Collegebesluitenlijst 5 november 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 12 november 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris

 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 44.
Besluit  De besluitenlijst van week 44 wordt gewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp - Burgemeestersontbijt 6 november 2013
Korte inhoud: de kinderen vragen bij het ontbijt om met een vrijwillige donatie aan War Child te betalen voor uw ontbijt, omdat dat dit jaar het goede doel van Het Nationaal Schoolontbijt is.  War Child kan met € 12 één oorlogskind een beter leven geven.
Besluit  Het college besluit een bedrag van € 600,- (t.b.v. 50 oorlogskinderen) te doneren aan War Child, en de kosten hiervan ten laste te brengen van de post representatie.
 
Onderwerp - Zondagopenstelling At Home
At Home heeft een aanvraag ingediend om zondag 24 november a.s. de winkel geopend te hebben. Het is "At Home viert de winter" en er zullen verschillende activiteiten zijn, make-up workshop en Sinterklaasactiviteiten voor kinderen. De openingstijden zullen zijn van 11.00 uur tot 17.00 uur.
Besluit  Het college besluit ontheffing te verlennen aan At Home voor de openstelling op zondag 24 november 2013, van 11.00 – 17.00 uur.
 

Portefeuille: Wethouder Van IJken

Onderwerp - Fiscale behandeling teruggaaf ZVW 2012 in 2013
Korte inhoud: Staatssecretaris Weekers zijn goedkeuring heeft gegeven aan een nieuwe verwerkingsmethode teruggave bijdrage Zvw (in april 2011) dient een keuze te worden gemaakt in de verwerkingsmethode. Deze methode wijkt af van de systhematiek t.o.v. voorgaande jaren.
Besluit Het college besluit te kiezen voor verwerkingsmethode 2.
 
Onderwerp - Alternatieven voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen
Korte inhoud: Tot nu toe wordt in BELCombinatie de onkruidgroei in de bestrating bestreden met het chemische middel Roundup. De Tweede Kamer heeft in september 2011 in een motie uitgesproken dat het (niet-economisch) gebruik van dit middel door gemeenten op verhardingen verboden moet worden vanwege de gevolgen voor het milieu (oppervlaktewater). I.v.m. werkachterstanden van het verificatiebureau dat hiertoe onderzoek moet doen zal dit verbod er (wederom nog) niet komen. Dit betekent een uitstel van het plaatsen op de lijst met verboden middelen tot 31 december 2017
Besluit  Het college besluit:
1. de wijze van onkruidbestrijding op verhardingen te wijzigen van chemisch naar de hete lucht methode (HOB methode) (in de begroting 2014 is rekening gehouden met deze kosten).
2. het gereserveerde bedrag van € 17.960 wordt afgeraamd in de begrotingswijziging van december.
 

Portefeuille: Wethouder Wondergem

Onderwerp - Bestuursopdracht welzijn, onderdeel: visie op welzijnsbeleid
Korte inhoud: Onderdeel van de bestuursopdracht welzijnsbeleid is het opstellen van een visie op basis waarvan keuzes gemaakt gaan worden in het aanbod van welzijn in de drie BEL-gemeenten.
Besluit  Het college besluit:
1. in te stemmen met het raadsvoorstel en de visie op het welzijnsbeleid;
2. deze visie ter vaststelling aan te bieden aan de gemeenteraad
3. bijzondere aandacht te vragen voor de relatie tussen het loket en de wijkteams.
 
Onderwerp - Strategische samenwerking in de regio in het kader van de decentralisaties binnen het sociale domein.
Korte inhoud: In het kader van de transities binnen het sociaal domein moet door de gemeente Eemnes een keuze worden gemaakt over strategische samenwerking in de regio
Conform
Besluit  Het college besluit de commissie BSM te informeren over de mogelijke samenwerkingscenarios in het Sociaal Domein en de gevolgen en consequenties die met de verschillende strategische samenwerkingsopties gepaard gaan.
 

Portefeuille: Wethouder Bood

Onderwerp - Verzoek bijdrage Eemsnoer
Korte inhoud: Via Landschap Erfgoed Utrecht wordt de gemeente Eemnes benaderd om deel te nemen aan het project Eemsnoer.
Besluit  Het college besluit:
1. in te stemmen met verzoek Landschap Erfgoed Utrecht
2. het gevraagde bedrag ten laste te brengen van kostenplaats Recreatie (6560.0017-642400).
 
Onderwerp - Opheffen gemeenschappelijke regeling WMMN en vaststellen van het bijbehorende liquidatieactieplan
Besluit  Het college besluit:
1. De gemeenschappelijke regeling Welstand en Monumenten Midden Nederland 2005 op te heffen conform artikel 34 van de regeling
2. Met bijbehorend Liquidatieactieplan in te stemmen.
3. tot de datum van liquidatie (1-1-2017) te blijven deelnemen.
 
 

Rondvraag / mededelingen

Onderwerp - Persuurtje
Besluit  Van 12.00 – 13.00 uur vindt het periodiek overleg plaats met de journalist van de Gooi- en Eemlander.
 
Onderwerp - Bedrijfsbezoek
Besluit Aansluitend aan de vergadering brengt het college een bedrijfsbezoek aan Pensionstal de Heidehoek, Oud Eemnesserweg 7 te Eemnes.