Collegebesluitenlijst 10 juni 2014

Vastgesteld in de vergadering van burgemeester en wethouders van 16 juni 2014

 
Aanwezig:
de heer R. van Benthem RA, burgemeester
de heer J. den Dunnen, wethouder
de heer H. Zoetman, wethouder
de heer N.L. Rood, wethouder
de heer ing. P.H. van Dijk, gemeentesecretaris
 

Onderwerp - Vaststellen besluitenlijst week 23
Besluit  De besluitenlijst van week 23 wordt ongewijzigd vastgesteld
 

Portefeuille: Burgemeester R. van Benthem

Onderwerp: Vaststellen Regeling briefadres gemeente Eemnes 2014 onder gelijktijdige intrekking van de Regeling briefadres gemeente Eemnes 2013
Korte inhoud: in verband met de invoering per 6 januari 2014 van de Wet Basisregistratie Personen en het gelijktijdig vervallen van de Wet GBA is het noodzakelijk om een tekstuele wijziging door te voeren in de Regeling briefadres.
Besluit: Het college besluit de Regeling briefadres gemeente Eemnes 2014 vast te stellen, onder gelijktijdige intrekking van de Regeling briefadres gemeente Eemnes 2013.
 

Portefeuille: Wethouder H. Zoetman

Onderwerp: Besluit urgentieverklaring woningtoewijzing.
Korte inhoud: De Sociale Indicatie Commissie heeft een negatief advies uitgebracht voor een urgentieverklaring voor een woningtoewijzing. Mevrouw heeft bezwaar ingesteld tegen deze beslissing.
Besluit:  Het college besluit om in dit specifieke geval de voorrangsverklaring te verlenen opgrond van artikel 3.1, de hardheidsclausule, van de Huisvestingsverordening Eemnes 2007.

Portefeuille: Wethouder N.L. Rood

Onderwerp: Ocrietfabriek
Besluit:Het college besluit in te stemmen met het verstrekken van een geldlening, onder voorwaarden, van € 250.000 aan de Exploitatiemaatschappij Eemdijk B.V. ten behoeve van de asbestsanering, een en ander onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad.