Collegebesluitenlijst 7 mei 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 14 mei 2013


Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris


Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA


Onderwerp - Besluitenlijst week 18
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp:Aanvraag jubileumsubsidie Eem 78:
Basketbalvereniging Eem 78 heeft op 28 maart 2013 een aanvraag ingediend voor een subsidie naar aanleiding van het 35-jarig bestaan.
Besluit:Het college besluit:
Eem 78 een jubileumsubsidie te weigeren omdat 35 jaar geen lustrumjaar is waar een subsidie voor wordt gegeven.
 
Onderwerp:Regeling Ambtseed:
Volgens artikel 15:1a van de CAR/UWO is het afleggen van een ambtseed verplicht. Door middel van de regeling wordt hier nu concreet invulling aan gegeven.
Besluit:Het College besluit in te stemmen met de regeling Ambtseed.
 
Onderwerp:Uitvoering toezicht Drank- en Horecawet:
De toezichthoudende taak voor Drank- en Horecawet gaat van het Rijk naar de gemeenten. Een 9-tal gemeenten hebben besloten een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan voor de uitvoering van de genoemde toezichthoudende taak. Hilversum fungeert als centrumgemeente alwaar de taken worden ondergebracht.
Besluit:Voorgesteld besluit:
1. In te stemmen met het “Bedrijfsplan toezicht drank- en horecawet regio Gooi en Vechtstreek”
2. De samenwerkings-overeenkomst met de regiogemeente Hilversum aan te gaan
3. Het toezicht op de Drank- en Horecawet te effectueren vanaf 2013 op basis van een zgn. waakvlamovereenkomst
4. De kosten voor 2013 en verder ad € 500 te begroten op kostenplaats APV 61400013.
5. De totale jaarlijkse kosten voor 2014-2016 ad € 1.000,- - te begroten op kostenplaats APV 614 00013.
 
Onderwerp:Inzet webtool voor bezuinigingen
In de gezamenlijke collegevergadering van dinsdag 26 maart 2013 hebben de colleges besloten om op korte termijn de webtool in te zetten om bewustwording te creëren bij inwoners over de keuzes die gemaakt moeten worden om de begroting sluitend te krijgen. De uitwerking van de webtool wordt door het college vastgesteld.
Besluit:Het college stelt de lijst met bezuinigingsmogelijkheden en omschrijvingen voor inzet van de webtool (met enige aanpassingen) vast.
 
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp:Procedureafspraken voor de totstandkoming van bestemmingsplannen:
De totstandkoming van een bestemmingsplan bestaat uit een wettelijk deel en een niet wettelijk deel (vastgelegd in de gemeentelijke Inspraakverordening). Daarnaast kunnen er nog procedureafspraken worden gemaakt die noch in de wet noch in de inspraakverordening zijn geregeld. Er is behoefte aan, om de procedure-afspaken vast te leggen.
Besluit:Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde procedure voor de totstandkoming van bestemmingsplannen, met enkele aanpassingen.
2. De memo ter kennisneming te brengen aan de commissie W&R.
 
Onderwerp:Extra personele inzet BEL Combinatie voor het HOV-project:
In de komende periode is extra personele inzet nodig vanuit de BEL Combinatie voor het realiseren van de in de stuurgroep HOV gemaakte procesafspraken. Dit vraagt de komende  maanden meer tijd dan de BEL Combinatie kan leveren. Daarom wordt voorgesteld tijdelijk externe ondersteuning in te huren. De kosten daarvan kunnen in mindering worden gebracht op de eigen bijdrage van de gemeente aan het HOV project
Besluit:Het college besluit:
1. In te stemmen met het verlenen van tijdelijke extra personele ondersteuning voor de procesbegeleiding van het HOV project t/m eind 2013 tot maximaal € 22.500,-;
2. Via begrotingswijziging 100 het bedrag van € 22.500,- van de categorie bovenwijkse voorzieningen over te hevelen naar personeel derden (kostenplaats openbaar vervoer);
3. De provincie te berichten dat deze kosten volgens de gemaakte procesafspraken in mindering zullen worden gebracht op de gemeentelijke bijdrage aan het HOV project.
 

Portefeuille: Wethouder drs A.C. Wondergem

 
Onderwerp:Jaarrekening 2012 GGD MN:
De Jaarrekening  2012 van GGD MN  wordt inclusief een goedkeurende accountantsverklaring toegezonden aan de gemeente Eemnes
De totale kosten voor de gemeente Eemnes zijn vastgesteld op € 267.587. Deze kosten zijn 9% lager ten opzichte van 2011. In de gemeenterekening is de bijdrage aan de GGD MN verantwoord.
Besluit:Het college besluit de jaarrekening 2012 van GGD MN voor kennisgeving aan te nemen.
 
Onderwerp:Bijdrage schoolmaatschappelijk werk VMBO 2012:
Op 24 november 2011 is regionaal ingestemd met het verstrekken van een gemeentelijke bijdrage in de kosten van het schoolmaatschappelijk werk voor het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs (VMBO), betreffende kalenderjaar 2012. Dit besluit is niet uitgevoerd doordat er geen beschikking is afgegeven. Met dit voorstel wordt voorgaande gecorrigeerd en ontvangt  Qinas met terugwerkende kracht middelen bestemd voor de bekostiging van het schoolmaatschappelijk werk VMBO.
Besluit:Het college besluit met terugwerkende kracht een bijdrage te verstrekken van € 2.052,86 aan Qinas voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk voor het Voorbereidend Middelbaar Beroepsonderwijs, betreffende het kalenderjaar 2012.
 
Onderwerp:Aanpassing verordeningen WWB
Besluit:Het college besluit:
1. de gemeenteraad voor te stellen de verordening  verrekening bestuurlijke boete bij recidive vast te stellen conform concept raadsbesluit;
2. de gemeenteraad voor te stellen de Afstemmingsver-ordening 2013 vast te stellen conform het concept raads-besluit;
3. de gemeenteraad voor te stellen de Toeslagenver-ordening WWB 2013 vast te stellen conform het concept raadsbesluit.
 
Onderwerp:Ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 Tomin Werkvoorzieningschap:
Besluit:Het college besluit
1. kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2014 en de meerjarenraming 2015-2017 van Tomin Werkvoorzieningschap.
2. een zienswijze bij het bestuur van het Werkvoorzieningschap in te dienen.
3. Het college besluit het raadsvoorstel voor te leggen aan de raad.
 
Onderwerp:Visie ontwerpbegroting 2014 GGD MN:
Op 1 mei 2013 is de begroting 2014 GGD MN ontvangen. De begroting wordt aan de gemeenteraad voorgelegd om te voldoen aan de eis zoals gesteld in de gemeenschappelijke regeling  GGD MN.
De gemeenten worden uitgenodigd om voor 13 juni 2013 hun visie kenbaar te maken.
De voorliggende begroting 2014 GGD MN voldoet niet aan de opdracht omdat bijdrage voor het basistakenpakket wordt verhoogd met 1 %  ten opzichte van 2013. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld om hun visie hierop kenbaar te maken.
Besluit:1) Het college besluit niet in te stemmen met de ontwerpbegroting 2014 van de GGD Midden Nederland;
2) Het college besluit een zienswijze in te brengen met betrekking tot de begroting 2014 om de bijdrage te handhaven op niveau 2013 hierdoor wordt geen verhoging geaccepteerd. Bij de meerjarenraming 2015 tot en met 2017wordt gewezen op de bezuinigingen waarvoor de gemeente de komende jaren komt te staan, 2,5% bezuinigen per jaar, deze bezuiniging wordt doorgerekend in de bijdragen van de komende jaren;
3) Het college besluit de memo ter kennisneming te verstrekken aan de raad.
 
Onderwerp:Dierenopvang beleggen bij Stichting Dierenzorg Eemland, beëindigen samenwerking met Dierenasiel Crailo:
Volgens het Burgerlijk Wetboek (boek 5, artikel 8) zijn Nederlandse gemeenten verplicht een gevonden huisdier gedurende minimaal 14 dagen in bewaring te nemen en te verzorgen. Dierenasiel Crailo (hierna: Crailo) verzorgt deze opvang voor de gemeente. Crailo staat voor aanzienlijke nieuwbouwkosten die vertaald moeten worden in hogere kosten per opvang van zwerfdieren. Daarom is besloten om de samenwerking met Crailo om economische redenen te beëindigen. Eemnes heeft gekozen om de dierenopvang te beleggen bij Stichting Dierenzorg Eemland. Het vervoer en de opvang van vogels, knaagdieren, honden en katten is bij dezelfde stichting ondergebracht, hetgeen heeft bijgedragen aan het scherpe aanbod.
Besluit:Het college besluit:
1. De samenwerking met Dierenasiel Crailo per 01 juni 2014 te beëindigen.
2. Een overeenkomst met Stichting Dierenzorg Eemland per 01 juni 2014 aan te gaan voor een periode van 3 jaar, met mogelijkheid voor verlenging.
3. Op kostenplaats 6140.0014 de kostensoorten 634.346 en 642.532 samen te voegen op 634.346.
4. De raad voor te stellen om op kostenplaats 6140.0014-634346 €700,- in de kadernota bij te ramen.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Bijdrage van € 500 voor Dag van het Nationaal Landschap:
Via SVGV heeft ons verzoek tot bijdrage voor Dag van het Nationaal Landschap bereikt. Zij verzoekt ons € 500 aan de organisatiekosten bij te dragen.
Besluit: Het college besluit om
1) in te stemmen met gevraagde bijdrage
2) deze ten laste te brengen van de LOP-gelden via kostenplaats 65600017-642400
 

Rondvraag en mededelingen:

 
Onderwerp:Brief provincie Noord-Holland m.b.t. proces lange termijn visie Gooi- en Vechtstreek.
Besluit:Het college neemt kennis van de brief en wacht uitnodiging voor bestuurlijk overleg af.
 
Onderwerp:Brief Minister m.b.t. verschuiving datum provinciale samenvoeging van 26 maart 2015 naar 1 januari 2016.
Besluit:Het college neemt kennis van de brief en wacht verdere procedure af.
 
 

Gezamenlijk overleg met Colleges van Blaricum en Laren.

 
Met de colleges van Laren en Blaricum vindt periodiek overleg plaats.