Collegebesluitenlijst 6 augustus 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 13 augustus 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Afwezig:
de heer drs A.C. Wondergem
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 31
Besluit  De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.
 
Onderwerp: Herindelingsontwerp samenvoeging Flevoland, Noord-Holland en Utrecht. Korte inhoud: vanaf 17 juni tot en met woensdag 16 oktober a.s. ligt het herindelingsontwerp ter inzage en kunnen zienswijzen worden ingediend.
Besluit: Het college besluit :
1. in te stemmen met de concept-zienswijze;
2. de zienswijze, na instemming van de commissie BSM en gemeenteraad, in te dienen bij de Minister.
 
Onderwerp: Social return bij regionale aanbestedingen
Korte inhoud: de gemeenten in de regio Gooi- en Vechtstreek werken samen ten aanzien van de inkoop. Bij het regionale inkoopbeleid is social return rreds opgenomen als voorwaarde bij aanbestedingen. Inmiddels is ook de nieuwe aanbestedingswet in werking getreden. In deze wet is het begrip “maatschappelijke waarde” geïntroduceerd. Social return maakt als bijzondere uitvoeringswaarde onderdeel uit van dit te ontwikkelen pakket van maatregelen.
Besluit: Het college besluit het voorstel aan te houden enaf te stemmen met Blaricum en Laren. Tevens wordt het voorstel t.a.v. Lokaal inkoopbeleid tegemoet gezien, waarmee dit verband houdt. In grote lijnen is het voorstel wel accoord. Kijken naar mogelijkheden voor differentiatie in soort aanbesteding.
 
Onderwerp: Bespreken concept zomernota 2013
Korte inhoud: Bespreken concept zomernota 2013
Besluit: Het college heeft de concept-zomernota besproken. Nog enkele aanpassingen verwerken en dan opnieuw in college (volgende week).
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp: Afronding verkeersmaatregelen dorpscentrum
Korte inhoud: Dit voorstel omvat een ambtelijk advies over de resterende verkeersmaatregelen in en rond het dorpscentrum (afsluiten oostelijke ontsluitingsweg, aanleg blauwe zones, gereserveerde artsen parkeerplaatsen gehandicaptenparkeerplaatsen en VOP's).
Besluit:Het college besluit:
1. verkeerstellingen te houden (september/oktober), waarna een besluit kan worden genomen over het wel of niet definitief afsluiten van de oostelijke ontsluitingsweg van de Minnehof;
2. een drietal blauwe zones in te stellen in en rond de Minnehof (van 09.00 - 18.00 uur), in te stemmen met 2 gereserveerde parkeerplaatsen voor artsen en een voetgangersoversteekplaats nabij het gezondheidscentrum;
3. de benodigde verkeersbesluiten voor de bovengenoemde maatregelen in procedure te brengen.
 
Onderwerp: Parkeer regeling vrachtauto's bedrijventerrein Zuidbuurt
Korte inhoud: Naar aanleiding van de ter inzage legging van het ontwerp verkeersbesluit voor de nieuwe parkeerregling van het bedrijventerrein Zuidbuurt zijn twee zienswijzen binngekomen. Deze geven geen aanleiding het ontwerp verkeersbesluit aan te passen, zodat nu het definitieve besluit kan worden genomen, gepubliceerd en uitgevoerd.
Besluit: Het college besluit:
1. kennis te nemen van de zienswijzen op het ontwerp-verkeersbesluit voor de wijziging van de parkeerregeling voor vrachtauto’s op het bedrijventerrein Zuidbuurt;
2. het ontwerpbesluit ongewijzigd om te zetten in een definitief besluit;
3. de kosten voor het leveren en aanpassen van de bebording (€ 1.000,-) te dekken uit te exploitatiebegroting, begrotingsnummer 62110016/634343.  
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

Onderwerp: Samenwerking regio Amersfoort op het sociaal domein
Korte inhoud: In de regio Amersfoort is een samenwerkingsdocument opgesteld ten behoeve van afspraken tussen gemeenten om gezamenlijk (onderdelen van) het sociaal domein op te pakken. Het college van B&W neemt vooralsnog kennis van dit stuk.
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het document en daarbij aan te geven dat Eemnes zich aan het oriënteren is en niet in de volle breedte zal participeren voor het Sociaal Domein binnen de regio Amersfoort. Voor een deel zal de oriëntatie zich richten op de regio Gooi- en Vechtstreek, wellicht straks in de volle breedte. De keuzes worden dit najaar gemaakt.