Collegebesluitenlijst 5 februari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
12 februari 2013

Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer B. Epema, loco secretaris
 
Afwezig:
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Onderwerp - Besluitenlijst week 5
Besluit - Vastgesteld


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp: Reglement Burgerlijke Stand
Herziening reglement 2010
Besluit: Het college besluit het reglement burgerlijke stand vast te stellen en het oude reglement uit 2010 te laten vervallen.
 
Onderwerp:Resultaat bestemming 2012 /  overheveling exploitatiebudget 2012 naar 2013
In 2012 zijn ten behoeve van specifieke projecten budgetten beschikbaar gesteld. Voor de projecten die in 2012 niet zijn afgerond wordt de raad verzocht het restantbudget van deze eenmalige projecten beschikbaar te stellen
BesluitVoorgesteld besluit :
1.  Bij de vaststelling van het exploitatieresultaat 2012 voor te stellen het benodigde budget van € 104.824 in 2013 beschikbaar te stellen voor de benoemde projecten.
2.  Te dekken uit de reserves een bedrag van € 67.559 en te dekken uit het rekeningresultaat 2012 een bedrag van € 37.265.
3.  Dit besluit te verwerken bij de vaststelling van de jaarrekening 2012
 
Onderwerp:Jaarrekening 2012 investeringsprojecten
Tbv. De jaarrekening 2012 is door Planning & Control geinventariseerd i.o.m. de budgethouders welke kredieten bij de jaarrekening afgesloten kunnen worden. Bijgevoegd de investeringen die eind 2012 worden afgesloten.
Besluit: Het college besluit de afsluitingsprocedure investeringen in werking te stellen, met uitzondering van het voorstel inzake de brandputten.
 
Onderwerp:Dansschool:
De aanbesteding van de bouw van de dansschool heeft plaatsgevonden. Het werk kan gegund worden. Het krediet ten behoeve van de bouw moet opgehoogd worden.
Besluit: Het college besluit:
1. Het werk te gunnen aan Van der Wardt Bouw BV;
2. De gemeenteraad voor te stellen een extra krediet beschikbaar te stellen van
€ 91.000 incl. BTW en de begrotingswijziging vast te stellen;
3. In te stemmen met het conceptraadsvoorstel.
 
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp:Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het zonder vergunning bouwen c.q. in stand laten van:
een reclamebord; twee vlaggenmasten; een winkelwagenstalling
De eigenaren van perceel Torenzicht 80 hebben zonder vergunning diverse bouwwerken gebouwd c.q. in stand gelaten.
Besluit: Het college besluit aan de eigenaren van perceel Torenzicht 80 een last onder dwangsom op te leggen met een begunstigingstermijn van zes weken. Het betreft de volgende strijdige bouwwerken:
- Voor het bouwen c.q. in stand laten van een winkelwagenstalling een dwangsom van € 5.000,-.
- Voor het bouwen c.q. in stand laten van een reclamebord een dwangsom van € 2.000,-.
-Voor het bouwen c.q. in stand laten van twee vlaggenmasten een dwangsom van  € 1.000,- per vlaggenmast.