Collegebesluitenlijst 5 juni 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 11 juni 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 22
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp -Kadernota 2014-2017De kadernota geeft de belangrijkste ontwikkelingen voor het opstellen van de (meerjaren)begroting 2014-2017 weer.
Besluit: Het college besluit de kadernota:
- in juni aan de gemeenteraad toe te sturen
- toe te lichten in een extra commissievergadering B&V op 10 juni 2013
- ter behandeling en vaststelling aan te bieden voor de raad van 30 september
Akkoord gaan met bijgevoegd conceptraadsvoorstel voor de raad van 30 september.
 
Onderwerp: Huurcontract Schoolpad 1 SKON
Het huurcontract van de SKON voor de locatie Schoolpad 1 loopt 31-12-2013 af. SKON heeft verzocht tot aanpassing van het contract. In dit voorstel wordt ingegaan op de aanpassing en de voorgestelde wijzigingen.
Besluit: Het college besluit akkoord te gaan met:
1. een nieuw huurcontract met de SKON per 1 juli 2013 voor de locatie Schoolpad 1;
2. de huurprijs te bepalen op € 131,= per m2 per jaar, jaarlijks te indexeren met het CPI cijfer;
3. de duur van het huur contract van 1 jaar, met jaarlijks stilzwijgende verlenging en indexering tenzij minimaal 2 maanden voor einddatum schriftelijk opgezegd;
4. De huurderving ad € 3.138 in 2013 op te nemen in de zomernota 2013;
5. het verlagen van de inkomsten met ingang van 2014 in de begroting met een bedrag € 6.277.
 

Portefeuille wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Bezuiniging groen memo
De taakstelling van de bezuiniging ad. € 30.000 is nog niet gehaald, er moet nog € 9.800 bezuinigd worden. Hiervoor wordt via een memo een aanvullend voorstel gedaan.
Besluit:Het college stemt in met het voorstel voor de resterende bezuiniging ad.
€ 9.800,-
 
Onderwerp:Beantwoording technische vragen van raadsleden DB inzake regenwater
Besluit:Het college besluit, met een kleine aanpassing, in te stemmen met de beantwoording van de technische vragen.
 

Portefeuille: Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp:Voortgang individuele zaak leerlingenvervoer
De zaak betreft een casus over het aangepast leerlingenvervoer. Betrokkene heeft beroep aangetekend. Op woensdag 22 mei 2013 is er een rechtbankzitting geweest. Ter zitting is bepaald dat het college een voorstel wordt voorgelegd. Het onderzoek ter zitting is daarop geschorst. In afwachting van het besluit van het college wordt bepaald of er een nadere zitting wordt belegd.
Besluit: Voorgesteld besluit :
1. Het college besluit aan betrokkene een individueel vervoersbudget beschikbaar te stellen ten behoeve van het vervoer van haar zoon ter hoogte van maximaal de kosten die de gemeente zou besteden aan het individueel schoolvervoer wanneer deze zou worden uitgevoerd door de gemeentelijke contractpartner, Connexxion.
2. Akkoord gaan met bijgaand concept vaststellingsovereenkomst
3. De burgemeester mandateert wethouder B. Wondergem om namens hem, binnen de kaders benoemd in onderdeel 1, nadere afspraken met betrokkene te maken.
 
Onderwerp:Jaarverslag SOZA HBEL 2012
De afdeling Sociale Zaken heeft het jaarverslag over 2012 uitgebracht. Het jaarverslag is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg en wordt nu ter kennisneming voorgelegd aan het college. Uw college wordt voorgesteld om kennis te nemen van het jaarverslag en deze (eveneens) ter kennisneming toe te zenden aan de raad
Besluit:Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag en deze ter kennisneming toe te sturen aan de raad
 
Onderwerp:Jaarverslag SOZA HBEL 2012
De afdeling Sociale Zaken heeft het jaarverslag over 2012 uitgebracht. Het jaarverslag is vastgesteld door het portefeuillehoudersoverleg en wordt nu ter kennisneming voorgelegd aan het college. Uw college wordt voorgesteld om kennis te nemen van het jaarverslag en deze (eveneens) ter kennisneming toe te zenden aan de raad
Besluit:Het college besluit kennis te nemen van het jaarverslag en deze ter kennisneming toe te sturen aan de raad
 
Onderwerp:Beleidsregel boete
Besluit:Bijgevoegde beleidsregel bestuurlijke boete (waarschuwing i.p.v. boete bij eerste nulfraude)  bij het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenplicht vaststellen.
 
Onderwerp: Beschikbaar stellen van budget € 500,- ten behoeve van de kosten van de werkgroep Fairtrade.
De werkgroep Fairtrade Eemnes heeft in de commissie GROW van 7 mei een financiële bijdrage van € 500,- gevraagd aan de gemeente Eemnes voor haar kosten. Het grootste deel van het budget zal besteed worden aan de MVO-Award, uitgereikt aan de meest duurzame ondernemer van Eemnes
Besluit: Het college besluit zelf zorg te dragen voor de MVO award op voordracht van de werkgroep, en dit ten laste te brengen van de kostenplaats Overige Milieu algemeen (6723.0019-634346).
 
 
Met de journalist van de Gooi- en Eemlander vindt periodiek overleg plaats.
 
Rondvraag/Mededelingen
De Burgemeester en wethouder Wondergem zullen naar het afscheid van de Commissaris van de Koning gaan.