel Heuvelrug. Wethouder Wondergem gaat naar deze excursie.
  3. Uitnodiging Provinciale Staten van Utrecht ter gelegenheid van de installatie van de commissaris van de Koning in de Provincie Utrecht, de heer W.I.I. van Beek d.d. 19 september om 19.30 uur. Het college van Eemnes is verhinderd.
  4. Op 6 september a.s. is er PHO RUD. Wethouder Wondergem is verhinderd.
 
Onderwerp: Concept advies aan Minister BZK bestuurlijke toekomst Muiden en Weesp
Korte inhoud: het college van Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Holland heeft 0- 20 en 27 augustus jl. op basis van het adviesrapport van de heer Winsemius “Samenwerking Gooi en Vechtstreek”, de daarop binnengekomen zienswijzen en de door de portefeuillehouder gemeentelijke samenwerking gevoerde consultatiegesprekken, gesproken over de advisering aan de minister van BZK. De gemeente Eemnes heeft op 30 augustus jl. het concept advies ter informatie ontvangen. Provinciale Staten stellen in oktober 2013 een definitief advies aan de minister van BZK vast. Zienswijzen kunnen voor 1 oktober 2013 worden kenbaar gemaakt.
 
Op 24 september a.s. staat een raadsinformatiebijeenkomst voor de drie BEL-raden gepland waar ook dit onderwerp geagendeerd staat. De BEL gemeenten bereiden een gemeenschappelijke reactie voor. Dit wordt gecoördineerd door Arie Hoogendoorn, de secretaris van Blaricum.
 
Onderwerp: Informatiehoek Zuidpolder
Korte inhoud: Het project Zuidpolder wil graag een informatiehoek in de centrale hal van het gemeentehuis inrichten om passanten te kunnen informeren over de voortgang van het project waarbij het vooral gaat om een stuk gebiedspromotie.
 
Het college geeft aan dat er voor een toegankelijke plek en een frisse presentatie moet worden gekozen. Gedacht wordt aan een plek naast de zijdeur van de ingang van de gemeente Eemnes (bij politiebureau) of bij de trap. De inrichting van de informatieplek moet passen binnen de uitstraling van de centrale lobby van het gemeentehuis.
 
 
Onderwerp: Overleg OKE/BCE Op dinsdag 10 september van 13.00 -14.00 uur vindt het periodiek overleg plaats met OKE