Collegebesluitenlijst 8 oktober 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 15 oktober 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

Onderwerp - Besluitenlijst week 40
Besluit  De besluitenlijst wordt vastgesteld.
 
Onderwerp: Convenant Veilige Publieke Taak
Korte inhoud: Taskforce Geweld heeft gevraagd of Eemnes wil aansluiten bij de regionale Veilige Publieke Taak. Doel is als werkgevers met een publiek taak in Midden Nederland een statement te maken met als thema: "Samen staan we sterk tegen agressie en geweld!"
Besluit: Het college besluit aan te sluiten bij de regionale Veiligheid Publieke Taak door ondertekening van het Convenant Publieke Taak' Projectopdracht te laten formuleren om daadwerkelijke invulling te geven aan een veilige Publieke Taak.
 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJken

 
Onderwerp: Ontwerp bestemmingsplan Buitenrand
Korte inhoud: het voorontwerp bestemmingsplan Buitenrand heeft ter inzage gelegen. Naar aanleiding van de commissievergadering wordt voorgesteld een aantal aanpassingen door te voeren en het ontwerp bestemmingsplan vervoglens ter inzage te leggen.
Besluit:
Het college besluit:
1) de notitie inspraak en overleg en het concept ontwerpbestemmingsplan Buitenrand aan te passen naar aanleiding van de standpunten zoals die zijn uitgesproken door de commissie
W&R op 13 juni 2013 en 11 september 2013.
2) in meerderheid ten aanzien van Stal Rieder thans het advies van de commissie te volgen (2 leden van het college (E. van IJken en J. Bood) geven de voorkeur aan het volgen van de provinciale structuurvisie (maximaal 20 % uitbreiden));
3) ten aanzien van perceel Eemweg 74 wordt de jachthavenbestemming gehandhaafd (dat zijn de huidige bebouwingsmogelijkheden, conform het voorontwerp bestemmingsplan.
4) in meerderheid, conform het advies van de commissie  nader onderzoek te laten doen naar een vestiging ten behoeve van een McDonalds op diverse locaties in Eemnes (incl. de locatie Eemweg 74);
5) ten aanzien van het perceel Goyergracht Zuid 53 houdt het college vast aan de aanduiding recreatiewoning;
6) de raad middels bijgevoegde memo op de hoogte stellen van de Aanpassingen;
7) het ontwerp bestemmingsplan Buitenrand vanaf 22 oktober 2013 ter inzage te leggen.
 
Onderwerp: Het uniformeren van het beleid van de 3 gemeentelijke begraafplaatsen (BEL).
Korte inhoud: Voor de 3 gemeentelijke begraafplaatsen (BEL) gelden verschillende voorwaarden en tarieven. Dit zien we terug in bijv. het aanbod van de graven met of zonder onderhoud door de gemeente, de termijn van de eerste uitgifte en het gebruik van de aula. Om één tariefstructuur te krijgen voor de 3 gemeenten moet daaraan voorafgaand een aantal zaken onderzocht, geregeld en afgerond worden. Voor deze complexe opdracht is een klusopdracht gewenst.
Besluit:
Het college besluit:
A. een klusopdracht te geven aan de BEL Combinatie voor de
realisatie van:
1. een gelijke tariefstructuur voor de drie gemeentelijke
BEL-begraafplaatsen;
2. exploitatie-overzichten voor de drie begraafplaatsen;
3. drie beheersverordeningen en Tariefsverordeningen
waarin kostendekkende tarieven zijn opgenomen
voor deze drie begraafplaatsen.;
B. daarbij enkele specifieke aandachtspunten mee te geven.
 
 

Portefeuille Wethouder A.C. Wondergem

 
Onderwerp:Verslag Signaleringsoverleg Jeugd gemeente Eemnes
Korte inhoud: het college wordt geinformeerd over zaken die besproken zijn tussen Versa, Politie, Halt en gemeente in het kader van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes
Besluit: Het college besluit kennis te nemen van het verslag van het Signaleringsoverleg Jeugd Eemnes van 10 september 2013.
 
Onderwerp: Evaluatie Jeugd Preventie Plan gemeente Eemnes periode 1 augustus 2011 – 1 januari 2013
Korte inhoud: het project Jeugd Preventie Plan Eemnes periode 1 augustus 2011 - 1 januari 2013 dient te worden geëvalueerd. Bijgaand treft u de evaluatie aan. De resultaten zijn positief
Besluit: Het college besluit het voorstel aan te houden vanwege diverse aanvullingen.
 
Onderwerp: Reactie plan windenergie Provinvie Flevoland
Korte inhoud: De provincie Flevoland biedt de mogelijkheid te reageren op de notitie reikwijdte en detailniveau tbv het PlanMER regioplan Windenergie Zuidelijk en Oostelijk Flevoland.
Besluit: Het college besluit de bijgevoegde brief aan te laten passen (aanscherpen bezwaren).
 
Onderwerp: Begroting 2014 SBG Zienswijze
Korte inhoud: In een memo aan de raad van Eemnes wordt de zienswijze op de begroting 2014 van het Servicebureau Gemeenten opgenomen
Besluit:
Het college besluit namens de raad de volgende zienswijze in te laten brengen voor de ontwerpbegroting 2014 van het Servicebureau Gemeenten:
1. De gemeente Eemnes wil graag duidelijkheid over een gemaakte afspraak met de gemeente Amersfoort dat evenals in 2013 de bekostiging van de uitvoeringskosten van de WMO volgens een vast budget (zonder verrekening achteraf)zal plaatsvinden. Deze methode strookt niet met het afgesproken principe “de gebruiker betaalt”. De gemeente Eemnes vraagt om inzicht te geven in de financiële effecten bij het besluit om voor de uitvoeringskosten WMO naar de SBG een Lumpsum bedrag te hanteren, wanneer het aantal prestaties in zijn totaliteit en per deelnemende gemeente afwijkt van de begroting.
 
2. Het DB wordt verzocht om een garantie, inclusief financiële onderbouwing, te geven dat de taakstellende bezuiniging van de gemeente Amersfoort op het gebied van leefomgeving geen (in)directe gevolgen mag hebben voor de bijdrage van de andere deelnemende gemeenten; 
3. De financiële effecten van de overgang naar de RUD inclusief de overname van personeel door Amersfoort dienen voor elke gemeente helder en eenduidig te worden weergegeven;
4. De gemeente Eemnes verzoekt de paragraaf “weerstandsvermogen” te herschrijven, waarbij ook de risico’s van desintegratie (mbt de RUD en eventueel uittreden van gemeenten gericht op de WMO) in kaart worden gebracht.
5. De gemeente Eemnes verzoekt om een overzicht per deelnemende gemeente, waarin wordt weergegeven op welke wijze de opgelegde bezuinigingtaakstellingen in de begroting zijn verwerkt.
6. Ten aanzien van de DVO voor leefomgeving uit te gaan van de kosten en formatie volgens de jaarrekening 2012, wat overeen komt met de werkelijke afname van producten en diensten door Eemnes;  
7. De gemeente Eemnes verzoekt het Algemeen bestuur van de SBG om de in artikel 35 van de WGR genoemde termijnen te handhaven. Dit betekent, dat een vaststelling van de begroting niet eerder kan plaatsvinden dan 30 oktober 2013.