Collegebesluitenlijst 8 januari 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van
15 januari 2013

Aanwezig:
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
de heer R. van Benthem RA, burgemeester

Onderwerp - Besluitenlijst week 51
Besluit  Definitief vastgesteld.
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp: Het aanwijzen van 12  koopzondagen voor 2013.
Besluit: Het college van burgemeester en wethouders besluit de volgende koopzondagen aan te wijzen, waarop winkels in het gedeelte van Eemnes dat ten noorden van de A1 en ten oosten van de A27 ligt, geopend mogen zijn van 13.00 uur tot 17.00 uur:
- 1 april 2013
- 14 april 2013
- 28 april 2013
- 9 mei 2013
- 12 mei 2013
- 20 mei 2013
- 26 mei 2013
- 9 juni 2013
- 24 november 2013
- 1 december 2013
- 8 december 2013
- 15 december 2013
 
Onderwerp:Eenmalige afkoop extra salarislasten voormalig medewerker de Hilt
Een voormalig medewerker van de Hilt is in 2008 in dienst getreden bij de BEL Combinatie.
Betreffende medewerker heeft de inschaling bij de Hilt behouden, ondanks dat deze hoger is dan op basis van de functiewaardering bij de BEL Combinatie.
Destijds is tussen de BEL Combinatie en gemeente Eemnes overeengekomen dat het verschil jaarlijks door de BEL Combinatie bij de gemeente Eemnes in rekening wordt gebracht. Nu is door gemeente Eemnes uit met name praktisch oogpunt voorgesteld deze jaarlijkse bijdrage in één keer af te kopen. Het betreft een afkoopsom van € 17.852,-.
Het Dagelijks Bestuur van de BEL Combinatie heeft 5 december 2012 ingestemd met de eenmalige afkoop.
Besluit:Het college besluit in te stemmen met de eenmalige afkoop aan de BEL Combinatie van extra salarislasten met betrekking tot een voormalig medewerker van de Hilt ad € 17.852,-.
 
Onderwerp:Aanvraag € 519, = eenmalige investeringsubsidie door de Eemnesser Gymnastiek Vereniging
De EGV heeft op 17 oktober 2012 (geregistreerd op 18 oktober 2012) verzocht om een subsidie van € 519, = voor nieuwe materialen.
Besluit:Het college besluit:
• een investeringssubsidie  te verlenen en deze vast te stellen op € 519,=
• de subsidiekosten ten laste te brengen van kostenplaats overige sportaangelegenheden 6.530.0014-incidentele subsidie sport -642.505.
 

Portefeuille: Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp:Evaluatie verkeersmaatregelen polderwegen
Uitwerking van collegebesluit tot opdracht voor het uitvoeren van de evaluatie
Besluit:Het college stemt in met de opdracht tot het uitvoeren van de evaluatie en brengt deze ter kennisname aan de commissie GROW.
 

Portefeuille Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp: Bezwaarschrift tegen het besluit waarbij het teveel aan uitkering betaalde over de periode 24 november 2010 tot en met 23 februari 2011 is herzien en teruggevorderd.
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 28 december 2012 een advies uitgebracht
Besluit :Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen, het bezwaarschrift van bezwaarmaakster niet-ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten
 
Onderwerp:Memo stand van zaken Integraal Huisvestingsplan Onderwijs
In een memo is de stand van zaken weergegeven m.b.t. het IHP, in relatie tot het kabinetsbeleid.
Besluit:Het college stemt in met nazending van het memo ten behoeve van de commissie BSM.
 
Onderwerp:Memo klimaatsysteem clusterschool
In een memo is de stand van zaken weergegeven m.b.t. het klimaatsysteem clusterschool.
Besluit:Het college stemt in met nazending van het memo ten behoeve van de commissie BSM.
 

Portefeuille: Wethouder J. Bood

 
Onderwerp: Bezwaarschrift tegen het besluit tot het verlenen van een vergunning voor het uitoefenen van een slijtersbedrijf in winkelcentrum De Minnehof.
De commissie voor de bezwaarschriften heeft op 30 november 2012 een advies uitgebracht.
Besluit: Het college besluit het advies van de commissie voor de bezwaarschriften over te nemen, het bezwaarschrift van bezwaarmaakster niet-ontvankelijk te verklaren.
 

Rondvraag/Mededelingen

 
Onderwerp: Vakantie burgemeester
Besluit: De burgemeester is op vakantie van dinsdag 15 januari tot maandag 28 januari a.s.
 
Onderwerp:
Start procedure samenvoeging Flevoland, Noord-Holland en Utrecht
De Minister informeert de colleges van B&W en provincies over de start van de formele procedure op basis van de Wet Arhi.
Besluit:Het college heeft kennis genomen van de brief en wacht de verdere procedure af.