Collegebesluitenlijst 5 maart 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 maart  2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

Onderwerp -Besluitenlijst week 9
Besluit-  Vastgesteld.
 
 

Portefeuille Allen

Onderwerp: Overzicht relatiegeschenken 2012. Melding van ontvangen relatiegeschenken over het jaar 2012 door collegeleden.
Besluit: Het college neemt kennis van het overzicht.
 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem

 
Onderwerp:
Notulen vergaderingen bestuurscommissie De Hilt
(oktober 2012 – januari 2013)
Besluit:Het college neemt kennis van de notulen.
 
 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp:Wijziging inrichtingsplan Torenzicht, gedeelte tussen de Driest tot het Plantsoen.  
(onderdeel van het project Wijkschouw Raadhuislaan–buurt, fase 1)
Op basis van de input van de bewoners tijdens de informatieavond, en de later ontvangen schriftelijke reacties, wordt voorgesteld om de straatinrichting in de Torenzicht uit te voeren conform de nieuwe inzichten. Dit in afwijking van het eerdere collegebesluit over de inrichting van deze woonstraat, d.d. 24 januari jl..
Besluit:Het college besluit :
1.  ondanks dat dit niet de voorkeur heeft van het college (gelet op de uitstraling), vanwege de inbreng van de bewoners in te stemmen met het verwijderen van de bestaande bomen in de Torenzicht in combinatie met herplant;
2. dit gewijzigde plan wel ter toetsing voor te leggen aan de bewoners van Torenzicht;
3. in te stemmen met het instellen van éénrichtingsverkeer in een deel van Torenzicht, waarbij een inrijverbod wordt ingesteld voor vrachtwagens op de Driest (vanaf Torenzicht);
4. in te stemmen met de aanleg van 4 nieuwe parkeerplaatsen aan de overkant van het
Gezondheidscentrum;
5. de beoogde bezuiniging op dit project niet te realiseren;
6. de bestaande voorraad klinkers van het “depot” te gebruiken;
7. Het gewijzigde plan ter kennisneming aan te bieden aan de commissie GROW.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp:  Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes:
het college wordt geïnformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het verslag van 29 januari 2013 van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
 
 
Onderwerp: Aanvraag meerjarige subsidie Welpart
Welpart vraagt een meerjarige subsidie van
€ 72.000,= voor casemanagement bij multi probleemgezinnen.
Besluit: Het college besluit de subsidie te weigeren omdat de activiteit al door andere instellingen wordt uitgevoerd en de aanvraag te laat is ingediend.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Opleggen van een last onder dwangsom vanwege het strijdige gebruik van twee garageboxen en het zonder omgevingsvergunning verwijderen van een tussenmuur tussen twee garages.
De eigenaar van de garagebox op perceel Torenzicht 59 heeft zonder vergunning een tussenmuur tussen twee garageboxen verwijderd. Daarnaast worden de garageboxen, in strijd met bestemmingsplan, gebruikt als opslag- c.q. uitgiftedepot voor Post NL.
Besluit: Het college besluit aan de eigenaar van perceel Torenzicht 59 een last onder dwangsom op te leggen met een begunstigingstermijn van 6 weken.
- Voor het illegale gebruik van de garageboxen een dwangsom van € 2.500,- per garagebox.
- Voor het illegaal slopen van de tussenmuur tussen de garageboxen een dwangsom van €1.000,-.
 

Persuurtje:

Met de journalist van de Gooi- en Eemlander vindt het periodiek overleg plaats.
 
 

Overleg met vertegenwoordigers OKE/Businessclub/Belangenvereniging Zuidbuurt (13.00 – 14.30u)

Het college heeft periodiek overleg met de ondernemers.
 

Rondvraag/mededelingen:

Onderwerp: Brieven Minister en VNG over decentralisaties in Sociaal Domein.
In een brief informeert de Minister de Tweede Kamer over de visie van het Kabinet over de randvoorwaarden van de decentralisaties. De brief gaat, naast het financieel arrangement, informatievoorziening en toezicht met name in op het organiseren van uitvoeringskracht voor de decentralisaties en de opschalingsambities van het kabinet. De VNG informeert de gemeenten over de brief en de reactie van de VNG hierop aan de Tweede Kamer.
Besluit: Het college zal een reactie op de brief voorbereiden inzake de regionale samenwerking voor 1 juni a.s.
 
Onderwerp: Overleg met niet-coalitiepartijen
Periodiek vindt overleg plaats met niet-coalitiepartijen in het kader van informatievoorziening en-uitwisseling.
Besluit: A.s. vrijdag heeft de burgemeester periodiek overleg met de niet-coalitiepartijen.