Collegebesluitenlijst 9 april 2013

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16  april 2013

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer E.M. van IJken, wethouder
de heer drs. A.C. Wondergem, wethouder
de heer J. Bood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Portefeuille: Burgemeester Van Benthem RA

 
Onderwerp - besluitenlijst week 14
Besluit  Vastgesteld.
 
Onderwerp: Verkoop perceel Streefoordlaan 26
Besluit: Het college stemt in met verkoop van het perceel voor een bedrag van
€ 420.000,-
 
Onderwerp:Tussenstand realisatie collegeprogramma 2010 – 2014
Na 3 jaar collegeperiode is de voortgang van de realisatie van het collegeprogramma 2010 – 2014 inzichtelijk gemaakt met een zogenaamde stoplichtrapportage.
Besluit:Het college neemt kennis van de rapportage en biedt deze ter kennisname aan, aan de commissies BSM, GROW en WenR
 
Onderwerp:Het beschikbaar stellen van een herinneringsmok en bewaarboekje aan leerlingen van het primair onderwijs/peuterspeelzalen ter gelegenheid van de inhuldiging van op 30-04-2013:
In het verleden werd bij zeer uitzonderlijke gebeurtenissen van het koninklijk huis herinneringsgeschenken beschikbaar gesteld, zo ook ter gelegenheid van het huwelijk van prins Willem Alexander en Maxima in 2002.
Besluit:Het college besluit:
1. Een herinneringsmok aan de leerlingen van het primair onderwijs en de peuterspeelzalen beschikbaar te stellen ter gelegenheid van de inhuldiging van Prins Willem Alexander op 30 april 2013.
2. Een persoonlijk bewaarboekje “Hoera een koning” beschikbaar te stellen aan de groepen 3 tot en met 8 van het primair onderwijs.
3. Het bedrag ad € 5.501,95 bestaande uit € 3.622,45 inclusief BTW (1188 bekers a       € 2,52 standaarddecor met 4 kleuren/logo Eemnes) en het bedrag ad € 1.879,50 inclusief BTW bewaarboekjes “Hoera een Koning”(1050 leerlingen x € 1,79) kan geboekt worden op kostenplaats 60020013/634337 (representatie).
 
Onderwerp:Beantwoording technische vraag VVD Rioolheffing agrariërs
Besluit:Het college stemt in met de beantwoording van de vragen.
 

Portefeuille Wethouder E.M. van IJken

Onderwerp:Stal Rieder:
Met Stal Rieder is overeenstemming bereikt om een anterieure overeenkomst te sluiten inzake de uit te voeren onderzoeken en kosten t.b.v. het opnemen van een bedrijfsbestemming  in het bestemmingsplan Buitenrand voor de percelen K 61 en 62. Ten behoeve van de economische uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan wordt daarom een anterieure overeenkomst gesloten.
Besluit:Het college besluit om vooruitlopend op een definitieve keuze in het bestemmingsplan buitenrand:
1. in te stemmen met de overeenkomst met de vennootschap onder firma Rieder Vof.
2. De heer Van IJken te machtigen de overeenkomst namens het college te tekenen
 
Onderwerp: Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie:
De provincie heeft op 4 februari 2013 de Provinciale Ruimtelijke Structuurvisie 2013-2028 en de bijbehorende Verordening vastgesteld
Besluit:Het college besluit het besluit van de provincie voor kennisgeving aan te nemen en de PRS en PRV ter kennisneming te brengen aan de commissie W&R.
 

Portefeuille Wethouder drs A.C. Wondergem

Onderwerp:Offerte onderzoek renovatie/nieuwbouw Noorderlicht Hobbitstee:
De commissie BSM is op 14 januari 2013 geïnformeerd over de ontwikkelingen van het Integraal Huisvestingsplan. Op 14 februari 2013 heeft de wethouder met de schoolbesturen en maatschappelijke organisaties een informatiebijeenkomst gehouden. Hierbij werd aan de schoolbesturen toegezegd dat de gemeente gaat onderzoeken wat de kosten zijn van renovatie versus nieuwbouw van de schoolgebouwen Noorderlicht /Hobbitstee. Op basis van ervaringen met ABC bouwmanagement is bij dit bedrijf een offerte opgevraagd.
Besluit:Het college besluit:
1. gebruik te maken van de offerte onderzoek scholen Eemnes noord
2. een bedrag van € 8.750 beschikbaar te stellen op kostenplaats 64210011/634345 gebouw Noorderlicht/Hobbitstee advieskosten. En deze kosten mee te nemen in de zomernota 2013.
 
Onderwerp:Aanpak mantelzorgvriendelijk personeelsbeleid BEL In 2013 ligt ligt het accent op de werkende mantelzorger (i.h.k.v. de notitie Mantelzorg “Zorgen zonder zorgen” uit 2009). Dit kan ook worden toegepast voor het personeel van de gemeente en het personeel van de BEL Combinatie.
Besluit:Het college stemt in met de aanpak t.b.v. het personeelsbeleid van de gemeente Eemnes.
 

Portefeuille Wethouder J. Bood

 
Onderwerp:BEL zwembad
De 3 gemeenteraden hebben besloten om een aanbestedingsadvies op te stellen met als doel om op basis van dit advies wel of niet een aanbestedingsprocedure op te starten voor een BEL-zwembad. Gedurende het opstellen van het aanbestedingsadvies is de stuurgroep BEL zwembad per motie opgedragen om met de Stichting Binnensportaccomodaties Laren in overleg te treden. Naast de motie gaat de stuurgroep ook het gesprek aan met Family Fitness te Laren. Beide initiatieven hebben plannen rond de ontwikkeling van een BEL-zwembad met een beperkt zwembadloos tijdperk. Aan de raad wordt voorgesteld om zich uit te spreken om verder te gaan met één van de lokale initiatieven en in een later stadium uit te spreken over het wel of niet opstarten van een aanbestedingsprocedure.
Besluit: Het college besluit:
a. kennis te nemen van het aanbestedingsadvies
b. het raadsvoorstel “BEL zwembad”, na gezamenlijk overleg met Laren en Blaricum, met enkele aanvullingen/wijzigingen, vast te stellen en voor te leggen aan de raad
Wethouder van IJken neemt een minderheidsstandpunt. Hij stemt niet in met het voorstel vanwege de te verwachten structurele financiële gevolgen voor de gemeente, waarvoor geen cq. onvoldoende financiële dekking aanwezig is.
 
 
Onderwerp: Beantwoording technische vragen exploitatie-opzet Dorpshart
Besluit: Het college stemt in met beantwoording van de technische vragen
 

GEZAMENLIJK OVERLEG MET COLLEGES LAREN EN BLARICUM (12.00 – 13.00 UUR)

Met de colleges van Laren en Blaricum vindt periodiek informeel overleg plaats.